Re: Tvist med entreprenør

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Tvist med entreprenør Re: Tvist med entreprenør

#17280
Christer Alexander Jenson
Gjest

Stevningen omfattes ikke av de dokumentene allmennheten har krav på innsyn i etter tvisteloven § 14-2. Justisdepartementets lovavdeling har i en sak uttalt seg om forholdet mellom tvisteloven og offentleglova § 18 (JDLOV-2009-2483).

Kommunen kan unnta stevningen fra innsyn etter offentleglova § 18. Det skal foretas en konkret vurdering av behovet for innsyn, men det vil vanligvis bare være aktuelt med merinnsyn hvis de samme opplysningene er tilgjengelige i andre saksdokumenter som ikke kan unntas etter § 18 (for eksempel dokumenter som er utarbeidet forut for varsel om rettssak).

Et utenrettslig forlik kan man ikke begrense innsyn i med hjemmel i § 18. Så innsyn i resultatet vil du kunne få.