Åpenhet om ansettelsen av ny leder for høyesterett

Pressens offentlighetsutvalg mener departementet må offentliggjøre søkerne til embetet som justitiarius.

Pressens offentlighetsutvalg mener oppnevnelsen av ny justitiarius er av særdeles stor offentlig interesse og betydning for det norske samfunn. Derfor er det med undring utvalget merker seg at vurderingen av hvem som er best egnet, som nå skal være oversendt departementet, er unntatt offentlighet.

Høyesterett har en sentral samfunnsmessig oppgave ved å skulle arbeide for rettsenhet, rettsutvikling og rettsavklaring. I tillegg forvalter den betydelig makt i enkeltsaker og overfor enkeltpersoner og virksomheter. Derfor har allmennheten en legitim og åpenbar interesse i å få innsyn i rådgivernes vurdering av søkerne på stillingen som øverste leder.

Innsyn i rådgivernes vurdering vil gi grunnlag for en opplyst debatt om hvem som bør oppnevnes. Det vil styrke både oppnevnelsen, og tilliten til prosessen og vedkommende som blir oppnevnt.

Pressens offentlighetsutvalg kan heller ikke se at hensynet til søkerne kan veie tyngre enn offentlighetens rett til å følge og debattere vurderingen bak hvem som er best egnet. Det følger av både Grunnloven og offentleglova at retten til innsyn i viktige saker skal tillegges betydelig vekt.

Det er dessuten liten grunn til å tro at en offentliggjøring av vurderingene vil virke avskrekkende på fremtidige søkere, ikke minst fordi det går lang tid – 10-20 år – mellom hver nyoppnevnelse. Pressens offentlighetsutvalg mener dessuten det er en viktig egenskap at en fremtidig leder for Norges øverste domstol selv ser verdien av åpenhet i alle prosesser.

Utvalget ber derfor Justis- og beredsskapsdepartementet om å offentliggjøre vurderingene av søkerne til embetet som justitiarius.

Pressens offentlighetsutvalg
Siri Gedde-Dahl, journalist i Kapital
Tom Erik Thorsen, ansvarlig red. i Varden.
Trond Sundnes, Utviklingsredaktør i Dagens Næringsliv.
Lajla Ellingsen, journalist i Adresseavisen.
Audun Solberg, VG
Espen Andersen, journalist i NRK
Sarah Sørheim, kulturredaktør i Aftenposten
Thomas Frigård, journalist i Raumnes
Øyvind Johan Heggstad, journalist i NRK Møre og Romsdal
Ola Karlsen, journalist i ABC Nyheter
Ina Lindahl Nyrud, advokat i Norsk Journalistlag (NJ)
Leif Steinholt, journalist i Helgelands Blad
Vegard Venli, journalist Kommunal Rapport
Hanne Wien, journalist i Budstikka Media
Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening (NR)
Nils Øy, tidligere generalsekretær i Norsk Redaktørforening (NR), nå høgskoledosent i Volda
Berit Nyman, nestleder i Fagpressen

Kontaktpersoner:
Nils E. Øy, tlf. 90550324
Siri Gedde-Dahl, tlf. 97525118
(begge medlemmer av Pressens offentlighetsutvalg)