– DNK legger føringer for nødnettkontraktene

?Publisering på Internett eller sending på e-post skal ikke forekomme? skriver Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) i et brev til andre organer. Norsk Presseforbund reagerer.

Det har vært mye oppmerksomhet rundt nødnettkontraktene, særlig etter at Motorola overtok avtalen fra Siemens uten ny anbudsrunde. Deler av kontraktene har blitt utlevert fra DNK til ?relevante personer i politi, brann og helse?, og det er i brev til disse organene at DNK forteller hvordan opplysningene de har overlevert skal behandles. I samme brev minner DNK også om at ?å offentliggjøre taushetsbelagt informasjon (?) kan medføre sanksjoner?.

Norsk Presseforbund (NP) reagerer på DNKs fremgangsmåte. I et brev til direktoratet minner NP om at alle organer skal behandle innsynskrav etter offentleglova på selvstendig grunnlag. I veilederen til loven heter det blant annet:

?Dersom eit forvaltningsorgan har motteke eit brev eller eit anna dokument i kopi, vil òg dette organet ha plikt til å handsame eit krav om innsyn i dokumentet.?

Leser feil

DNK mener NP leser brevet feil, og skriver i sitt svar:

?DNK er gitt et ansvar for å forvalte og håndheve Nødnettkontrakten på vegne av staten. Regjeringen har videre vedtatt at DNK skal styre innføringsprosjektene i etatene. I dette ligger også å sikre at staten ivaretar alle sine forpliktelser, herunder taushetsplikt etter kontrakten. (?) Ettersom utbyggingen av nødnettet er et stort prosjekt med mange aktører (?) er det behov for koordinering og informasjon ved saksbehandlingen av innsyn etter offentleglova. En slik koordinering av saksbehandlingen er videre egnet til å forhindre forskjellsbehandling (?). Brevet fra DNK må lese på denne bakgrunn.»

Videre skriver DNK:

?Brevet var ikke bare ment å adressere offentliggjøring til allmennheten (?), men også spredning innad i de ulike organene og til andre enheter. Sistnevnte omfattes ikke av offentleglova (?). Det er slik videreformidling man sikter til i brevets nest siste avsnitt, og der man har funnet grunn til å kreve at DNK skal samtykke.?

Norsk Presseforbund er ikke fornøyd med håndteringen av saken, og vil forfølge den videre.