Re: Innsyn i klagebrev

#17984
Christer Alexander Jenson
Gjest

At det var hva, sa du? Meroffentlighet skal da ikke vurderes i saker om taushetsplikt – er opplysningene taushetsbelagt *skal* de unntas offentlighet. Offl § 13.1 er ikke en «kan»-regel, det er en «skal»-regel, og offl § 11 gjelder bare der det er «høve», altså anledning, til å gjøre unntak fra innsyn.

Det kan være greit å se på denne uttalelsen fra Sivilombudsmannen som omhandler kommunale ansatte: http://www.sivilombudsmannen.no/offentlighet-og-innsyn/dokumentinnsyn-forholdet-mellom-offentlige-ansattes-tjenesteshandlinger-og-taushetsplikt-for-noens-personlige-forhold-article2184-235.html

Sivilombudsmannen siterer i nevnte uttalelse seg selv, og sier bl.a.: «Opplysning om at en offentlig tjenestemann er ilagt tjenstlig reaksjon og det umiddelbare grunnlaget for reaksjonen, er på denne bakgrunn antatt ikke å være et personlig forhold i forvaltningslovens forstand. Det samme gjelder i utgangspunktet en privat parts karakteristikk av hvordan offentlige tjenestemenn utfører sitt arbeid.»»

Uttalelsen kommer ikke direkte til anvendelse, fordi slik jeg forstår det er det offentlige tilsatte som kritiserer presten for hans tjenestehandlinger. Like etterpå skriver Sivilombudsmannen: «Opplysninger om forhold knyttet til arbeidet kan imidlertid være omfattet av taushetsplikten hvis de røper noe nærmere om personlige egenskaper hos tjenestemannen.»

Rene referat av at «prest A gjorde X, Y, og Z under Æ» vil nok derfor ikke være taushetsbelagt. Slike omfattende klagebrev inneholder imidlertid svært sjelden rene referater – det er typisk en omfattende saus av handlingsreferat, karakteristikker, og følelser. Husk at referat av avsenders følelser også kan være taushetsbelagt, det er ikke bare prestens personlige forhold som er vernet men også de ansattes.

Man skal derfor ikke se bort fra at offl § 12 kan komme til anvendelse også — alle bestemmelsens tre alternativer er på bordet.

(Merk for øvrig at det er særskilte saksbehandlingsregler for kirkelige organer, herunder er klageretten noe innskrenket. Se kirkeloven § 38.)