Re: Får ikke innsyn i bilder

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Får ikke innsyn i bilder Re: Får ikke innsyn i bilder

#17712
Christer Alexander Jenson
Gjest

Sivilombudsmannen er rimelig tilbakeholden med å godta slike generelle begrunnelser for å benytte seg av § 24 (3). Se her fra SOMB-2009-21, f.eks.:

«Generelt er det grunn til å uttrykke skepsis til den typen generaliseringer som departementet her synes å gi uttrykk for. Generelle slutninger av denne typen kan etter mitt syn ikke gi grunnlag for å unnta et dokument fra offentlighet etter offentleglova § 24 tredje ledd. Det må kreves at det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Jeg kan ikke se av departementets brev hit 5. juni 2009 at det er foretatt en slik konkret vurdering. På bakgrunn av dette ber jeg om at departementet vurderer på nytt om det er grunnlag for å nekte innsyn i adresselistene og personnavn.»