Begrenset offentlighet om skatteopplysninger

Stortinget vedtok fredag å begrense medienes bruk av skattelister. Mediene vil fremdeles få utlevert skattelister, men må forplikte seg til å ikke publisere dem. Vedtaket er i tråd med regjeringens forslag og gjelder fra nå.

Endringen innebærer at medier som ønsker tilgang til hele lister, må skrive under på en avtale med Skattedirektoratet om å ikke publisere dem i sin helhet. Flertallet uttaler i innstillingen til vedtak at den nye bestemmelsen ?ikke skal forstås slik at man legger journalistiske begrensninger. Begrensningene er ment i forhold til publisering på internett eller overlevering av hele eller deler av listen til andre. Det skal være slik at pressen kan plukke ut personer fra listene for å lage saker som ivaretar pressens rolle som en samfunnskritisk aktør ovenfor myndighetene og samfunnsutvikling. Det betyr at lister over kommunenes ti rikeste, folkevalgtes inntekt, osv. skal også i framtiden være mulig å publisere.?

Et mindretall, bestående av Krf, foreslo at listene mediene skulle få tilgang til også skulle inneholde kjønns- og fødselsdata for å gi sikrere data, og at frilansere skulle få tilgang på lik linje med mediene. Forslaget ble nedstemt.

Komiteens innstilling.
Stortingets vedtak første gang.

Stortingshøring om skatteoffentlighet