Johan Slåttavik mot filternyheter.no

PFU-sak 146/20


SAMMENDRAG:

Filter Nyheter publiserte tirsdag 3. september 2019 en artikkel med tittelen «Tre nynazister dømt for hakekors-bannere i Kristiansand på invasjonsdagen». Artikkelen refererte en dom fra Kristiansand tingrett, og de domfelte var avbildet og navngitt.

 

Mandag 29. juni 2020 postet Filter Nyheter en melding på egen Twitter-konto. I meldingen skrev Filter Nyheter:

«De tre nynazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen som ifjor ble dømt i tingretten for å ha hengt opp hakekorsflagg og bannere med teksten ‘ Vi er tilbake’ i Kristiansand 9. april 2018, er frikjent for hatefulle ytringer i lagmannsretten: »

Det ble videre i Twitter-meldingen lenket til en NRK-artikkel med tittelen «Frikjent for å ha hengt opp naziflagg».

 

KLAGEN:

Klager er en person som har innhentet samtykke fra en av de omtalte, frikjente mennene.

Slik klager ser det, har Filter Nyheter brutt punkt 4.5 i Vær Varsom-plakaten (VVP), fordi klager mener mediet har unnlatt å omtale frifinnelsen.

Klager opplyser at dommen ble avsagt 29. juni 2020, og skriver: «Det er nå flere dager siden lagmannsrettens frifinnelse ble gjort tilgjengelig i domstolenes pressemapper. (…) Til tross for dette har Filter Nyheter unnlatt å informere om frifinnelsen, i en sak hvor de tidligere har slått stort opp om domfellelse i tingretten.

Slik informasjon skal publiseres uten ugrunnet opphold etter frifinnelse, og det skal publiseres med like stor eller større flate enn tilsvarende omtale av domfellelse.»

Han tilføyer også at den tidligere publiseringen ikke er oppdatert.

 

TILSVARSRUNDEN:

Filter Nyheter avviser brudd på VVP 4.5, og viser til at dommen som ble avsagt i Agder lagmannsrett, ikke var rettskraftig på det tidspunktet klagen ble innsendt (og redaksjonen avga sitt tilsvar til PFU). Slik Filter Nyheter ser det, ville siste setning i VVP 4.5 derfor først vært aktuell på et senere tidspunkt.

Filter Nyheter påpeker imidlertid at klagers påstand om at Filter Nyheter har unnlatt å omtale lagmannsrettsdommen, er uriktig. Det vises til Twitter-meldingen som ble publisert, og at det skjedde umiddelbart etter at redaktøren «29.06 ble kjent med dommen gjennom en artikkel på NRK.no».

Filter Nyheter skriver: «Klagen til PFU ble forøvrig sendt samme dag som den aktuelle dommen ble tilgjengelig for undertegnede, bare halvannet døgn etter at slutningen ble offentlig kjent. Det er åpenbart aktuelt med ytterligere omtale av den svært interessante dommen i Filter Nyheters publiseringskanaler, men vi ønsker ikke å gå i en diskusjon med utenforstående om hvilke artikler redaksjonen eventuelt arbeider med eller når de er planlagt publisert.»

 

Klager «registrerer at Filter Nyheter er av den oppfatning at Twitter er tilstrekkelig for å opplyse om frifinnelser i straffesaker som det aktuelle mediet allerede har omtalt på redaksjonell spalteplass, både på nett og papir». Etter klagers mening skal frifinnelser imidlertid omtales «på samme flate som domfellelse tidligere har blitt omtalt/publisert», og klager påpeker at det ikke har skjedd i denne saken (på det tidspunkt klagers svar ble formulert, sekr.anm.).

 

Filter Nyheter skriver: «Vi har naturligvis ikke fremmet at omtale på Twitter ville vært tilstrekkelig som avslutning av saken, slik tredjeparten feilaktig gjengir vårt tilsvar. Vårt anliggende er at en klage inngitt før rettskraftig dom i det hele tatt er falt, ikke kan føre fram. Ideelt sett burde ikke klagen vært tatt opp til behandling i utgangspunktet, da dette utløser en del prinsipielt betenkelige problemstillinger. Selv om det ikke har direkte relevans for behandlingen av klagen, gjør vi utvalget oppmerksom på at den aktuelle dommen senere har blitt rettskraftig, og at Filter Nyheter har publisert en lengre artikkel om dette. Det har aldri vært aktuelt for redaksjonen å la være å omtale frifinnelsen.»

(Artikkelen Filter Nyheter viser til kan leses her: https://filternyheter.no/derfor-ble-de-frikjent-i-hakekors-saken-ikke-straffbart-a-gi-uttrykk-for-nazisme/)

 

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Filter Nyheter omtalte høsten 2019 en dom fra Kristiansand tingrett. De domfelte var avbildet og navngitt, og ble senere frikjent i Agder lagmannsrett.

Klager har innhentet samtykke fra en av de omtalte. Slik klager ser det, har Filter Nyheter brutt punkt 4.5 i Vær Varsom-plakaten (VVP), fordi han mener mediet har unnlatt å omtale frifinnelsen. Etter klagers mening har mediene en forpliktelse til å følge opp «uten ugrunnet opphold etter frifinnelse». Klager mener omtalen også må publiseres på samme plattform, og være av «like stor eller større flate enn tilsvarende omtale av domfellelse».

Filter Nyheter avviser brudd på VVP 4.5, og viser til at dommen ikke var rettskraftig på det tidspunktet klagen ble innsendt. Filter Nyheter mener siste setning i VVP 4.5 derfor først ville vært aktuell på et senere tidspunkt. Redaktøren påpeker at det ble publisert en nyhetsmelding om frifinnelsen på mediets Twitter-konto så snart redaktøren ble kjent med frifinnelsen, to dager før klagen kom til PFU. Samtidig skriver Filter Nyheter at mediet ikke mener en Twitter-melding ville være en tilstrekkelig avslutning, og at det aldri har vært aktuelt ikke å omtale frifinnelsen. Filter Nyheter opplyser også å ha publisert en lengre artikkel etter at den aktuelle dommen ble rettskraftig (en drøy måned etter).

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at den presseetiske problemstillingen er isolert til punkt 4.5 i Vær Varsom-plakaten (VVP), som pålegger mediene å omtale rettskraftige avgjørelser i saker som har vært omtalt tidligere.

Det går ikke fram av teksten i VVP 4.5 hvor raskt mediene må følge opp slike avgjørelser. Slik utvalget ser det, må imidlertid intensjonen bak dette presseetiske prinsippet være at mediene frembringer nye og korrigerende opplysninger når slike foreligger.

I dette tilfellet handlet det om en avgjørelse som fikk et annet utfall enn i tidligere rettsrunde; det gikk fra domfellelse til frifinnelse. De involverte var dessuten navngitt og avbildet i omtalen av domfellelsen. Etter utvalgets mening er dette momenter som taler for en raskest mulig oppfølging.

I tilsvarsrunden er det dokumentert at Filter Nyheter også omtalte avgjørelsen raskt; samme dag som dommen ble avsagt, postet Filter Nyheter en melding om frifinnelsen på mediets Twitter-konto. PFU mener en slik melding ikke kan sidestilles med en nyhetsmelding, men må samtidig understreke at alt som publiseres i mediets konti i sosiale medier, er å anse som redaksjonell publisering.

Utvalget har tidligere uttalt at det bør være et prinsipp å omtale en frifinnelse på samme plattform som man tidligere har omtalt og identifisert en person i forbindelse med en rettssak. Videre har PFU pekt på at dersom en sak er omfattende dekket på én plattform, så er det god presseskikk at saken avsluttes samme sted.

I dette tilfellet konstaterer utvalget at Filter Nyheter også fulgte opp saken i mediets nettutgave, der tidligere dom var omtalt. Frifinnelsen ble omtalt i en forholdsvis bredt anlagt artikkel. Artikkelen ble imidlertid publisert drøyt én måned etter at dommen var rettskraftig, og utvalget mener mediene bør tilstrebe raskere oppfølging i denne type saker. Når utvalget kommer til at dette likevel anses som akseptabelt her, legger utvalget for det første vekt på at Filter Nyheter faktisk hadde publisert en melding (på Twitter) om frifinnelsen før klagen kom til PFU. Videre har utvalget ingen holdepunkter for å tro at publiseringen i nettavisen kun skjedde som følge av klagen til PFU. Det vises til at Filter Nyheter i tilsvaret også påpeker at mediet hadde til hensikt å følge opp saken. Endelig mener PFU at oppfølgingen som ble publisert i nettutgaven i omfang står i forhold til omtalen av den tidligere dommen.

Etter en samlet vurdering har Filter Nyheter ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 28. oktober 2020

Anne Weider Aasen,
Stein Bjøntegård, Ellen Ophaug, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Kjell Arne Røvik