Åpen rett med referatforbud – dette må du vite!

Hvis ikke lagmannsretten omgjør tingrettens avgjørelse kan pressen være tilstede under mandagens fengslingsmøte i terrorsaken, med forbud mot å referere fra rettsmøtet. Hva betyr dette?

Borgarting lagmannsrett har i dag besluttet at fengslingsmøtet lukkes helt, dvs. pressen får ikke være tilstede likevel. Les mer om innholdet i kjennelsen her.

Referatforbudet:

Referatforbudet følger av domstolloven §129 og gjelder såfremt ikke retten bestemmer noe annet. Dette vil retten ta stilling til umiddelbart etter at rettsmøtet er over.

Referatforbudet omfatter forhandlingene i rettsmøtet, dvs. det som blir sagt. Altså siktedes, politiets og andres forklaringer. Andre observasjoner fra rettsmøtet, som reaksjoner, oppførsel og andre beskrivelser, omfattes ikke.

I kjennelsen fra tingretten står det at manglende overholdelse av referatforbudet, kan få konsekvenser for pressens tilstedeværelse på et senere tidspunkt i saken.

Fotografering, filmopptak:

Det er ikke adgang til å ta bilder eller opptak for tv, radio ol mens forhandlingene pågår (dvs. når retten er satt). Dette står i domstolloven § 131 a. Det er heller ikke tillatt å ta bilder, opptak el.l. av siktede til og fra rettsmøtet, hvis ikke han eller hun samtykker. I denne saken har vi fått opplyst at siktede vil bringes inn i rettssalen når retten er satt, og ut av salen før den oppheves. Det vil derfor ikke være anledning til å fotografere siktede i forbindelse med rettsmøtet. Alle andre aktører, som politi, forsvarer, bistandsadvokat o.l., kan i utgangspunktet fotograferes eller filmes fritt, så lenge retten ikke er satt. Merk at det kun er opptak ment for publisering som er forbudt. Du kan altså gjøre opptak til støtte for dine egne notater uten å be retten om tillatelse.

Kopier av dokumenter, bevis o.l.

Under straffessakens behandling i rettsmøte har presse og allmenhet i utgangspunktet ikke krav på kopier av dokumenter, bevis eller lignende som legges frem i rettsmøtet. I enkelte straffesaker har imidlertid påtalemyndighetene gitt mediene kopier av sentrale dokumenter, fordi dette gjør det lettere å følge med på saken, og at man dermed også lettere unngår feil og misforståelser. Dette må isåfall avklares med politi/påtalemyndighet.

Rettsavgjørelsen:

Etter at en sak er avsluttet vil både medier og andre normalt ha tilgang til rettsavgjørelsen, og kunne fritt gjengi fra denne, dersom ikke retten beslutter noe annet. Retten til utskrift fra avgjørelser i straffesaker er slått fast i straffeprosesslovens §28.

Retten kan bestemme at det ikke er tillatt å gjengi offentlig fra en rettsavgjørelse før den er forkynt før den eller de det gjelder har fått beskjed(men maksimal utsettelse er to uker). Retten kan også legge begrensninger på gjengivelsen av rettsavgjørelser av hensyn til privatlivets fred eller fornærmedes ettermæle, eller av hensyn til politiets etterforskning. Dette står i domstolloven § 130. Alle som har vært tilstede under forhandlingen, kan klage over referatforbud. Dette gjelder også journalister som dekker saken, selv om de ikke har vært tilstede når retten nedla forbudet. Klagen sendes isåfall til den retten som har nedsatt forbudet.

Anken:

Etter det vi har fått opplyst vil lagmannsretten avgjøre anken over tingrettens kjennelse om delvis åpen rett i dag, torsdag.

All informasjon om rettsmøter, kjennelser ol. i terrorsaken skal legges ut fortløpende på Oslo tingretts hjemmeside.

Du kan alltid ta kontakt med Presseforbundet hvis du lurer på noe, v. Kristine Foss 22 40 50 45 / 48 11 02 68.