Svar til: Dokumenter rettsapparatet

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Dokumenter rettsapparatet Svar til: Dokumenter rettsapparatet

#25949
Nils E. Øy
Gjest

Det er et omfattende spørsmål som det er umulig å svare enkelt på. Rettssaksdokumenter, som befinner seg hos domstolene, er ikke omfattet av innsynsretten etter Offentleglova. Offentleglova gir allmennheten innsyn i dokumentene i offentlig forvaltning og i en del andre virksomheter som i hovedsak drives av det offentlige (stat, fylker og kommuner). Noen dokumenter brukt i rettssaker vil i noen tilfeller være åpne for innsyn i forvaltningsorganer, etter offentleglova.

Innenfor rettspleien er det flere ulike regler. Domstolloven gir rett til innsyn om alle rettsmøter, så snart de er berammet, men her vil ofte navn være sladdet. Innenfor strafferettspleien vil normalt tiltalebeslutninger være offentlige når saken skal for domstolen og en lignende innsynsrett i partenes hovedsynspunkter gjelder en viss tid før en tvistesak (sivilsak) starter i domstolen.

I rettspleien er møteoffentlighet det viktigste offentlighetsprinsipp, ved at rettsmøtene som hovedregel skal gå for åpne dører.

Dommer og andre rettsavgjørelser er som hovedregel offentlig, og allmennheten har normalt innsynsrett i alle «ferske» dommer.

Når det gjelder andre rettssaksdokumenter, som brukes underveis i rettsprosessen, er det ulike regler for innsyn i strafferett og tvisterett. Hovedregel er IKKE at det er full innsyn.