Re: Innsyn i e-post

#17100
Christer Alexander Jenson
Gjest

Det kommer an på om e-posten er et saksdokument for kommunestyret/kommunen, etter definisjonen i offentleglova § 4 (2):

«Saksdokument for organet er dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet. Eit dokument er oppretta når det er sendt ut av organet. Dersom dette ikkje skjer, skal dokumentet reknast som oppretta når det er ferdigstilt.»

Som du ser er saksdokumenter for organet dokumenter som er kommet inn til et organ, eller som organet selv har produsert. I denne sammenhengen er kommunestyret et organ.

Det er et åpent spørsmål om kommunestyremedlemmers diskusjon av saker som står for kommunestyret er deres private dokumenter (som er unntatt fra loven), eller om diskusjonen er et ledd i kommunestyrets interne saksbehandling (som er omfattet av loven, men eventuelt kan unntas etter reglene om interne dokumenter).

Jeg er ikke enig med Trykk Leif i at folkevalgte må være «personlig» underlagt offentlighetsloven – ingen individer er personlig underlagt loven, loven gjelder organer. Spørsmålet er om kommunestyremedlemmene opptrer som privatpersoner eller om de opptrer som (del av) et organ loven gjelder for. Her kan det at det er brukt kommunal e-postadresse være utslagsgivende.