Re: Når opphører innsynsretten?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Når opphører innsynsretten? Re: Når opphører innsynsretten?

#18268
Sven Marti
Gjest

Bjarne: A propos backup så er det ikke riktig. Oslo tingrett opplyste, i det samme brevet hvor de vedgikk at de hadde slettet e-posten, at de hadde undersøkt backupen. Domstolsadministrasjonen (som drifter domstolenes e-post system) hevdes ikke lenger å ha backup av så gamle e-poster (er det sannsynlig eller kan det tenkes bare å være enda en «uheldig misforståelse/upresis formulering»?)

Jeg har forsøkt å spørre Oslo Tingrett bl.a. om NÅR de slettet e-posten (kravet ble fremsatt 8 dager etter at e-posten var sendt), men sorenskriver Geir Engebretsen har skrevet et hyggelig brev til meg hvor han skriver at Oslo tingrett ikke ønsker å svare på flere spørsmål (fordi han ikke anser slike spørsmål for relevant i min sak).

Generelt sett har ingen av våre domstoler arkiv over dokumentene i straffesaker. Dermed er det opp til påtalemyndighetene (i parkeringssaker: kommunene) å holde orden på dokumentene. Et av problemene er at man i ettertid ikke kan få vite eksakt hvilke dokumenter som ble sendt domstolen (slik som i mitt tilfelle) medmindre motparten husker å sende kopi av (eksakt de samme) dokumentene til «tiltalte» samtidig (samt journalføre alle disse forsendelsene), noe i det minste kommunen ikke alltid føler noe behov for.

Etter at selve parkeringstvisten var avgjort har jeg funnet både følgebrev og konvolutter tilhørende forsendelser til/fra tingretten som kommunen ikke har journalført og som jeg ikke kjenner innholdet i. Papirbunkene tyder på at det sendes litt forskjellige utgaver av både følgeskriv og vedlegg til hhv parten og domstolen, en feil som er vanskelig å oppdage (og i de alle fleste tilfeller må antas å være gjort helt ubevisst). Hvor store forskjeller som skal til før det har noen reell betydning er ikke godt å vite (og umulig å bedømme når dokumenter i ettertid går tapt/blir slettet).

Om Oslo kommunes backupsystem dekker e-posten (dersom den er slettet) gjenstår å se.