Ber om åpent våpenregister

Norsk Presseforbund (NP) og Norsk Redaktørforening (NR) ber om åpenhet i nytt sentralt våpenregister. Mener det kan bidra til livreddende tips.

Ny våpenlov er utredet og har nå vært på høring. Utvalget som har levert utredningen foreslår at alle opplysninger i et sentralt elektronisk våpenregister skal kunne unntas fra offentlighet. Hovedargumentet deres er faren for at kriminelle kan misbruke registeret, slik at åpenhet øker faren for våpentyverier.

Mange våpen, få tyverier

NP og NR mener det ikke finnes belegg for en slik påstand. Selv om statistikken på dette området er høyst mangelfull, er det lite som tyder på at våpentyverier fra private hjem utgjør noen stor risiko. Det finnes i overkant av 1,2 millioner registrerte våpen i Norge, fordelt på nær 500.000 eiere. I tillegg kommer uregistrerte lovlige våpen, og selvsagt uregistrerte ulovlige våpen. De siste tilgjengelige tallene for anmeldte våpentyverier fra Kripos viser at det ble anmeldt 112 våpentyverier i 2003, og tendensen har vært konstant nedadgående siden tidlig 1990-tall.

Kan gi livreddende tips

NP og NR sier seg i uttalelsen enige med mindretallet i at det ikke kan anses som en sensitiv opplysning at en person er registrert som våpeninnehaver. Videre mener organisasjonene at muligheten til innsyn både vil kunne øke tilliten til systemet, og bidra til bedre oppfølging av loven. Det kan også medføre tips som i ytterste konsekvens er livreddende.