Åpenhetsbarometeret 2023

Resultater fra Kommunal Rapport og Pressens offentlighetsutvalgs undersøkelse av åpenhet i kommune-Norge.

Ørland er for andre år på rad kåret til Norges mest åpne kommune, som vinner av Kommunal Rapport og Presseforbundets undersøkelse Åpenhetsbarometeret.

Som i fjor er de den kommunen som, etter våre kriterier, i størst grad legger forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale, slik Grunnlovens § 100 krever. De har gjennomgående gode systemer og løsninger for å sikre åpenhet og innsyn, og gir allmennheten god tilgang til politiske dokumenter.

Noen sentrale funn fra årets undersøkelse:
• Alle landets kommuner har nå postlister på nett, og bare fem kommuner har «dårlige» postlister. Forbedringen fra 2018 og fram til nå er kraftig.
• Det er fortsatt under halvparten av kommunene som publiserer de fleste av dokumentene som klikkbare fulltekstdokumenter på sin postliste.
• De aller fleste kommunene strømmer kommunestyremøtene live.
• 39 kommuner avslo innsyn i deres overordnede beredskapsplan. Kun en av disse vurderte om de skulle gi merinnsyn.
• Alle klagesakene på avslag som til nå har blitt avgjort har endt med at det er blitt gitt innsyn.

Tron Strand, leder i Pressens offentlighetsutvalg, sier det er skuffende at kun en av kommunene som ga avslag opplyste at de hadde vurdert å gi merinnsyn.

– Merinnsynsbestemmelsen i offentlighetsloven skal sørge for at offentlige organer ikke holder tilbake opplysninger som det ikke er grunnlag for å hemmeligholde. At kommunene enten ikke er klar over at dette eller velger å ikke gjøre det, er alvorlig, sier Strand.

Britt Sofie Hestvik,  ansvarlig redaktør/adm.dir. i Kommunal Rapport, sier at for mange kommuner har en del å gå på når det gjelder åpenhet.

– Heldigvis har vi sett vesentlige forbedringer gjennom våre årlige undersøkelser de tre siste årene. Det er bra for demokratiet, understreker sier hun.

Resultatene og rapportene fra foregående år finnes her:

For kommentarer til undersøkelsen:

Leder av Pressens offentlighetsutvalg, Tron Strand, 91328863
Ansvarlig redaktør i Kommunal Rapport, Britt Sofie Hestvik, 95145480

For spørsmål knyttet til undersøkelsen: 
Thomas Frigård, journalist i Kommunal Rapport og medlem av Pressens offentlighetsutvalg, 41542956 eller rådgiver i Norsk Presseforbund, Sindre Granly Meldalen, 95886861.

Pressens offentlighetsutvalg (POU) arbeider for å styrke offentlighetsprinsippet og tilgangen til informasjon i samfunnet, og derigjennom verne om ytrings- og pressefriheten. Utvalget er en del av Norsk Presseforbund.