Avviser behandling av Kulturrådklage

Sivilombudsmannen har avvist Presseforbundets klage over Kulturdepartementets ansettelsesprosess. Begrunnelsen er at ansettelsen ble gjort i Statsråd.

I brevet fra Sivilombudsmannen vises det til at utnevningen av ny direktør for Kulturrådet ble gjort av Kongen i Statsråd, og at ombudsmannen ikke kan overprøve denne type avgjørelser. Dette følger av ombudsmannslovens 22. juni 1962 nr. 8 § 4 første ledd bokstav a.

Videre påpeker Ombudsmannen at man i klagen har vist til enkeltsøkere, og at den delen av klagen som angår disse, krever samtykke.

Sivilombudsmannen understreker samtidig at Presseforbundets brev vil kunne inngå som en del av grunnlaget for ombudsmannens løpende vurderingen av offentlige tilsettinger generelt, og om det er aktuelt å ta særskilte spørsmål opp med myndighetene.

Konsekvensene, hvis dette blir stående, er at Stortingets ombudsmann er avskåret fra å prøve saksbehandlingen ved ansettelser av alle høyere stillinger i staten, eller saker av viktighet, jf. grl. § 28