Re: Får ikke innsyn i bilder

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Får ikke innsyn i bilder Re: Får ikke innsyn i bilder

#17710
Vegard Førland Venli
Gjest

Etter min oppfatning er det relativt innlysende at denne bestemmelsen ikke kan brukes for å hemmeligholde bilder som dokumenterer et kritikkverdig hundehold. Poenget med bestemmelsen er å hindre at opplysninger som kan benyttes til straffbare handlinger ikke skal bli offentlig kjent. Dersom Mattilsynet mener at noen, ved å få tilgang på dokumentasjon av vanskjøttet dyrehold, skulle kunne ha nytte av dette i en fremtidig straffbar handling, beveger de seg vel mer over i kreative tankebaner enn legitim anvendelse av loven. Spør du meg.

Legger ved hele avsnittet om bestemmelsen fra Rettleiaren til offentleglova under, så kan du jo se mer om hvordan bestemmelsen er ment å virke. Jeg mener at du ved å klage bør kunne få innsyn i bildene. Et annet spørsmål er hvorvidt du har krav på å få kjenne hundeeierens identitet, eller om dette faller inn under taushetspliktens virkeområde. En avgjørelse fra ombudsmannen for en stund tilbake gikk ganske langt i å antyde at slike opplysninger bør taushetsbelegges. Men bildene mener jeg som sagt du bør kunne få ut.

—————————–

Rettleiaren om § 24 tredje ledd:

For at det skal kunne gjerast unntak etter denne føresegna må for det fyrste dei aktuelle opplysningane vere av ein slik karakter at dei er nyttige ved utføring av straff bare handlingar. For det andre må det vere ei viss fare for at opplysningane faktisk vil bli brukte på denne måten. Det er ikkje noko vilkår at den som ber om innsyn kan mistenkjast for å skulle bruke opplysningane til kriminelle føremål, men opplysningane må objektivt sett kunne brukast slik. Kjerneområdet for unntaket er opplysningar om konkrete sikringstiltak eller detaljert informasjon om vaktrutinar, alarmanlegg osv. Generell og nøytral informasjon om byggjemateriale, rominndeling, storleik osv. vil som regel ikkje vere omfatta av unntaket, sjølv om dette kan vere til hjelp ved straffbare handlingar. For detaljerte teikningar av bygg og liknande vil det vere avgjerande kva bygg det er tale om. Til dømes vil det vere lite behov for å gjere unntak for detaljerte teikningar av vanlege kontorbygg, medan dette kan stille seg annleis for bygg som inneheld store verdiar eller som kan vere utsette for sabotasje. Detaljerte opplysningar om sikring av informasjonssystem i IKT-anlegg tilhøyrande forvaltninga kan også etter omstenda vere omfatta av dette unntaket.

Føresegna kan vidare gi høve til å gjere unntak for opplysningar som kan gjere utanforståande oppmerksame på moglegheita for å utføre ei straffbar handling. Dette kan til dømes dreie seg om opplysningar om tidspunkt for pengetransportar, detaljerte opplysningar om kvar det finst våpen, detaljerte opplysningar om kvar sjeldne fugleartar finst og liknande.

Føresegna vil ikkje gi høve til å gjere unntak for opplysningar som er tilgjengelege frå andre og like pålitelege kjelder. Det er ikkje avgjerande at det er enklare å skaffe seg tilgang til opplysningane gjennom innsyn hos forvaltninga. Spørsmålet om det er høve til å nekte innsyn må avgjerast ut frå situasjonen på tidspunktet da innsynskravet blir avgjort. Dette inneber at det

til dømes ikkje vil kunne gjerast unntak for opplysningar om kontroll-rutinar etter at rutinane er endra slik at opplysningane er forelda, med mindre opplysningane kan seie noko om dei nye rutinane.