HappyTom Christiansen mot Varingen

PFU-sak 147/20


SAMMENDRAG:

 Varingen publiserte fredag 24. januar 2020 en artikkel i papiravisen med tittelen

«HappyTom frikjennes for ordensforstyrrelse»

 I ingressen stod det:

«Lagmannsretten har frifunnet HappyTom Christiansen etter stuntet i Nittedal kommunestyre.»

Artikkelen handlet om frifinnelsen og bakgrunnen for rettssaken mot klager:

«Etter å ha blitt dømt i Nedre Ringerike tingrett, er Happy-Tom Christiansen frifunnet i Eidsivating lagmannsrett. Dommen ble avsagt denne uka.

Bakgrunnen for saka er et opptrinn som skjedde på Nittedal rådhus mandag 17. desem- ber 2018 da kommunestyret behandlet ei sak om å kutte støtten til Nittedal Frivilligsen- tral. På tilhørerbenken satt daværende leder i sentralen, HappyTom Christiansen, med et kryss tapet over munnen.

Da kuttvedtaket var et faktum, gikk Christiansen fram til ordførerpodiet og overleverte to sølvfat med en gul Smiley-ball og en røket strikk. Han overleverte også et skriv der det stod #hengdeg og en tekst om hvordan han følte seg mobbet av personer i kommunen og av lokalavisa Varingen.» 

Videre i artikkelen ble det referert til dommen og domspremissene, samt at ordføreren kommenterte dommen: «Ordfører Hilde Thorkildsen, som opplevde opptrinnet som særdeles ubehagelig og som sammen med rådmannen gikk til sak mot Christensen, sier dette om dommen: – Jeg må først lese dommen og så ta ei runde med kommuneadvokaten og rådmannen, sier Thorkildsen:

– Det er mulig vi må se på reglementet for hva vi skal tillate av meningsytringer fra tilhørerbenken i kommunestyret, i form av å sitte med gjenteipet munn, plakater og lignende.»

Under bildet av Christiansen med tape i et kryss over munnen, stod det: «STILLE PROTEST: HappyTom Christiansen under kommunestyremøtet mandag 17. desember 2018.»

 I en undersak til artikkelen om frifinnelsen, med tittelen «Varsler søksmål mot styret i Nittedal Frivilligsentral», siterte avisen kommentarer klager ga til Romerikes Blad etter frifinnelsen, siden klager ikke ville snakke med Varingens journalist: «- Jeg har forberedt fire varsler til instanser utenfor kommunen, tre anmeldelser, samt søksmål mot styremedlemmene i stiftelsen Nittedal Fri- villigsentral, sier tidligere daglig leder i sentralen, HappyTom Christiansen, til Romerikes Blad.»(….) «- Jeg ser ikke på frifinnelsen som en seier, men det er bra at jusen er i balanse med folks rettsoppfatning, sier HappyTom Christiansen til RB.»

Varingen publiserte samme dag en artikkel på nett med tittelen

«Frivilligsentralen savner avklaring om pengestøtte. Driver videre uten daglig leder»

I artikkelen stod det: «Fra januar 2019 kuttet Nittedal kommune all støtte til Nittedal Frivilligsentral som følge av en opprivende konflikt med daglig leder HappyTom Christiansen. Dårlig personkjemi, rot rundt bilag og daglig leders blanding av roller som lønnet leder og frivillig var noe av bakgrunnen for konflikten. For kommunen rant begeret over da daglig leder gikk i bresjen for å omdanne frivilligsentralen fra stiftelse til forening uten å orientere kommunen, en av stifterne.» 

KLAGEN:

Klager er HappyTom Christiansen, som mener Varingen gjennom lengre tid har bidratt til en svertekampanje mot ham, gjennom sin dekning av konflikten rundt Nittedal Frivilligsentral.

Klager mener den påklagde artikkelen leder leseren mot en negativ forståelse av frifinnelsen, gjennom å vektlegge ord som stuntet, opptrinn, seremonien, stille protest og ikke ferdig.

«Varingen ‘blåste’ nyheten om min frifinnelse i sin nettutgave 22.02.20, (riktig dato var 22.1.20, skrivefeil i klagen) til og med før jeg selv hadde blitt forkynt at jeg faktisk var frifunnet», skriver klager.

Klager mener det er feil å bruke uttrykket «dommen ble avsagt» i stedet for å skrive at han ble frifunnet. Han mener også det er feil å skrive at «ordføreren sammen med rådmannen gikk til sak mot Christiansen».

Klager skriver: «Fakta: Rådmannen på vegne av Nittedal kommune anmeldte undertegnede. Anmeldelsen var med svært alvorlige paragrafer, men det var ikke disse paragrafene jeg ble siktet og tiltalt for. Politimesteren i Øst-politidistrikt siktet meg i stedet for ordensforstyrrelse. Jeg har bedt Varingen å trykke selve anmeldelsen og det som i Varingen ble beskrevet som «en plakat med påskriften HengDeg» slik at publikum selv kunne se at målet med anmeldelsen var å «ta meg på noe». Min TauseProtest var en ytring som er beskyttet i grunnloven, og det burde vekket Varingen som en beskytter av demokrati og ytringsfrihet i stedet for å bidra til å sverte en som turte å stå opp for det som er rett.»

Klager mener det er feil å skrive at han «varsler søksmål mot styret i Nittedal Frivilligsentral.». Han skriver: «Dette er feil. Jeg sa til Romerikes Blad: ‘At jeg forberedte anmeldelser og varsler samt søksmål mot styremedlemmene i stiftelsen Nittedal Frivilligsentral.’»

Videre mener klager det var feil å skrive at saken «var en protest mot at kommunestyret vedtok å kutte støtten til frivilligsentralen.» Klager skriver: «Det er ikke sant. Varingen har fått dokumentasjon på at min protest var mot kommunestyrets ulovlige vedtak om å avvikle Nittedal Frivilligsentral (som ikke er lov da det er en frivillig ideell organisasjon og ikke eid av kommunen.) og en protest mot at jeg hadde vært mobbet i lang tid og at jeg var pålagt «munnkurv».

Klager påpeker at han ikke ble intervjuet av Varingen og at han derfor ikke var avisens kilde til «HappyTom ser ikke på frifinnelsen i lagmannsretten som en seier».

Han skriver: «Artikkelen avsluttes med «Varingen har prøvd å få en kommentar fra Christiansen, men han vil ikke snakke med Varingens journalist.»

Det stemmer nesten, men jeg ga tydelig beskjed i min SMS at jeg ønsket å komme med en uttalelse, men ikke til den aktuelle journalisten, det fordi jeg rett og slett ikke stolte på ham. Men at jeg gjerne ville gi en kommentar til en annen journalist eller redaktøren selv.»

Klager mener det er kritikkverdig at bildet fra selve protesten blir hovedbildet: «Selve protesten burde være underordnet, da saken dreide seg om frifinnelse. Bildet styrket ikke det positive ved en frifinnelse, men var heller nok et forsøk på å fremstille meg negativt. Det er slik jeg oppfatter det og også mange av de jeg har snakket med i etterkant.»

Den andre påklagde artikkelen, med tittelen «Frivilligsentralen savner avklaring om pengestøtte. Driver videre uten daglig leder», inneholder etter klagers mening en rekke punkter som fremstilles som sannheter, men som er feil, og som han ikke har fått mulighet til å imøtegå og heller ikke korrigere i etterkant.

– Dårlig personkjemi: «Mellom hvem? Påstanden er journalistens? eller så burde kilden vært opplyst»

Rot rundt bilag: «Jeg har bevis for at regnskapsbilag for alle transaksjoner ble overlevert ryddig og vi fikk ingen negative bemerkninger fra revisor de årene jeg var daglig leder.»

– Daglig leders blanding av roller som lønnet leder og frivillig var noe av bakgrunnen for konflikten: «Her krever jeg at Varingen forklarer. Jeg vet at dette var et anklagepunkt, men ingen har fortalt meg hva denne blandingen gikk ut på. Det fremstilles som jeg har gjort noe galt og derfor krever jeg at Varingen klargjør hva denne blandingen av roller innebar.

For kommunen rant begeret over da daglig leder gikk i bresjen for å omdanne frivilligsentralen fra stiftelse til forening: «Styret i stiftelsen fattet vedtak om å omdanne frivilligsentralen. Tidligere styrer hadde også jobbet med det siden 2009, lenge før jeg ble ansatt i 2013.»

– Uten å orientere kommunen, en av stifterne: «Dette er fortsatt ikke sant. Varingens Journalist vet at dette er en grov feil, men fortsetter å fremstille det som et faktum overfor leserne. Ny Kommunalsjef og kultursjef ble i juni og september 2015, orientert om at planene om omorganisering ble gjenopptatt.»

Klager skriver avslutningsvis at han mener en lokalavis bør være uavhengig, være maktkritisk, særlig når det offentlig står mot enkeltpersoner, og støtte opp om protester og aksjoner for å forsvare demokrati og ytringsfrihet, jf. VVP 1.1.

Han mener Varingens artikler er brudd på VVP 1.2, 1.5, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2, 4.14 og 4.15.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram. 

TILSVARSRUNDEN:

Varingen åpner sitt tilsvar med å beskrive bakgrunnen for de to påklagde artiklene:

«HappyTom Christiansen gjennomførte 17. desember 2018 en protest i kommunestyresalen i Nittedal. Kommunestyret var i sesjon, og hadde handlingsplan og kommunebudsjett oppe til behandling. I budsjettet lå et forslag om å ta bort støtten til Nittedal Frivilligsentral, der Christiansen var daglig leder. Møtet var åpent og overført på nett, og Varingens daværende redaktør Jan Fossen var til stede. Protesten er beskrevet i det ene av de påklagede oppslagene. På bakgrunn av hendelsen, og med henvisning til nokså alvorlige paragrafer, gikk Nittedal kommune til sak mot Christiansen. Han ble siktet etter de mildere bestemmelsene om ordensforstyrrelse. Christiansen ble dømt i tingretten, men frikjent i lagmannsretten. Varingen dekket frikjennelsen, først med nettsak da den ble publisert på domstol.no, deretter med et noe fyldigere oppslag i påfølgende papirutgave. Vi publiserte også en artikkel om Frivilligsentralens fremtid.»

Redaksjonen skriver at en del av påstandene mot Varingen gjelder forhold utenfor de påklagde artiklene, og henviser til en revisjonsrapport som til slår fast at Frivilligsentralen i hovedsak er drevet i tråd med vedtektene, og at midlene er benyttet til de vedtatte formålene. Revisjonen rettet likevel til dels sterk kritikk mot Frivilligsentralens styre og daglig leder HappyTom Christiansen.

Varingen påpeker at det er to forhold som er avgjørende for klagesaken:

-Christiansen har i flere tilfeller nektet kontakt med Varingens journalist.

-Christiansen har takket nei til dementi i Varingen på de påklagede artiklene, med forventning om ny redaksjonell dekning. Den skulle sette ham og konflikten med kommunen i det han mener er et riktig lys.

Redaksjonen skriver at kommunikasjonen med klager var krevende i tiden frem mot og etter publisering av de påklagde artiklene: «Christiansen har nektet å la seg intervjue av journalisten. Forklaringen var at han ikke hadde tillit til gjeldende journalist. Klagers krav om å få snakke med redaktør eller en annen journalist har vi ikke akseptert.»

Når det gjelder den påklagde artikkelen, mener Varingen ordene klager hevder leder mot negativ forståelse av frifinnelsen, gir et riktig bilde av hendelsen i kommunestyresalen. Avisen påpeker at bruk av ordet dom er riktig, en frifinnelse er også en dom.

Avisen mener det også er grunnlag for å skrive at ordfører og rådmann sammen gikk til sak mot Christiansen, selv om det var rådmannen som formelt innleverte anmeldelsen. Ordføreren var direkte gjenstand for Christiansens aksjon.

Klagers bemerkning om at Varingen publiserte sak før dommen var forkynt for ham selv, kommenterer avisen slik: «Varingen publiserte deler av innholdet på nett etter at dommen var bekjentgjort på domstol.no. Domstolen forkynte avgjørelsen for Christiansen først etter dette tidspunktet, men det var ikke kjent for oss.»

Bruken av ordet «styret» i tittelen mener avisen er en akseptabel forkortelse og ikke villedende, og peker på at det i teksten står «styremedlemmene». For å imøtekomme klager ble det dagen etter likevel endret til «styremedlemmene» også i tittelen.

Når det gjelder innvendingen mot beskrivelsen av at klagers handling “var en protest mot at kommunestyret vedtok å kutte støtten til frivilligsentralen”, skriver redaksjonen: «Her er det klagers gjengivelse som ikke stemmer. Varingen skrev ‘Bakgrunnen for saka er et opptrinn som skjedde på Nittedal rådhus mandag 17. desember 2018 da kommunestyret behandlet ei sak om å kutte støtten til Nittedal Frivilligsentral… Da kuttvedtaket var et faktum, gikk Christiansen fram til ordførerpodiet…’ Avisen hevdet ikke at Christiansen protesterte på selve vedtaket, kun at han protesterte rett etter at kommunestyret har fratatt Frivilligsentralen sin bevilgning.»

Avisen kommenterer også klagers påstand om at han har vært mobbet i lang tid, selv om dette peker på tidligere artikler i Varingen og ikke de påklagde. Avisen viser i den forbindelse til saksbehandlingen i kommunen og en revisjonsrapport.

Når det gjelder uttalelsene Christiansen blir sitert på, viser avisen til at den har tydelig referanse til Romerikes Blad, og at det i samme artikkel står at Christiansen ikke har ønsket å snakke med Varingens journalist.

Bildet Varingen bruker til saken om frifinnelse, av klager i kommunestyresalen, mener avisen er relevant, og skriver: «At en kilde ønsker å fremstå i et positivt lys kan ikke styre redaksjonens valg av bilder, og enda mindre være grunnlag for kildens godkjenning eller underkjenning.»

Den andre påklagde artikkelen er ifølge avisen en nyhetsoppdatering om frivilligsentralens fremtid, der det kort ble oppsummert bakgrunnen for at sentralen mangler støtte. Varingen tar selvkritikk på at redaksjonen ikke var påpasselig med å legge en referanse til avisens tidligere artikler i oppsummeringen, og skriver: «Vi mener oppsummeringen var godt underbygget i flere artikler om konflikten rundt Frivilligsentralen.»

Avisen viser til tidligere artikler, der punktene om dårlig personkjemi, rot rundt bilag og blanding av roller er beskrevet.

Når det gjelder punktet om at klager gikk i bresjen for å omdanne frivilligsentralen fra stiftelse til forening uten å orientere kommunen, skriver redaksjonen: «Varingens noe upresise omtale ‘uten å orientere kommunen, en av stifterne’ handler med andre ord ikke om planene. Det dreier seg om den konkrete handlingen, møtet der foreningen skulle dannes og at kommunen fikk en dags varsel til møtet. Dette går også fram av Varingens egen dekning fra 2016.»

Avisen kommenterer også klagers utsag om at en lokalavis bør være maktkritisk: «Det er vi enige i. Den tilsynelatende svake part i en konflikt kan imidlertid ikke forvente å være fullstendig fritatt fra et kritisk blikk. Et kritisk blikk har ved gjentatte anledninger vist seg krevende overfor klager.»

Avisen oppsummerer: «Isolert sett kan det i de to påklagede artiklene se ut til at Varingen har gjort noen overtramp. En tittel var upresis. Den ble umiddelbart rettet opp i nettutgaven, og vi ga tilbud om dementi på trykk. Ett avsnitt med oppsummering av tidligere forhold manglet henvisning til tidligere saker i Varingen. Helhetlig mener Varingen likevel at dekningen har vært god.

Et helt sentralt poeng for Varingen er klagers respons når vår journalist har tatt kontakt. Klager har ikke villet snakke med journalisten. I stedet har han villet snakke med en annen journalist eller redaktør. Som hovedregel vil Varingen ikke la en part i en konflikt ha regien på hvilken journalist som skal stå for dekningen. Når klager heller ikke svarer på journalistens forsøk på fakta- og sitatsjekk, og takker nei til dementi, kan det utvilsomt gå utover resultatet. Varingen har etter beste evne forsøkt å forsikre seg om at opplysningene likevel er korrekte, og mener klager selv må ta en stor del av ansvaret for en eventuell slagside.

Under disse omstendighetene mener vi at avisen ikke kan felles.»

 Klager er uenig i at han har fått tilbud om et dementi, og viser til en utskrift med utdrag fra av den siste delen av en samtale han hadde med Varingens redaktør, et møte som varte i 1 time og 44 minutter (vedlagt i mappen).

Varingen mener utskriften viser at avisen flere ganger inviterte til en presisering av at klager sa «styremedlemmer» og ikke «styret», som avisen først skrev i tittelen på undersaken til artikkelen om frifinnelsen, men at klager ønsket en større artikkel om hvordan han var blitt urettmessig behandlet av kommunen. Tittelen bli likevel endret i nettutgaven dagen etter.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

 Klagen gjelder to artikler i Varingen. Den første handlet om at den tidligere lederen av Nittedal Frivilligsentral ble frifunnet for ordensforstyrrelse etter en protest i Nittedal kommunestyre mot nedleggelsen av sentralen. Den andre artikkelen handlet om den videre driften av frivilligsentralen. I artikkelen oppsummeres klagers handlinger som førte til at kommunen kuttet støtten.

Klager er den tidligere lederen i Nittedal Frivilligsentral, som mener ordbruken i artikkelen og omtalen av frifinnelsen gir leserne en negativ forståelse av saken. Klager er uenig i redaksjonens fremstilling av hendelsen i kommunestyresalen, og mener bildet av ham som ble brukt i artikkelen var nok et forsøk på å fremstille ham negativt. Klager påpeker også at Varingen bragte nyheten om frifinnelsen før den var forkynt for ham.

Den andre artikkelen inneholder etter klagers mening en rekke påstander han mener er feil, og som han ikke har fått mulighet til å imøtegå og heller ikke korrigere i etterkant.

Varingen mener artikkelen gir en riktig beskrivelse av hendelsen i kommunestyresalen. Redaksjonen mener bildet som ble brukt av klager var relevant for saken. Avisen hentet dommen fra domstol.no, og var ikke kjent med at den på publiseringstidspunktet ikke var forkynt for klager.

Redaksjonen skriver at klager i flere tilfeller har nektet å snakke med Varingens journalist. Derfor valgte avisen å bruke sitater fra Romerikes Blad i omtalen av frifinnelsen. Redaksjonen avviser at artikkelen gir et uriktig bilde av hendelsen i kommunestyresalen.

Varingen tar selvkritikk på at redaksjonen ikke var påpasselig med å legge en referanse til avisens tidligere artikler i oppsummeringen i den andre artikkelen, men mener den var godt underbygget gjennom disse artiklene.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) forstår at kontakten mellom klager og Varingen har vært krevende. Klager bekrefter at han ikke ville snakke med journalisten som ba om en kommentar til frifinnelsen. Slik utvalget ser det har avisen likevel sørget for at klagers syn kom frem gjennom å sitere kommentarene klager ga til Romerikes Blad.

Etter PFUs mening gir ikke ordbruken i artikkelen et negativt fortegn til frifinnelsen, og bildet fra hendelsen i kommunestyresalen er relevant for saken. Det er heller ikke galt å beskrive frifinnelsen som en dom. At dommen ikke var forkynt før den var lagt ut på domstol.no, kan ikke avisen klandres for.

Den andre artikkelen bringer flere påstander om klagers handlinger i konflikten med kommunen rundt frivilligsentralen. PFU har ikke grunnlag for å ta stilling til om oppsummeringen av disse forholdene er godt underbygget i tidligere artikler, slik avisen hevder, og som klager er uenig i. Men beskrivelsen av klagers handlinger er etter utvalgets mening beskyldninger av faktisk art, som klager burde fått muligheten til å imøtegå i samme publisering, jf. kravene i Vær Varsom-plakatens 4.14. Det kommer hverken frem av artikkelen eller tilsvarsrunden at avisen har gjort tilstrekkelige forsøk på å innhente samtidig imøtegåelse.

Varingen har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo 28. oktober 2020

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge

Øyvind Kvalnes, Nina Fjeldheim, Kjell Arne Røvik