Strenger krav til offentlige søkerlister

Lær deg reglene i den nye offentleglova som skal sikre innsynsretten i søkerlister på stillinger i det offentlige. Her finner du også utkast til klagebrev.

Den nye loven om dokumentinnsyn – offentleglova – som trådte ikraft 1. nyttårsdag, skal bidra til mer åpenhet om søkere på stillinger i det offentlige. I loven stilles særskilte krav til utlysningsteksten, og til den konkrete vurderingen av om en søker skal unntas fra søkerlisten.

I likhet med det som var tilfellet etter den gamle loven, har alle som er omfattet av offentleglova, plikt til å utarbeide en søkerliste snarest etter at søknadsfristen er utløpt (jf. offentleglova § 25 annet ledd, annet punktum). Denne søkerlisten er som hovedregel offentlig. Søkere som ønsker anonymitet, må be spesielt om dette. Ved krav om anonymitet skal organet som har utlyst stillingen foreta en konkret vurdering av begrunnelsen for søkerens krav om hemmelighold, opp mot allmennhetens interesse i å få innsyn i søkerlisten for den aktuelle stillingen. Jo viktigere en stilling er, jo strengere krav stilles det til offentlighet. Dette betyr for eksempel at det skal mye til før det er tillatt å unnta navn fra søkerlisten til en rådmannsstilling eller en fylkesmannsstilling.

De nye reglene finner du i offentleglova § 25.

I femte ledd stilles krav om at offentliggjøring av søkerlister skal varsles i utlysningsteksten:

«I utlysinga skal det gjerast oppmerksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. (…) Det skal gå fram av søkjarlista kor mange søkjarar det har vore til stillinga, og kva kjønn dei har.»
Mens fjerde ledd oppstiller krav om at det i vurderingen av om søkere skal unntas, skal legges særlig vekt på om stillingen er av stor offentlig interesse: » Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.»

klag på 1,2,3 finner du utkast til klagebrev tilknyttet den nye loven. Om innsyn i søkerlister finner du klagebrev over følgende forhold:

Ikke utarbeidet/forsinket utarbeidet søkerliste.

Stillingsannonsen varsler ikke offentlighet .

Søkere unntatt fra søkerlisten.