Kontradiksjonsprinsippet

Retten til å bli hørt, kontradiksjonsprinsippet, er et viktig prinsipp, både i juss og etikk.

I jussen handler kontradiksjon om at ingen skal kunne dømmes uten at de først får mulighet til å uttale seg. I etikken handler kontradiksjon om at ingen skal beskyldes for noe, uten en mulighet til å ta til motmæle, jf.  Vær Varsom-plakaten (VVP)  4.14.

Oktobermøte i Pressens Faglige Utvalg (PFU) ble nok et møte der 4.14 ble gjengangeren. Tre medier ble felt på dette punktet.

PFU sier dette om 4.14:

  • Den angrepne må kontaktes. Det er ikke tilstrekkelig å lenke til en tidligere publisering. Det er ikke nok å referere til hva angrepet part har uttalt om lignende forhold tidligere. Det er ikke tilstrekkelig at andre har fått komme til orde og ta den angrepne i forsvar.
  • Mediene må anstrenge seg. Et tapt anrop holder ikke.
  • Den angrepne må vite hva beskyldningen går i.
  • Den angrepne må få rimelig tid til å svare.
  • Meningsinnholdet i selve imøtegåelsen må gjengis.
  • Får man ikke den angrepne i tale, bør det fremgå av artikkelen at man har forsøkt.
  • Den angrepne er ofte en viktig kilde til kontroll av opplysninger. Det den angrepne sier, kan kaste et nytt lys over saken. Journalistikk blir ikke dårligere av at den angrepne part blir hørt.

Følgende medier ble felt på grunn av 4.14 denne gang:

Trav365.no: https://presse.no/pfu-sak/137-20/
Telemarksavisa: https://presse.no/pfu-sak/sak-116-20/
Varingen: https://presse.no/pfu-sak/sak-147-20/

Subjektiv journalistikk

Det må være rom for journalistikk som har subjektivt preg. Det avgjørende er at publikum forstår at det nettopp er det. Norges Bondelag reagerte på filmen «Svineindustriens hemmeligheter» vist i NRK Brennpunkt. De mente filmen var laget av aktivister, og at NRK skulle opplyst om dette.

PFU mente NRK var tydelige nok om hvem som sto bak opptakene vist i filmen: «Publikum ble kjent med ståstedet til personene som har gjort de skjulte opptakene. Selv om de ikke blir omtalt som dyrevernsaktivister, mener PFU at det gjennom presentasjonen av dem, deres uttalelser og opptreden blir klargjort at dette ikke er journalister, men personer med et sterkt engasjement for dyrevelferd.» PFU var imidlertid noe mer kritisk til regissørens rolle: «Selv om man i starten av filmen får informasjon om at regissørens ståsted heller ikke er helt uhildet, så kunne NRK vært tydeligere på hvilken bakgrunn regissøren har.»

Etter en samlet vurdering har NRK ikke brutt god presseskikk, ble PFUs konklusjon. «Etter en samlet» betyr at PFU mener det er forhold NRK kunne vært bedre på, men at dette likevel ikke er nok til å felle NRK.  Les hele uttalelsen her.

Åpenhet

I en annen klagesak ble samme forhold diskutert. Det gjaldt en artikkel i Avisa Valdres om en barnevernssak. Klager påpekte at redaktøren var gift med en ansatt i barnevernet, og mente omtalen var farget av det. PFU mente avisa kunne opplyst om relasjonen, men PFU la vekt på at redaktøren ikke hadde deltatt i den redaksjonelle behandlingen av saken, og at ektefellen ikke var involvert i den omtalte saken.

Avisa Valdres ble imidlertid felt for et leserinnlegg i samme sakskompleks, men da på punkt 4.8 på grunn av identifiserende omtale av et barnevernsbarn. Les mer.

Ord er mektige våpen

Om en redaksjon ikke har dekning for å slå fast en opplysning, må det tas nødvendige forbehold. Filter Nyheter fastslo at klager hadde benyttet en anonym konto til å hisse opp rasistiske nettdebatter. «Ut ifra det som kan leses i artiklene, har ikke Filter Nyheter dokumentert at det er klager som står bak kontoen og har skrevet dette. Når klager i tillegg avviser å ha skrevet de omstridte kommentarene, er det enda større grunn til å ta nødvendige forbehold. PFU mener derfor at artiklene kommer i strid med VVP 3.2.» Les mer.

Obs! Personlig historier

Omtale av personlige historier bør påkalle ekstra varsomhet fra redaksjonens side. Det gjelder spesielt når omtalen kan ramme tredjeparter. Under temaet «ensomhet» intervjuet Haugesunds Avis en kvinne som fortalte om sitt liv, deriblant fravær av familie. Kvinnens mor reagerte, og opplevde artikkelen svært krenkende.

PFU forsto at artikkelen var sårende for klager, og mente også avisen kunne omformulert, likevel ble det ikke et brudd på god presseskikk. Det var tydelig at det var kvinnens opplevelse av egen ensomhet og fravær som ble formidlet.  Omtalen var ikke detaljert, og det ble ikke rettet konkrete beskyldinger mot klager. Les mer.

Vær tydelig og konkret

Hva gjør du når en sentral kilde ikke vil delta, men i stedet henviser til ledelsen. Selv om Politiforum hadde anstrengt seg for å få klagers syn på saken, både i dialog med klager og forsøk via ledelsen, mente PFU at det var uheldig at klager ikke fikk et større innblikk i det som skulle publiseres. Generelt vil PFU understreke viktigheten av å være konkret i kontakt med kilder, først da kan kilden ta et velbegrunnet valg om videre deltagelse. PFU landet imidlertid på «etter en samlet vurdering ikke brudd». Les mer.

Det skapte inntrykk

Politiet i Agder klaget inn Fædrelandsvennen på grunn av en forside. Flere Start-spillere uttalte seg om opplevd rasisme fra politiet. Politiet Agder var ikke omtalt i saken, men i lys av kontekst og tidligere omtale, mente klager at forsiden skapte et inntrykk av at politiet i Agder bedrev rasisme. Utvalget var ikke enig. PFU mente det kom tydelig nok frem i selve saken at omtalen gjaldt politiet generelt, og Sverige spesielt. Les mer.

Oppfølgingsplikt

Filter Nyheter omtalte en dom fra Kristiansand tingrett. De domfelte var avbildet og navngitt, og ble senere frikjent i Agder lagmannsrett. I VVP 4.5 står det: «Det er god presseskikk å omtale en rettskraftig avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere.» Filter Nyheter omtalte frifinnelsen drøyt én måned etter at dommen var rettskraftig.  Selv om det ikke står noe om hvor raskt man skal følge opp en dom, mente PFU at avisen kunne vært raskere. Likevel ble det ikke et brudd.  Filter Nyheter hadde raskt publiserte en melding (på Twitter) om frifinnelsen. Oppfølgingen hadde et omfang som stod i forhold til omtalen av den tidligere dommen. Les mer.