Re: Domstolenes postjournal

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Domstolenes postjournal Re: Domstolenes postjournal

#17408
Sven A. Marti
Gjest

Et prosesskriv sendt tingrettet arkiveres og jornalføres hos tingretten, ikke domstolsadministrasjonen.

Påstanden er en overdrivelse. Domstolenes gjøremål etter prosesslovene er unntatt offentlighetsloven og de er rent faktisk svært slappe med å journalføre, slik de plikter, etter arkivlova. Manglende journalføring kan «rettes» på to måter – en som oppdages (etterføre journalen) eller en som ikke oppdages (ved å la et gjenoppdaget skriv «bli borte i posten» ). Erfaringsmessig journalfører tingrettene anslagsvis 80% av dokumentene som mottas i deres journalsystem (Lovisa). Høyesterett journalfører bare unntaksvis dokumenter. Avgjørelsene tildeles gjerne nummer 1 i deres journalsystem (HRET) og selve dokumentet blir ikke påført løpenummeret (1) – verken originalen («rettsboken» ) eller kopiene (jeg har ennå tilgode å se ETT dokument til eller fra HR som er journalført etter arkivforskriften (påført både saksnummer og dokumentnummer) – hvis noen andre har det – vil jeg gjerne se det).

Problemet i HR er nok at de stoler for mye på seg selv – samt at ingen seriøse aktører tør kritisere HR for å være slappe (da det er dårlig kutyme å kritisere HR for «formelle bagateller» som åpenbart er uten betydning i deres egen sak (når det oppdages er det jo fordi dokumentet ikke har forsvunnet – og journalføringen irelevant)).

Domstolenes dokumenthåndtering er under (og utenfor) enhver kritikk. Prosesskriv bør derfor alltid sendes per e-post (hvor man nevner at fysisk underskrevet dokument er postlagt samme dag) med samtidig kopi til motparten. E-post blir da mer notorisk (dvs har en større bevisverdi) enn rekommanderte brev.

Jeg tror «borte i posten» forklaringen brukes for mye mer enn det den er verdt (noe jeg og min advokat vil bevise den 18. juni i Follo Tingrett, hvor en dommer skal vitne om hvor mange vedlegg en e-post (journalført som «Blankt ark» ) og som han slettet like etter mottak, hadde – samt om han kjente til mitt prosesskriv av 2. oktober 2009 – som aldri ble journalført – ikke lå i saksmappen, men som først ble gjenfunnet ETTER at tvistesaken var avgjort (påført rettens stempel men ingen journalføringsopplysninger)).