Re: Nektes anonymitet

#18116
petimeteret
Gjest

Hei!

Når en kommune oppfører seg slik, er det naturlige å sende en klage til fyllkesmannen direkte og begrunne hvorfor du ikke venter til saken har gått den normale klageadgang. Jo bedre du begrunner din klage og hvorfor du klager direkte til Fylkesmannen jo bedre.

For å kommentere noen av de konkrete teknikkene.

Anonymitet:

Jeg har der vist til rettledning for offentlighetsloven og Justisdepartementets tydelige beskrivelse av at man kan søke innsyn anonymt. Jeg har også referert til at godtas anonyme klager til statsråd og kanskje sent en link til en av de som har vært f eks denne:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/aktuelt/offstatsraad/2011/offisielt-fra-statsrad-7-januar-2011.html?id=630229

Etter det har det argumentet stilnet.

Uforholdsmessig stor jobb å skanne:

Kopiering er en kombinasjon av skanning og printing. Egentlig er det mindre jobb å skanne enn å kopiere. De fleste profesjonelle organisasjoner har skanner/printer som skanner kontrakter ganske greit. Jeg har stilt spørsmål med hva slags skannere/printere de har og hvor lang til de estimerer en kopiering til og en skanning til.

Oppføring i postjournal.

Jeg mener det er et krav å journalføre innsynsbegjæringer, men departementene har lagt seg til en praksis der dette ikke gjøres. KUD har hatt en høring for å klargjøre hva som skal være kravene på området. Håndteringen av den tar tid, for responsen de fikk gikk litt i ?feil? retning sett fra KUDs side. Før KUD har konkludert er det vanskelig å kreve mer enn det. Men innsynsklager skal arkiveres og jeg antar at du finner klare argumenter her:

http://www.regjeringen.no/nn/dep/kud/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/hoyring-om-endringar-i-arkivforskrifta.html?id=621905

Du nevner at det kan blir varslersak. Hva du bør gjøre der avhenger av hvor du eventuelt står i forbindelse med varslingen. Hvis du ikke kan betraktes som illojal dersom du gjør det bør du kanskje inngå et samarbeid med en journalist som ikke røper sine kilder?