Re: Grunnloven mot offentlighetslov

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Grunnloven mot offentlighetslov Re: Grunnloven mot offentlighetslov

#17920
Christer Alexander Jenson
Gjest

Mtp bruttolønn står han på visse områder i en bedre stilling i dag – i og med at det er presisert at bruttolønn ikke kan unntas – sammenlignet med før lovens ikrafttredelse (der bruttolønn som opplysning etter omstendighetene kunne vært unntatt med hjemmel i offl § 12 — og avgjørelsen *om* man skulle benyttet en eventuell «mersensursadgang» faller under det frie forvaltningsskjønn).

Å oppstille en tese om at «visse opplysninger hadde man ubetinget innsyn i» blir søkt i denne sammenhengen. Offentleglova har en rekke regler som kan komme til anvendelse for mange typer opplysninger — offl § 4 (2) (dokumentet opplysningene er i er ikke ferdigstilt/sendt), offl § 5 (utsatt innsyn), offl § 8 (i visse tilfeller kan du nektes innsyn hvis du ikke betaler for det), offl § 9 (for komplisert å sammenfatte opplysningene i et dokument), offl § 12 («mersensur»). Med unntak av forhold som nevnt i offl § 9 er det *dokumenter* man ber om og får innsyn i, ikke opplysninger.

Så å oppstille en tese om at man hadde krav på innsyn i visse typer opplysninger med et så åpenbart og tydelig grunnlag at det ikke skal/må treffes vedtak blir direkte søkt.

Etter offentleglova er systemet slik at man har krav på innsyn i organets eksisterende dokumenter («Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register …», offl § 3, og «Organet fastset … korleis eit dokument skal gjerast kjent», offl § 30), med en viss plikt til å etablere nye dokumenter (offl § 9). Dette er sammenfallende med forvaltningsloven § 18 – «[e]n part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter …». (§ 18c fastslår at man har rett til å gjøre seg kjent med alle sakens faktiske opplysninger uavhengig av hvilket dokument de er i, med visse begrensninger — det er ikke en generell definisjon av innsyn). Men ja, formålet med innsyn i dokumenter er å gjøre seg kjent med opplysningene i dem. Dokumentet er imidlertid «the vehicle» for denne rettigheten.

Innsynskrav skal dermed etter lovens system vurderes dokument for dokument. Å forsøke å spalte dokumenter opp i opplysninger for å konstruere ytterligere rettigheter blir noe unaturlig for meg.