Re: Postlister

#18222
Nils E. Øy
Gjest

Arkivinstruksen har ikke bestemmelser som uttrykkelig regulerer tidspunktet for når journalføring skal finne sted. I og med at journalen er hovedredskapet forvaltningen har til å holde orden i og kontroll med sine saker og saksavviklingen, må det imidlertid antas at journalføringen skal skje fortløpende. Også hensynet til offentlighetsprinsippet tilsier dette. I en uttalelse inntatt i Sivilombudsmannens årsmelding 1995 s 84 (sak 94-2149) heter det:

«Sett ut fra de hensyn offentlighetsloven skal ivareta, er det åpenbart at normalkravet må være at journalføringen skjer fortløpende. Det er knyttet en vesentlig offentlig interesse til det å følge behandlingen av sakene, mens de behandles. Bare dersom offentligheten fortløpende blir orientert om forvaltningens arbeid – selvsagt med de begrensninger som følger av offentlighetsloven selv – vil offentligheten ha muligheter for å føre en debatt om og ha innflytelse på forvaltningens arbeid.»

Uttalelsen gjelder forvaltningsorganets eksterne korrespondanse, og kan ikke legges til grunn i forhold til organinterne dokumenter. Her står det enkelte organ fritt mht journalføring eller ikke.

Uttalelsen gjelder også den originale journal hos forvaltningsorganet selv, og ikke journaler på Internett. Per i dag er ingen pålagt å ha journal på nett og i praksis skjer en del forsinkelser før utlegging f eks på OEP. Men det er helt klart at man ikke kan forsinke journalføring, slik at virkningen i realiteten blir en utsettelse av innsynsadgangen.