Re: Grunnloven § 100 (5) som positiv hjemmel?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Grunnloven § 100 (5) som positiv hjemmel? Re: Grunnloven § 100 (5) som positiv hjemmel?

#17450
Christer Alexander Jenson
Gjest

Grunnloven § 100 (5) lyder som følger:

«Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.»

At bestemmelsen kan brukes som en positiv hjemmel er ikke tvilsomt. Spørsmålet er hva som ligger i begrepet «Statens og Kommunernes Akter». Ytringsfrihetskommisjonen, som forberedte ny § 100, skrev om dette:

«Etter kommisjonens forslag skal dokumentoffentlighetsprinsippet gjelde for « Statens og Kommunernes Acter ».

Dette innebærer at statlig og kommunal forvaltning samt domstolenes forvaltningsvirksomhet er omfattet av grunnlovsforslaget.»

Departementet skrev i sin vurdering at det var «uklart om kommisjonen foreslår å la grunnlovsfestingen omfatte dokumentoffentlighet i saker som behandles av domstolene etter rettspleielovene ? i sivile saker eller straffesaker», men la til grunn at det ikke var meningen at domstolenes rettssaksdokumenter skulle omfattes av begrepet «Statens […] Akter». Departementet mente at innsyn var tilstrekkelig ivaretatt via rettsmøteoffentligheten, og at de ville komme tilbake til spørsmålet i lovs form via det som ble den nye tvisteloven.

Stortingskomitéen sluttet seg til departementets syn.

Etter dette mener jeg gjeldende rett må forstås slik at domstolenes rettspleievirksomhet ikke er «statsakter» man kan kreve innsyn i med Grunnloven § 100 (5) som bakgrunn.