Agder politidistrikt mot Fædrelandsvennen

PFU-sak 165/20


SAMMENDRAG:

 Fædrelandsvennen publiserte fredag 14. august 2020 en artikkel over seks sider i papiravisen med tittelen

«Dette er Start-spillernes opplevelser med rasisme».

 På avisens forside var oppslaget:

SLIK OPPLEVER START-SPILLERNE RASISME «Det er alltid de små hendelsene. Politiet sjekker meg tilfeldig – utallige ganger, uten grunn.»

Ingressen på forsiden lød:

«De har ikke opplevd rasisme i en Start-kamp eller i norsk fotball. Likevel forteller spillerne at når Start-drakta tas av, kjenner de på hverdagsrasisme i form av såkalt mikroaggresjon.»

 KLAGEN:

 Klager er politimester i Agder politidistrikt, som mener avisen bryter med punktene 3.7 og 4.4 i Vær Varsom-plakaten ved at «gjengivelse av meningsinnhold i hovedsaken ikke er dekkende for Fædrelandsvennens førstesideoppslag, samt at førstesideoppslaget er misvisende og går lenger enn det dekning for i stoffet.»

Klager skriver: «Subsidiært, dersom redaktøren mener sitatet som var brukt på førstesiden var myntet på Agder-politiet, så klages Fædrelandsvennen inn for Pressens Faglige Utvalg for å ha brutt god presseskikk knyttet til punktene 4.14 og 4.15 som omhandler samtidig imøtegåelse og tilsvarsrett.»

Politimesteren skriver at Fædrelandsvennen gjennom sommeren 2020 har publisert flere artikler der det fra ulike hold har blitt fremsatt påstander om strukturell rasisme i Agder-politiet. Fungerende politimester Arne Sundvoll har fått tilsvarsrett og tilbakevist disse alvorlige påstandene ved to anledninger.

Vedlegg til klagen, som ligger i mappen: To artikler fra 29. juli og 8. august 2020.

Det påklagde førstesideoppslaget førte ifølge klager til sterke reaksjoner fra ansatte i politidistriktet, fordi ansatte i likhet med ledelsen opplever at Fædrelandsvennen gjennom sitt valg og vinkling på førstesiden her forsøker å underbygge rasismepåstander mot Agder-politiet som har blitt fremsatt i avisen fra ulike hold gjennom sommeren.

Klager skriver: «En av spillerne, Kevin Kabran, blir i saken sitert på at «Det er alltid de små hendelsene. Politiet sjekker meg «tilfeldig» utallige ganger, uten grunn. Eller fraser som «Oi, du snakker så godt svensk».

Det fremkommer ikke i saken om Kabran mener det er politiet i Agder som stadig stopper han og sjekker hans identitet, om han viser til opplevelser han har hatt med politiet andre steder i Norge eller om han henviser til opplevelser og erfaringer med politiet i andre land.

Med bakgrunn i Kevin Kabrans ene sitat om politiet, der det ikke kommer fram noe sted i saken hvorvidt det gjelder politiet i Agder, velger Fædrelandsvennen å lage et hovedoppslag på førstesiden der politiet i Agder igjen blir knyttet til påstander om rasisme. I en regionavis som Fædrelandsvennen, som har hatt rasisme i politiet som tema i flere reportasjer gjennom sommeren, så er det åpenbart at leserne gjennom denne førstesiden blir presentert for en ny, stor, kritisk sak om Agder-politiet som omhandler rasisme.»

Klager skriver videre: «Førstesidehenvisningen er misvisende. For det er ikke politiet i Agder Kevin Kabrand sikter til i sitat-tittelen som preger førstesiden. Den seks sider store reportasjen handler heller ikke om hvordan Start-spillere med en annen hudfarge opplever politiet i Agder, slik samspillet mellom tittel og bilde gir uttrykk for. Det Fædrelandsvennens redaktør faktisk også gjør gjennom dette oppslaget er å generalisere og få det til å fremstå som at alle spillerne i Start med en annen hudfarge opplever store utfordringer med til stadighet å bli sjekket av politiet i Agder.

Samme dag som oppslaget stod på trykk i Fædrelandsvennen, tok kommunikasjonssjef i Agder politidistrikt kontakt med mediesjef i IK Start for å få klarhet i om det er slik at Start-spillere med en annen hudfarge opplever det Fædrelandsvennen gir uttrykk for på sin førsteside denne dagen, at disse spillerne hele tiden blir stoppet og sjekket av politiet i Agder fordi de har en annen hudfarge. Mediesjef tok da kontakt med Kabran som Fædrelandsvennen hadde sitert. Mediesjef Ole Gerhard Sørensen skriver i en sms til Agder politidistrikt samme dag: ‘Hei. Snakket med Kevin nå. Han hadde ikke opplevd å bli stoppet av politiet i Agder. Det var episoder fra Sverige han refererte til. Mvh Ole G’.»

Klager mener at dersom redaktøren visste at sitatet fra Kevin Kabrand hadde sitt utspring fra erfaringer med politiet i Sverige, er det urovekkende og misvisende at en slik faktaopplysning ikke kommer frem i førstesidehenvisningen og at det ikke blir tydeliggjort i saken. «Dersom redaktøren antok at dette sitatet var myntet på politiet i Agder, så burde ryggmargsrefleksen til redaktøren fortalt ham at han måtte ta hensyn til punkt 4.14 og 4.15 i Vær Varsom-plakaten der kravet til samtidig imøtegåelse og tilsvarsrett er nedfelt.»

Klager skriver til slutt: «Avisoppslag som dette er svært utfordrende for politiet i Agder. På den ene siden er sjansen stor for at slike misvisende fremstillinger fører til at lokalt politi får redusert tillit og omdømme i befolkningen. Men også avisens åpenbare mangel på journalistisk vurderingsevne i denne saken utfordrer politiets muligheter for å få til et godt samarbeid med avisen. Kommunikasjonssjefen i politidistriktet tok for ordens skyld kontakt med nyhetsredaktør i Fædrelandsvennen samme dag som oppslaget stod på trykk. Her ble misnøyen med oppslaget fra politiets side gjort rede for. Nyhetsredaktøren gav ikke uttrykk for at det var noe å kritisere avisen for.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram. 

TILSVARSRUNDEN:

Fædrelandsvennen avviser brudd på god presseskikk og skriver: «Fædrelandsvennen har gjennom sommeren skrevet flere saker under temaet ‘hverdagsrasisme’ eller ‘strukturell rasisme’. Den reportasjen som er klaget inn av Politimesteren i Agder handler om fire fotballspillere i Start og deres opplevelser knyttet til hverdagsrasisme.

Vi snakket med disse fotballspillerne med bakgrunn i at det forekommer mye rasisme i europeisk fotball. Noen av spillerne har spilt profesjonelt i flere europeiske land og opplevd rasisme i tidligere europeiske klubber. Det var utgangspunktet, og det er det saken handler om.

De snakker om livene sine som fotballspillere og som enkeltmennesker. De nevner aldri politiet i Agder med et ord. Likevel har altså den lokale politiledelsen blitt funnet grunn til å klage på politidistriktets vegne på denne reportasjen.»

Avisen mener klagen både er overraskende og nokså problematisk: «I stedet for å anerkjenne at disse unge fotballspillerne faktisk opplever og har opplevd rasisme på kroppen, snur politimesteren dette på hodet og fremstiller det som at det er det lokale politiet som har det vanskelig. De føler seg krenket av en sak de ikke er omtalt i. De bruker ressurser på å oppsøke fotballklubben og den ene fotballspilleren for å få bekreftet at han “ikke tenkte på det lokale politiet” da han uttalte følgende til avisen:

«Det er alltid de små hendelsene. Politiet sjekker meg ‘tilfeldig’ utallige ganger, uten grunn. Eller fraser som ‘Oi, du snakker så godt svensk!’.»

Nærmest triumferende konstaterer de i klagen at de har avslørt Fædrelandsvennen og journalisten. Avslørt hva da?»

Fædrelandsvennen skriver at politiet tilsynelatende mener at avisen har begått et presseetisk overtramp fordi avisen ikke var opptatt av hvor fotballspilleren har opplevd hverdagsrasisme fra politiet, og spør: «Mener politiet da at rasisme opplevd andre steder enn på Agder ikke er noe å snakke om? Eller at når en ung mann skal snakke om dette viktige temaet, så må han huske å nevne hvor han ikke har opplevd rasisme. Har Fædrelandsvennen begått brudd på presseetikken fordi vi ikke presiserer hvor fotballspilleren har opplevd rasisme? Selvsagt ikke. Strukturell rasisme handler ikke om fylkesgrenser.»

Avisen skriver videre at klagens utgangspunkt er at førstesidesitatet kan peke mot Agder-politiet: «De er ikke omtalt i saken men de hevder at ‘.. det åpenbart at leserne gjennom denne førstesiden blir presentert for en ny, stor, kritisk sak om Agder-politiet som omhandler rasisme.’ Nei, denne saken handler ikke om Agder-politiet, den handler om fire fotballspillere som snakker om hvordan de opplever hverdagsrasisme.»

Avisen mener det er 100 prosent dekning for alt som står på førstesiden og at meningsinnholdet i artikkelen er korrekt gjengitt, og skriver: «At politimesteren mener førstesiden er misvisende kan ikke handle om annet enn at hun har tenkt eller følt at uttalelsen peker mot det lokale politiet, som den ikke gjør og som det heller ikke står noe om i artikkelen. Politimesteren kan neppe mene at det er misvisende å gjengi at fotballspilleren har opplevd å bli stoppet av politiet?»

Fædrelandsvennen mener den subsidiære klagen på VVP 4.14 og 4.15, om at sitatet på forsiden var myntet på Agder-politiet, er en dårlig skjult antagelse om at avisen har en agenda mot politiet når førstesidene lages, og at dette ikke hører hjemme i en PFU-klage.

Avisen avviser brudd på VVP 3.7 og 4.4.

Klager fastholder at den påklagde førstesiden skaper et etterlatt inntrykk av rasisme blant politiet i Agder, og skriver:

«Det er vår oppfatning at dersom Fædrelandsvennen hadde lagt vekt på saklighet i presentasjonen på førstesiden, hadde ikke et fragmentert sitat om politiet – og for øvrig det eneste sted der politiet omtales i reportasjen – vært hovedoppslaget.

Når vi også er blitt kjent med at sitatet på førstesiden (hovedoppslaget) er en uttalelse om hvordan startspilleren Kevin Kabran opplevde politiet i Sverige der han bodde inntil for to år siden, har Fædrelandsvennen etter vår mening ikke etterlevd punktene 3.7 og 4.4 i VVP.

Fædrelandsvennen er en regionavis for befolkningen i Agder. Start trener og spiller sine hjemmekamper i Kristiansand. I ingressen på førstesiden, under sitatet som peker mot politiet, står det «at når spillerne tar Start-drakta av, kjenner de på hverdagsrasisme i form av såkalt mikroaggresjon». Avisens serie gjennom sommeren som har satt rasisme på dagsorden, og der det i de fleste artiklene har vært påstander om rasisme blant polititjenestepersoner i Agder politidistrikt, er en nærliggende kontekst for forsiden.»

Fædrelandsvennen repliserer:

«For det første er ikke sitatet fragmentert, det beskriver sakens kjerne – opplevelsen av hverdagsrasismen. Og for det andre er det ikke dette et sitat bare om politiet. Det er et sitat der fotballspillerne snakker om de “små tingene” – der politiet og kommentarer om språk trekkes frem som eksempler på dette.

Sitatet egner seg derfor utmerket på førstesiden.»

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER: 

Fædrelandsvennen publiserte en artikkel om fire Start-spilleres opplevelser med rasisme. På forsiden var det et sitat i hovedtittelen: «Det er alltid de små hendelsene. Politiet sjekker meg tilfeldig – utallige ganger, uten grunn.» Det ble opplyst at spillerne ikke opplevde rasisme under kamp, men «når Start-drakta tas av, kjenner de på hverdagsrasisme i form av såkalt mikroaggresjon.»

Klager er politimester i Agder politidistrikt, som blant annet viser til Vær Varsom-plakatens 4.4 og mener at førstesideoppslaget er misvisende og går lenger enn det er dekning for i stoffet. Klager mener det er åpenbart at leserne gjennom førstesiden feilaktig blir presentert for en ny, stor, kritisk sak om Agder-politiet og rasisme.

Fædrelandsvennen avviser brudd på god presseskikk og skriver at reportasjen handler om fire fotballspillere i Start og deres opplevelser knyttet til hverdagsrasisme. Ifølge avisen har noen av spillerne spilt profesjonelt i flere europeiske land og opplevd rasisme i sine tidligere klubber. Avisen skriver at dette var utgangspunktet, og det er det saken handler om. De snakker om livene sine som fotballspillere og som enkeltmennesker. De nevner aldri politiet i Agder med et ord.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil innledningsvis påpeke at det etterlatte inntrykket av en publisering må stemme overens med de faktiske opplysningene som presenteres. Utvalget legger merke til at tittelen på forsiden kan leses som en nå-situasjon. Sett med klagers øyne, og ut fra tidligere omtale av Agder-politiet, kan det derfor forstås at oppslaget oppleves som kritikk rettet mot Agder-politiet.

PFU mener likevel vilkårene i Vær Varsom-plakatens 4.4 er oppfylt. Tittel- og ingresspoengene på forsiden samsvarer med innholdet i artikkelen. Det fremgår av artikkelen inne i avisen at det ikke er politiet i Agder den ene spilleren sikter til i sitatet på forsiden, men hendelser fra sin tid i Sverige.

Slik utvalget ser det, går ikke oppslaget lenger enn det er dekning for i saken. Politiet i Agder nevnes ikke, og utvalget kan ikke se at klagers opplevelse av å bli kritisert representerer en presseetisk krenkelse.

Fædrelandsvennen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo 28. oktober 2020

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge

Øyvind Kvalnes, Nina Fjeldheim

 

DISSENS: 

Mindretallet  er enig med resten av utvalget i at artikkelen i Fædrelandsvennen ikke representerer et brudd på god presseskikk.

Mindretallet mener likevel det er grunn til å kritisere avisen for ha formulert ingressen på forsiden på en slik måte at det åpnet for å knytte det lokale politiet til beskyldningene om rasisme.

Etter en samlet vurdering har Fædrelandsvennen ikke brutt god presseskikk.

 Oslo 28. oktober 2020

Kjell Arne Røvik