Re: Avslag med henvisning til § 28

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Avslag med henvisning til § 28 Re: Avslag med henvisning til § 28

#17210
Christer Alexander Jenson
Gjest

Offentleglova § 28 hjemler ikke sammenstilling (retten til å kreve at forvaltningen produserer et nytt dokument for deg). Offentleglova § 28 fastslår fremgangsmåten for å kreve innsyn, og hjemler krav om identifikasjon av hva man ønsker innsyn i. Offentleglova § 9 regulerer retten til sammenstilling.

Utgangspunktet etter offentleglova § 28 er at det er du som må identifisere hva du ønsker innsyn i, forvaltningen har bare en begrenset plikt til å bistå deg med leting.

Justisdepartementet skriver i veilederen dette om unntaket i § 28 annet ledd:

«Kravet om at innsynskravet må gjelde ei bestemt sak er til hinder for at eit innsynskrav kan gjelde alle saker av ein bestemt art, utan at den enkelte saka blir identifisert. Ein kan med andre ord i utgangspunktet ikkje krevje innsyn i til dømes alle saker om utsleppsløyve hos Statens forureiningstilsyn frå dei siste tre åra, med mindre ein identifiserer kvar enkelt sak, til dømes med tilvising til dato, partar eller liknande.

Kravet om identifisering av saka er likevel mjuka opp i den nye lova ved at det er opna for at innsynskravet i « rimeleg utstrekning » kan gjelde saker av ein bestemt art. Vilkåret om rimeleg utstrekning tek sikte på den arbeidsbyrda forvaltningsorganet får når det skal handsame kravet. Dersom organet ikkje har teknologi til å finne fram i sakene automatisk, men må gjere dette manuelt, vil ein ikkje kunne krevje at eit innsynskrav som gjeld innsyn i saker av ein bestemt art blir teke under handsaming.»

Avslaget er ikke ugyldig med den begrunnelsen du virker å mene, nemlig at bestemmelsen ikke kan brukes som avslagsgrunn – det kan den.

Avslaget kan være ugyldig hvis klageinstansen mener at din konkretisering er rimelig nok. Det vil bero på underinstansens tekniske og administrative kapasitet. Dette er en av få bestemmelser hvor det er naturlig at forskjellige forvaltningsorganer gir deg forskjellige resultater.