Dette betyr Treholt-innsyn for oss

Høyesterettsdommen om tilgang til lydopptak betyr at mediene nå kan bruke artikkel 10 til å kreve innsyn i saker av allmenn interesse.

Advokat Ane Stokland, som har kjørt saken på vegne av mediene, får fullt medhold i sin påstand om at EMK artikkel 10 kommer til anvendelse i spørsmål om pressens tilgang til saksdokumenter. Dermed returneres saken til Lagmannsretten for ny behandling av innsynsspørsmålet.

Det betyr: Vil du ha tilgang til opplysninger, for eksempel i et lydopptak eller et saksdokument, kan du vise til denne dommen. Forutsetningen er at opplysningene eksisterer, og at de er av en viss samfunnsmessig betydning. Dette gjelder både tilgang til opplysninger i straffesaksdokumenter og til forvaltningens.
Kort oppsummert fører dommen til følgende:

*Mediene kan kreve innsyn i saker av stor samfunnsmessig betydning med henvisning til EMK artikkel 10 og Høyesteretts avgjørelse i denne saken (HR-2013-00641-A (sak nr. 2012/1069))

*Dette gjelder både opplysninger i straffesaker og i forvaltningssaker.

*Med henvisning til EMK artikkel 10 annet ledd kan pressen kreve at myndighetene – også politi og påtalemyndighet – skal veie sakens allmenne interesse opp mot eventuelle hensyn som taler mot innsyn.

*Avslag på innsyn vil kunne kreves overprøvd av domstolene ? dette følger av EMK artikkel 6 og 13, samt rettspraksis fra Strasbourg.

Dommen inneholder dessuten flere uttalelser som kan være nyttige å vise til for å få innsyn:

*Avsnitt 50: «Pressen har en anerkjent og viktig funksjon som vokter av blant annet organer og personer som utøver offentlig myndighet, herunder domstoler og andre aktører i rettspleien.»

*Avsnitt 51: «EMD har også i en rekke avgjørelser understreket viktigheten av kildevernet, se for eksempel storkammersaken Sonama Uitgevers B.V. mot Nederland (14. september 2010), der det under overskriften «General considerations» blant annet heter: «50. Freedom of expression constitutes one of the essential foundations of a democratic society and the safeguards to be afforded to the press are of particular importance. Whilst the press must not overstep the bounds set, not only does the press have the task of imparting such information and ideas: the public also has a right to receive them.»

*Avsnitt 53: «Jo større samfunnsinteresse det er knyttet til en sak, jo større behov er det for at forholdene legges til rette for at pressen gis mulighet til å fylle sin funksjon på
tilfredsstillende måte.»