Re: Database over fastleger

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Database over fastleger Re: Database over fastleger

#18092
Lars
Gjest

Hei dere og takk for svar.

Fikk nå svar fra på forespørselen jeg har sendt til Helfo/Helsedirektoratet. Her er svaret:

«Fastlegeordningen – Svar på henvendelse om oppdatert informasjon

Vi viser til din henvendelse til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) per e-post av 27. desember 2011. HELFO sendte saken over til Helsedirektoratet den 17. januar 2012 med foreløpig svar til deg med samme dato.

Henvendelsen gjelder et ønske om å motta regelmessige oppdateringer av databasen for Min Fastlege (www.helfo.no). Dette i forbindelse med et webbasert prosjekt for å hjelpe folk å finne egnet fastlege.

En slik tjeneste for nedlasting av personinformasjon er ikke tilgjengelig i dag. Det vil være mulig å tilrettelegge tjenesten på en sikker og effektiv måte, men det vil kreve at det avsettes midler til å gjennomføre et utviklingstiltak av et ikke-uvesentlig omfang.

Helsedirektoratet arbeider i tråd med sin IKT-strategi av 2010 for å utvide tilbudet til befolkningen om selvbetjening og elektronisk samhandling. Dette innebærer videreutvikling av tjenestene på http://www.helfo.no og http://www.helsenorge.no, samt modernisering av arbeidsverktøyene for HELFO. Strategien er svært utfordrende og er per i dag målsatt å foregå frem til 2016.

I denne situasjonen må Helsedirektoratet foreta strenge prioriteringer av hvilke utviklingstiltak som kan igangsettes. Vi anser at Min Fastlege i dag ivaretar de behov befolkningen har for å holde seg informert om fastlegeordningen og for å foreta bytter

og liknende av sitt fastlegeforhold.

I e-post fra HELFO har vi fått opplyst at henvendelsen bl a ble begrunnet med henvisning til Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Det fremgår ikke hvilke bestemmelser i offentleglova du mener kan gi rett til et slikt innsyn.

Offentleglova § 1 bestemmmer følgende:

?Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.?

I tillegg til å angi formålet med loven, understreker bestemmelsen sammenhengen mellom åpenhet og gjennomsiktighet i den offentlige forvaltning og grunnleggende demokratiske og rettsstatlige verdier.

Tanken bak bestemmelsens siste punktum er at borgerne skal sikres tilgang til offentlig informasjon som er kvalitetssikret på en sikker måte. Dette skal igjen føre til god og effektiv bruk av informasjonsressurser og økt verdiskapning.

Lovens hovedregel fremgår av lovens § 3 som fastslår at saksdokument, journaler og liknende registre for organet er åpen for innsyn, dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov. Med ?liknende registre? tenker man på registre som har en tilsvarende funksjon som de egentlige journalene, for eksempel enklere postlister. Det omfatter imidlertid også andre former for saksoversikter og dokumentoversikter, som

såkalte «sakskort», som er en oversikt over de dokumentene som finnes i en bestemt sak.

Lovens § 30 sier noe om hvordan disse opplysningene skal utleveres. Utgangspunktet er at det kan kreves utlevert papirkopi eller elektronisk kopi. Det følger imidlertid av første ledd fjerde punktum at, ?Retten til kopi gjeld ikkje format eller versjonar av eit

dokument som er allment tilgjengelege.? Det vil dermed ikke være krav på kopi av format eller versjon av et dokument som er i vanlig salg eller offentlig tilgjengelig på annen måte.

Oppdatert informasjon om fastlegene ligger allerede ute på HELFOs hjemmesider. Denne informasjonen må anses tilstrekkelig for å ivareta lovens bestemmelse om innsyn. På denne bakgrunn mener Helsedirektoratet at kravet til innsyn allerede er ivaretatt/oppfylt.

Helsedirektoratet kan for øvrig ikke se at offentleglova gir hjemmel for et krav om utlevering av løpende og oppdatert informasjon fra våre registre.

Vi finner derfor grunn til å avslå henvendelsen om at det tilrettelegges for nedlasting av fastlegeinformasjon slik du etterspør. Vi utelukker imidlertid ikke at dette på sikt vil være en nyttig måte å gjøre informasjon om ordningen tilgjengelig på. Om og når dette

eventuelt kan bli prioritert tør vi ikke anslå i dag.

Vennlig hilsen»

Hva tror dere? Noen mulighet for å anke?

Daniel: ja, det du foreslår er det vi allerede har gjort. Ikke optimalt da man ikke har noen unik id for fastlegene og det kan bli litt manuelt arbeid hvis en fastlege får ny adresse, skifter navn (e.g. gifter seg) osv. Byr ikke på de helt store problemene, men vill selvfølgelig vært enklere om man fikk en dump av databasen fra Helfo.

Lars Haakon