Re: Filming og lydopptak i retten

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Filming og lydopptak i retten Re: Filming og lydopptak i retten

#18210
Kristine Foss / Norsk Presseforbund
Gjest

Hei! Takk for spørsmålet og beklager sent svar.

Under forhandlingene i straffesaker er fotografering, filmopptak og opptak for radio eller fjernsyn forbudt etter domstolloven § 131a. Merk at forbudet ikke gjelder lydopptak. Dvs man kan ta lydopptak til privat bruk, for pressen, til bruk for informasjonsinnhenting (men altså ikke publisering).

Forbudet i domstolloven må leses i lys av informasjons- og ytringsfriheten i EMK art 10. Vi har flere rettsavgjørelser som bygger på at det i noen tilfeller vil være «særegne hensyn» som gjør at forbudet i domstolloven § 131a vil være et inngrep i art 10. Se bla. Valebrokk-kjennelsen i RT 2003:593 der Høyesterett (under dissens) konkluderte med at TV 2s publisering av domfelte på vei fra rettslokalet etter at dom var avsagt var vernet av informasjons- og ytringsfriheten i art 10 slik at TV 2 ved daværende sjefredaktør Valebrokk derfor ikke kunne straffes for å ha brutt domstolloven § 131 a. Avgjørende i denne saken var at domfelte viste en reaksjon som var av offentlig interesse ettersom den underbygget de personlige egenskaper som hadde vært et viktig tema båfde under etterforskningen og ved pådømmelsen, og fordi den viste det motsatte av hva domfeltes forsvarer hevdet var tilfellet.

Også under Orderudsaken (Pågripelsesfotosaken Rt-2004-510) ble dette et tema. TV 2 filmet og publiserte Veronica Orderud som ble pågrepet umiddelbart etter fellende dom. Her kom Høyesterett til at det ikke forelå «helt særegne forhold» som gjorde at filmingen og publiseringen hadde vern etter EMK art 10, og TV 2 ble her dømt for brudd på domstolloven § 131a. Avgjørende for HR var at bildene ikke viste noe «helt spesielt, feks knyttet til politiets framgangsmåte ved selve pågripelsen.» I denne setningen ligger en innfømmelse om at spesielle omstendigheter kan gjøre fotografering lovlig.

I sivile saker er det ikke et tilsvarende forbud. Dette betyr at for sivile saker kan man ta opptak, både lyd og bilde. Hvis retten nekter dette, må det forankres i domstolloven § 133 ( at det forstyrrer rettens «orden og verdighet» )

NB! Svaret er endret som følge av nye opplysninger. Takk til Nils Øy i Norsk Redaktørforening som kom med de nye opplysningene.