Gunnar Flåten mot trav365.no

PFU-sak 137/20


SAMMENDRAG:

Trav365.no publiserte lørdag 6. juni 2020 en artikkel om uro i Vestfold travforbund.  Artikkelen hadde tittelen «Vestfold: Harde fronter etter ytring. Det koker fortsatt etter generalforsamlingen». I ingressen sto det:

«Det er overhode ikke ro i Vestfold. Etter denne ukens generalforsamling, der et av valgkomiteens medlemmer tok ordet og kritiserte forbundslederen, har det vært flittig mailkorrespondanse med dårlig sk[j]ulte trusler.»

Valgkomitemedlemmet som hadde tatt opp lederen Gunnar Flåtens lederstil var navngitt, og det kom frem at hun hadde sendt «sin fremførelse til alle Vestfolds lag og foreninger», dette fordi møtet var lukket grunnet korona-restriksjoner.

Trav365.no siterte hva valgkomitemedlemmet hadde skrevet i sin redegjørelse:

«- Det har blitt stilt spørsmål til hvordan valgkomiteen har bedrevet arbeidet fram imot denne års generalforsamling, og det har endog kommet inn en bekymringsmelding fra et medlem fra et annet styre som har direkte samarbeid med styret i Vestfold Travforbund. Kort fortalt gikk denne bekymringsmeldingen ut på hvordan dagens styreleder oppfører seg ovenfor sine felles styremedlemmer, og andre i administrasjonen ved Jarlsberg Travbane.  (…)

Hvis noe av det som har blitt påstått til meg, om hvordan styreleder bedriver sin posisjon som tillitsvalgt styreleder for Vestfold Travforbund, hvis dette er korrekt, burde det både stilles spørsmålstegn om dette er en person vi som medlemmer vil ha til å bli sittende som leder, og om styreleder selv burde ta et ordentlig oppgjør med seg selv, og vise litt mer profesjonell yrkesutøvelse, vise respekt for de andre personene som styreleder er pliktig til å forholde seg til, samt gjøre den jobben en god styreleder skal gjøre. Som styreleder for Vestfold Travforbund, burde man kunne vise emne til ‘emosjonell intelligens’ Dette innebærer at man skal kunne ha evne til å lede og kjenne seg selv, ha en evne til å samarbeide godt med andre, ha en god tilpasningsevne, mestre stress og kunne ha en god generell sinnsstemning. Man må også som tillitsvalgt kunne skille på hva som er best for felleskapet, og hva som er best for én selv som privatperson. Jeg mener man ikke må glemme at man er valgt inn på grunnlag for å representere, fremme synspunkter, og forslag fra alle grener innenfor organisasjonen vår. Dette føler jeg ikke sittende styreleder helt har mestret. Jeg sitter igjen med følelsen av at styreleder både overkjører andres meninger, og forslag, og ikke akkurat tar hensyn, eller fremmer til godt samarbeid.»

Videre het det at styret i Tønsberg og Omegn travforening tar «til motmæle», og betegner utsagnene som «uakseptabel personkritikk og sjikane av styreleder», samt at styret truer med «organisatoriske følger» overfor valgkomitemedlemmet. Også Horten og Omegn travforening kritiserte angrepet og uttrykte støtte til styrelederen:

«- (…) Det er helt greit å være uenige, men å gå til personlig angrep og bedrive sjikane er ingen tjent med og det oppleves svært uheldig og ubehagelig. (…) Vi stiller oss bak leder, Gunnar Flåten og styret i Vestfold travforbund. HOT ønsker nå at styret skal få arbeidsro og at alle bidrar til et godt samarbeidsklima, skriver de.»

Det ble opplyst at valgkomitemedlemmet ikke ønsket å kommentere saken.

 

KLAGEN:

Klager er omtalte styreleder Gunnar Flåten, som mener de gjengitte ytringene om ham fra valgkomitemedlemmet er grovt krenkende påstander om han, hans personlighet og lederstil.

Klager skriver: «Kilden bekrefter selv at hun aldri noen gang har snakket med meg. Hun baserer sine uttalelser på informasjon innhentet fra en mindre fraksjon motstandere i fm valg til Vestfold Travforbund.»

Slik klager ser det, handler det om en ukritisk gjengivelse, som innebærer brudd på flere punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

  • 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger
  • 4.1, om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon
  • 4.14, om retten til samtidig å imøtegå sterke beskyldninger
  • 4.15, om tilsvarsretten

 

TILSVARSRUNDEN:

Trav365.no opplyser at det ikke er gjort forsøk på å løse saken i minnelighet, fordi klager har varslet søksmål og fremsatt krav om at artikkelen skal fjernes, noe redaktøren ikke finner aktuelt å etterkomme.

Trav365.no forklarer at stridighetene i Vestfold har vært omtalt i flere tidligere publiseringer (helt siden juli 2019): «Felles for dem alle er uforsonlig strid, personangrep, lederstil, utrenskning av meningsmotstandere og krangel. Alle med klageren som midtpunkt. Han er en svært omstridt leder av Vestfold Travforbund, og har ikke valgt smidighet og samarbeid som sin vei.»

Videre viser Trav365.no til at klager fikk komme til orde i forkant av den påklagede publiseringen: «Han fikk der på ny avvise dårlig samarbeidsklima og røff lederstil. 6. juni omtalte vi så selve møtet, etter at innlegget fra valgkomitemedlem[m]et var mangfoldiggjort. I denne saken er det øverst linket til sakene der Flåten allerede har svart på samme kritikken som fremsettes på møtet. I selve saken avvises kritikken fra to forskjellige travlag. De støtter ham. Slik sett er det balanse i saken. Vårt syn var at de skarpe og klare uttalelsene fra de to travlagene gir bedre motsvar til kritikken enn om Flåten selv skulle gjenta noe han allerede har sagt.»

Trav365.no avviser brudd på alle VVP-punktene som er anført i klagen. Etter redaktørens mening er det tilstrekkelig kildebredde i artikkelen, ingen kilder er anonyme, og det er sitert ordrett fra eposter der kritikk og reaksjoner kommer frem.

Slik redaktøren ser det, er omtalen også saklig: «Innholdet er kjent for klager, som var på det
aktuelle møtet og har sett mailene. (…) Opplysningene og påstandene har fått samtidig imøtegåelse fra andre deltakere på møtet, som siden har fått mailen. Videre er det lenket til
svar fra klageren på tilsvarende påstander tidligere. Som leder, og en omstridt leder, må klageren tåle dette. Han har ikke gjort noe selv for ikke å oppsøke strid. Han er vant med å få kritikk og hans hold[n]ing til den er kjent. Beskyldningene her er ikke sterkere enn dem han allerede har tilbakevist og kommentert.»

Etter Trav365.nos mening handler det om kritikk i en meningsutveksling: «Ser man alle sakene under ett, vil man se et mønster. Vi har så godt det lar seg gjøre for et lite fagmedie, hatt en løpende dekning av situasjonen i Vestfold. (…) Den innklagede saken er en del av en løpende dekning, der det ikke fremsettes nye eller oppsiktsvekkende påstander som skulle kreve nye kommentarer fra klageren.»

 

Klageren mener et problem med dekningen til Trav365.no er at redaktøren «er farget av sine kilder som han i sitt tilsvar ikke skjuler sin sympati for». Klager viser til at første artikkel (03.07.2019) hadde tittelen «Full krig i Vestfold».

Klager skriver: «Jeg hadde ingen posisjon før generalforsamlingen 060819, der jeg ble valgt inn for å rydde opp i forbundet der medlemmene over tid hadde mistet tilliten til styret. Utspillen[e] fra de som på demokratisk hvis er stemt ut har vært mange og harde (…)

Det er riktig som Larsen hevder, at jeg ved tidligere anledninger har fått anledning til å gi tilsvar, men ikke denne gang. Dette var et isolert og svært alvorlig personangrep fra en kilde som selv bekrefter at vi aldri tidligere har vekslet et ord. Hun hadde ikke støtte hverken i valgkomiteen eller generalforsamlingen (med få unntak), og hun fremmet ikke mot kandidat. Innlegget var derfor enkelt å tolke som et personangrep i scene satt av medlemmer som var kastet ved mistillit. Dette burde fått varsellampene til å blinke for redaktøren.»

 

Trav365.no har ingen ytterligere kommentarer utover å avvise påstanden om at dekningen er farget: «Vi har aldri tatt side og omtalt utfallene fra begge sider likt.»

For øvrig opplyser Trav365.no: «Den i innklagede sak omtalte beskrivelsen av klageren er også vurdert av DNT, som har uttalt at den anses for å være innenfor det akseptable og ikke et brudd på organisasjonens lover om etikk og moral.»

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Trav 365.no publiserte i juni 2020 en artikkel om uro og harde fronter etter en ytring på generalforsamlingen til Vestfold Travforbund. Ytringen var fremsatt av et valgkomitemedlem, og handlet om kritikk rettet mot forbundslederen.

Klager er den omtalte forbundslederen, som mener seg utsatt for grovt krenkende påstander om egen personlighet og lederstil. Han mener Trav365.no har gjengitt påstandene ukritisk, og at publiseringen utløste hans rett på samtidig imøtegåelse og tilsvar. Slik klager ser det, har Trav365.no ikke lagt vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

Trav365.no viser til at stridighetene har vært omtalt i flere tidligere publiseringer, der klager har fått komme til orde og ta til motmæle, og at det ble lenket til en slik publisering i den påklagede artikkelen. Slik redaktøren ser det, er omtalen balansert og klagers forsvar ivaretatt idet Trav365.no dessuten refererte uttalelser fra to travlag, som støttet klager og kritiserte angrepet på ham. Etter redaktørens mening handler det om kritikk i en løpende meningsutveksling. Trav365.no mener påstandene ikke er sterkere enn at klager som «en omstridt leder» må tåle kritikken.


Pressens Faglige Utvalg (PFU)
konstaterer at klager ikke har fått komme til orde i den påklagede publiseringen, og at den inneholder sterk kritikk av ham. PFU minner om at presseetikken ikke skal beskytte det kritikkverdige, men mediene har likevel en plikt til å yte kritiserte parter rettferdighet. De presseetiske normene formulert i Vær Varsom-plakaten (VVP) er nettopp til for å hjelpe redaksjonen i dette arbeidet.

Et helt grunnleggende prinsipp i presseetikken – og det sentrale i denne klagesaken – handler om at den som blir angrepet og utsatt for sterke beskyldninger, skal få anledning til å forsvare seg. I noen tilfeller, når det kun er snakk om rene meningsangrep, er det tilstrekkelig at den kritiserte får ta til motmæle i ettertid, ved bruk av den såkalte tilsvarsretten, jf. VVP 4.15. I dette tilfellet mener PFU imidlertid at klager blir utsatt for såpass sterke beskyldninger om hvordan han utfører sin lederoppgave, at han skulle vært kontaktet forut for publisering og gitt anledning til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14.

Kravene i VVP 4.14 er strenge. Det er derfor ikke tilstrekkelig at andre har fått komme til orde og ta klager i forsvar. Retten til samtidig imøtegåelse utløses overfor angrepet part. Det er kun i unntakstilfeller der angrepet part ikke har mulighet for å uttale seg, at imøtegåelsesretten eventuelt kan ivaretas av andre. Det er heller ikke tilstrekkelig å lenke til en tidligere publisering. For det første fremgår det ikke av selve lenken at den tidligere publiseringen skulle inneholde klagers imøtegåelse. Dessuten er det ikke nok å referere til hva angrepet part har uttalt om lignende forhold tidligere.

Trav365.no har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Oslo, 28. oktober 2020

Anne Weider Aasen,
Stein Bjøntegård, Ellen Ophaug, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Kjell Arne Røvik