Åpenhetstforslag fra Venstre nedstemt

Stortingsrepresentant Trine Skei Grande hadde fremmet to åpenhetsforslag for Stortinget i høstsesjonen, som begge ble nedstemt med stort flertall tirsdag. Det første forslaget gjaldt et pålegg til regjeringen om å foreta en samlet gjennomgang av reglene om møteoffentlighet i Staten, med sikte på økt møteoffentlighet. Dette forslaget ble støttet bare av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti i tillegg til Venstre, og ble nedstemt med 71 mot 34 stemmer. Det andre forslaget gjaldt pålegg til regjeringen om å fremme endring av kommuneloven, slik at kontrollutvalgenes møter som hovedregel skal holdes for åpne dører. Her viste Eirik Sivertsen (A) til at en samlet komite er enig om at disse møtene som utgangspunkt bør være åpne, og at det er opplyst at en arbeidsgruppe i departementet arbeider med en praktisk løsning på dette. Venstres forslag kom likevel til avstemning og ble støttet av Fremskrittspartiet og Venstre med til sammen 28 stemmer, men ble forkastet med 71 stemmer.