Ber om gjennomgang av aksjonærregisteret

Pressens Offentlighetsutvalg (POU) krever full gjennomgang av opplysningene i aksjonærregisteret.

Pressens offentlighetsutvalg uttaler:

«Pressens offentlighetsutvalg mener det er prisverdig at Skatteetaten etter to års hemmelighold, nå har tatt initiativ til å ta et uttrekk fra aksjonærregisteret, slik at allmennheten får innsyn i den mest samlede oversikten over aksjeforhold som finnes per i dag. Åpenhet om aksjeforhold er et viktig redskap til å avdekke inhabilitet, skatteunndragelser, økonomisk samrøre og kriminalitet. Dessuten gir det folk muligheten til å følge med på hva privat næringsliv og det offentlige selv eier. Reell åpenhet om eierskap er viktig for et velfungerende næringsliv.

Utvalget konstaterer samtidig at en rekke opplysninger i aksjonærregisteret fremdeles holdes hemmelig, som for eksempel aksjeeiernes utbytte og verdi på aksjer. Dette er opplysninger som etter regnskapsloven er offentlig informasjon, men likevel hevder Skatteetaten at de er taushetsbelagte.

I sak 2015/905 fastslo Sivilombudsmannen at opplysninger som lovgiver har bestemt at skal være allment tilgjengelig ett sted, ikke kan være omfattet av taushetsplikten et annet sted, uavhengig av om de rent faktisk ikke er tilgjengelig andre steder.

Utvalget mener uttalelsen fra Sivilombudsmannen bør føre til en full gjennomgang av opplysningene i aksjonærregisteret opp mot annen lovgivning som gjelder for disse opplysningene. Dette for å få en avklaring av hvilke opplysninger som skal være offentlige, og hvilke som er omfattet av taushetsplikten.

Utvalget ber Finansdepartementet og Skatteetaten ta initiativ til en slik gjennomgang.»