NN mot Haugesunds Avis

PFU-sak 153/20


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Haugesunds Avis der en kvinne er intervjuet under temaet
ensomhet.

Klager er kvinnens mor. Hun reagerer på omtale av familien. Klager mener avisen skulle tatt
kontakt og sjekket opp fakta. Familien opplever artikkelen som offentlig uthenging og
opplever omtalen svært krenkende.

Haugesunds Avis tok kontakt med kvinnen etter at hun hadde fortalt om ensomhet i sosiale
medier. Avisen mener kvinnen har rett til å beskrive sitt liv og sine relasjoner slik hun
oppfatter det. Slik avisen ser det, er omtalen nøktern og troverdig, og det rettes ikke
beskyldinger mot noen. Avisen er imidlertid enige i at den kunne ha utdypet eller ordlagt
beskrivelsen av familieforholdet på en annen måte. Selv om avisen avviser brudd på god
presseskikk, har avisen imøtekommet klager og redigert nettartikkelen i ettertid.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at omtale av denne type personlige historier bør
påkalle ekstra varsomhet fra redaksjonens side. Det gjelder spesielt når omtalen kan ramme
tredjeparter.

Selv om PFU kan forstå at publiseringen kan oppleves som sårende, og avisen kunne
omformulert, mener utvalget likevel at den ikke bryter med god presseskikk.
For leserne er det tydelig at det er kvinnens opplevelse av egen ensomhet og fravær av
familie som formidles. Familien omtales ikke detaljert, og det rettes ingen konkrete
beskyldinger mot klager.

Utvalget finner det også positivt at avisen har imøtekommet klagers ønske og redigert den
digitale versjonen av publiseringen i ettertid.

Etter en samlet vurdering har Haugesunds Avis ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 28. oktober 2020

Anne Weider Aasen,
Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Ellen Ophaug,
Kjell Arne Røvik, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes