Re: CV ofentlige ansatte

#16980
Nils E. Øy
Gjest

Retten til dokumentinnsyn etter offentleglova avhenger av at den informasjonen du spør om, står i dokument(er) som finnes i et offentlig organ.

Hvis vi tar utgangspunkt i en vanlig CV slik den normalt settes opp, kan jeg ikke se noen grunn til (eller hjemmel for) å nekte innsyn. Innsynskravet må da rettes til et organ der du mener at CV’en finnes, f eks der vedkommende person er eller kanskje har vært ansatt.

Hjemmel for unntak finnes for karakterer og vitnemål for utdanning. Dette framgår av offentleglova § 26 første avsnitt tredje setning, men selve CV’en er vel sjelden så detaljert.

Dersom du er søker til en offentlig stilling, vil du likevel kunne ha innsynsrett som går lenger, om de andre som søker stillingen. I forvaltningslovforskriften § 17 heter det, sitat:

En part i en sak om tilsetting har rett til å gjøre seg kjent med søknadene fra søkere som er innstilt til eller tilsatt i stillingen, og vedlegg til disse søknadene.

En part har også rett til å gjøre seg kjent med deler av dokumenter som inneholder faktiske opplysninger om søkere som er blitt innstilt, og om den søker som er tilsatt i stillingen. Slike opplysninger kan likevel holdes tilbake dersom de er uten betydning for avgjørelsen.

Sitat slutt.