Alvorlig kritikk til Oslo-politiet for brudd kildevernet

Politiet i Oslo får kraftig kritikk fra Sivilombudsmanenn for å ha beslaglagt dokumenter og ransaket en Dagbladet-journalist under sikkerhetskontrollen på vei til hovedforhandling i Oslo tingrett. Sivilombudsmannen mener politiet har krenket kildevernet etter EMK artikkel 10, og at ransakelsen var ulovlig.

Det var journalist i Dagbladet, Hans-Martin Thømt Ruud som i 2007 var på vei inn til en hovedforhandling i Oslo tingrett. I sikkerhetskontrollen oppdaget politiet at journalisten hadde kopier av avhørsdokumenter fra den såkalte «Obiora-saken». Til tross for at Thømt Ruud hevdet disse var omfattet av kildevernet, tok politiet først beslag i dokumentene, deretter en nærmere gjennomgang av alt innhold i Thømt Ruuds skulderveske. Også notatblokken med påskriften «PRESSEBLOKK» ble gjennomgått av politiet.

Verken Oslo politidistrikt eller Politidirektoratet fant grunnlag for særlig kritikk, selv om politiet erkjente at de nok ikke burde fratatt Thømt Ruud presseblokka.

Dagbladet tok da saken videre til Sivilombudsmannen. Etter å ha innhentet opplysninger og vurderinger fra Riksadvokaten, konkluderte Sivilombudmannen med at grunnvilkårene for ransakelse var til stede. Det avgjørende ble derfor om politiet likevel var avskåret fra beslagleggelse som følge av kildevernet, jf. straffeprosesslovens § 125 og EMK art 10.

Sivilombudmannen viste her til straffeprosesslovens § 204 første ledd om at det ikke kan tas beslag i blant annet dokumenter som inneholder kildeopplysninger. Dette er imidlertid ikke til hinder for at dokumenter blir fratatt en som innehar dokumenter «urettmessig» for å muliggjøre overlevering til rette vedkommende, jf. straffeprosessloven § 204(2). Sivilombudsmannen mente det var liten tvil om at Thømt Ruud hadde dokumentene «urettmessig» og at politiet derfor, uavhengig av kildevernet, hadde hjemmel til å inndra dokumentene.

Sivilombudsmannen går deretter over til å drøfte ytringsfriheten, jf. EMK art 10(1) og viser til EMDs praksis om at kildevernet er en del av denne. Inngrep i kildevernet krever at følgelig at det må være «prescribed by law» og «necessary in a democratic society», jf. art 10(2). Med henvisning til flere EMD-avgjørelser understreker Sivilombudsmannen at pressens ytringsfrihet er særlig viktig, og at kildevernet er en grunnleggende betingelse for ytringsfriheten. Sivilombudsmannen mener det ble gjort et inngrep i Thømt Ruud og Dagbladets ytringsfrihet da politiet inndro avhørsdokumentene.

Vurderingen ble da om inngrepet var «prescribed by law». Selv om politiet hadde hjemmel til å inndra dokumentene for å levere de tilbake til rettmessige eier (strpr. § 204(2)), viste Sivilombudsmannen til EMD praksis som krever at det finnes en prosessuell sikkerhetsmekanisme som sikrer en forutgående og uavhengig prøving av inngrepets rettmessighet. Dette finnes ikke i § 204(2), og Sivilombudsmannen mener derfor denne ikke er tilstrekkelig til å oppfylle kravet om at inngrep må være «prescribed by law».

Når det gjaldt gjennomsøkingen av skuldervesken, viste Sivilombudsmannen til at politiet selv har erkjent at å se gjennom presseblokka lå utenfor det som var nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn, og ble gjort for å vurdere om det var grunnlag for å ta beslag. Sivilombudsmannen mente sistnevnte var tilstrekkelig til å regne dette som en ransakelse. Ettersom personransakelse av andre enn mistenkte krever samtykke eller beslutning fra retten ( stprl. § 198 (2) jf. § 197), hadde politiet ikke rettslig grunnlag for denne ransakelsen.

Avslutningsvis finner Sivilombudsmannen det klart at gjennomgangen av en presseblokk er et inngrep i pressens kildevern etter EMK artk 10, og at politiet totalt sett har brutt både straffelovens bestemmelser om personransaking, og krenket EMK art. 10.

På bakgrunn av dette finner Sivilombudsmannen grunnlag for kritikk, både av måten Thømt Ruud ble behandlet på, og den manglende ivaretakelsen av hans og Dagbladets rett til kildevern. Ombudsmannen understreker at politiet må respekterer grunnleggende menneskerettigheter i forbindelse med sikkerhetskontroller, og være oppmerksom på den særskilte beskyttelse pressens kildevern har etter EMK art. 10.

Sivilombudmannen mener en beklagelse fra politiet er på sin plass, og legger til grunn at det vil bli iverksatt de tiltak som er nødvendige for å redusere risikoen for lignende tilfeller i framtiden.