Re: Førelegg

#17602
Ingrid Torp
Gjest

Det er ikke rart du er i stuss. Både Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og andre har kjempet lenge for å få regler som tilsier økt innsyn i forelegg, senest i høringsuttalelse om politiregisterforskriften i våres. I denne uttalelsen finnes også en gjennomgang av hvor saken står.

http://www.regjeringen.no/pages/37790712/Norsk_Presseforbund_mv.pdf

Når det gjelder ikke vedtatta forelegg, har Riksadvokaten uttalt følgende i brev fra 1999:

«Når kompetent påtalemyndighet har besluttet å sende et ikke vedtatt forelegg til retten for pådømmelse etter straffeprosessloven § 268, gjelder åpenbart den samme regel om offentlighet som for tiltalebeslutninger, jf. påtaleinstruksen §22-7. Det innebærer at pressen på anmodning normalt skal gis kopi av forelegget med mindre det er grunn til å tro at saken helt eller delvis vil bli ført for lukkede dører.

Når det gjelder vedtatte forelegg må vi blant annet støtte oss på Riksadvokatens rundskriv fra 1981, der det heter:

«Meddelelse eller opplysninger om påtalevedtak (henleggelse, påtaleunnlatelse, forelegg eller tiltale) må så vidt mulig ikke gis før den eller de anmeldte eller mistenkte har fått underretning om avgjørelsen.»

Her vil opplysningenes art – om saken for eksempel angår noens personlige forhold – kunne være avgjørende for hvor vidt man får innsyn eller ikke. Det avhenger med andre ord av skjønn. Mer om de vurderingene som inngår her, står i høringsuttalelsen det er lenket til over.