Re: Grunnloven mot offentlighetslov

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Grunnloven mot offentlighetslov Re: Grunnloven mot offentlighetslov

#17924
Christer Alexander Jenson
Gjest

Det synes litt snodig at du uten videre legger til grunn at «innsynskravene gjelder krav som var absolutte», Marti. For ordens skyld presiserer jeg at jeg antar du med et «absolutt krav» mener krav på innsyn som alltid uten videre skal innvilges fullt og helt.

Det følger av bestemmelsene om taushetsplikt (høflig oppsummert av Justisdepartementets lovproposisjon) at deler av lønnsslippen *skal* unntas (privat bankkontonummer, f.eks., regnes å være et personlig forhold, og det skal da unntas som taushetsbelagt) — innsynskravet er derved ikke absolutt ubetinget, det skal underkastes saksbehandling. Forutsetningen din stemmer derfor ikke for den aktuelle sak.

Basert på de (e.m.m. tåpelige) svarene Sagen har fått virker det imidlertid som om det/de aktuelle forvaltningsorganer ikke er så opptatt av å følge statsrettslige og forvaltningsrettslige prinsipper. (Selv om argumentet om at forvaltningsorganet ikke fysisk har adgang til dokumentet kunne ha vært et poeng, litt avhengig av de nærmere omstendigheter, jfr. offl § 4 annet ledd — uten at jeg går nærmere inn på det nå.)