Re: Innsyn i klagebrev

#17978
Christer Alexander Jenson
Gjest

Kirkeloven § 38 annet ledd fastslår:

«Vedtak i et lovbestemt kirkelig organ kan ikke påklages med mindre annet er særskilt bestemt. Vedtak etter offentlighetsloven som er truffet av menighetsrådet eller kirkelig fellesråd, kan påklages til bispedømmerådet. Vedtak etter offentlighetsloven som er truffet av bispedømmerådet, kan påklages til Kirkerådet.»

(Kirkerådets, og andre sentrale kirkelige organers, vedtak kan ikke påklages. Verdt å merke seg er at selve klageadgangen er ny fra 1.1.2012, før dette er det tvilsomt om det var noen rettslig klageadgang — offentlegforskrifta § 11 hadde en generell «uavhengig forvaltningsorgan->departement»-bestemmelse, men det er usikkert om den trumfet kirkelovens «kirkevedtak kan ikke påklages».)

Klageadgangen følger altså i sin helhet den kirkelige strukturen, uten klageadgang til mer «tradisjonelle» forvaltningsorganer som departementene og fylkesmennene (med ganske solid juridisk kompetanse og lang erfaring i å være klageinstans for innsynskrav).

Den innskrenkede klageadgangen gjelder bare Kirkens sentrale organer. Men siden klageadgangen i seg selv er ny bør man som klager være observant på at man kan møte en, skal vi si, mindre erfaren klageinstans.