Re: møteoffentlighet

#17046
Christer Alexander Jenson
Gjest

Kommunelovens regler om møteoffentlighet gjelder ikke for aksjeselskaper, uavhengig av offentlig eierskapsandel. Dette skyldes at generalforsamlingen og styremøtene i aksjeselskaper aldri kvalifiserer som møter i et politisk valgt organ. (Dette forutsetter at generalforsamlingen ikke benytter anledningen til å diskutere kommunestyresaker, jfr. for så vidt Sivilombudsmannens kritikk av en del kommuner for sine «forberedende budsjettseminarer».)

De gjelder heller ikke for stiftelser, men her må det nok tenkes unntak for de tilfeller der stiftelsenes vedtekter f.eks. utpeker kommunestyrerepresentanter til å utgjøre styret ex officio, eller overlater til kommunestyret å oppnevne styret.

Årsaken til forskjellen er at der aksjeloven bygger på klar systematikk der generalforsamlingen består av eierne i egenskap av å være eiere og styret består av de personer som er oppnevnt av generalforsamlingen, har stiftelser kun ett organ – styret – og det er fullt ut opp til vedtektene hvordan stiftelsens styre skal velges.

Man må derfor analysere stiftelsens vedtekter.