Tilbake til "Slik klager du til PFU"

Vedtekter for PFU

Gjeldende fra 16. mars 2018.

§ 1 Formål

Pressens Faglige Utvalg er opprettet av Norsk Presseforbund og har til formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norske medier. Som et ledd i dette arbeidet vurderer Pressens Faglige Utvalg klager over norske mediers atferd og avgir sine uttalelser som offentliggjøres.

Alle redaktørstyrte medier som er tilknyttet Norsk Presseforbund kan klages inn til PFU.

§ 2 Retningslinjer

Som retningslinjer for sitt arbeid legger Pressens Faglige Utvalg til grunn: «Vær Varsom-plakaten», som ble vedtatt av Norsk Presseforbund i 1936 og senere revidert, siste gang i 2015, og «Redaktørplakaten», utarbeidet i 1953 av Norske Avisers Landsforbund og Norsk Redaktørforening, revidert siste gang i 2004. I 2015 ble Tekstreklameplakaten en del av Vær Varsom-plakaten.

§ 3 Sammensetning

Pressens Faglige Utvalg består av sju faste representanter, fire fra mediene og tre fra allmennheten. Mediene er representert ved to redaktører og to journalister. Disse skal speile mediemangfoldet. Utvalget har ti vararepresentanter, hvorav fire fra allmennheten.

NPs generalsekretær ber styremedlemmer i NP om forslag til navn. Disse gjøres kjent for Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening som innstiller pressens representanter til NP-styret.
En gruppe på fire personer (en tidligere allmennhetsrepresentant i PFU og to øvrige representanter for allmennheten samt generalsekretæren i NP), oppnevnt av NP-styret, skal sammen innstille syv representanter (tre faste og fire vara) for allmennheten til PFU. Medlemmene i gruppen som innstiller på allmennhetens representanter har en funksjonstid på fire år.

Styret i NP oppnevner PFUs representanter og utvalgets leder. Ingen medier kan være representert med mer enn ett medlem eller varamedlem. Oppnevnelsen gjelder for to år om gangen, regnet fra 1. juli.

Et medlem er inhabil når det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans/hennes upartiskhet. Spørsmål om medlemmers habilitet avgjøres endelig av utvalget i møte.

§ 4 Innsending av klage

Pressens Faglige Utvalg kan behandle klager fra enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner, bedrifter og myndigheter. Generalsekretæren i Norsk Presseforbund kan også be utvalget behandle saker av prinsipiell interesse, eller saker hvor det er rimelig å gi den eller de saken gjelder, bistand til å fremme den.

I utgangspunktet kan alle klage. Dersom klager ikke er identisk med den eller dem klagen gjelder, skal det som hovedregel innhentes samtykke fra disse. Dette gjelder ikke klage på punkt 1.4 eller kapittel 2 (Integritet og troverdighet) i Vær Varsom-plakaten. Ved omtale av barn, jfr. VV-plakaten 4.8, kan alle klage. Foresatte skal da orienteres via innklaget redaksjon. Når særlige forhold tilsier det, kan PFU bestemme at klagen behandles uten at samtykke er innhentet. I slike saker skal PFU samtidig drøfte om det skal gjøres unntak også fra hovedregelen om offentlighet i § 6.

For innsending av klage gjelder en foreldelsesfrist på seks måneder, regnet fra publiseringstidspunktet. Dersom det foreligger særlige tungtveiende grunner, kan PFU fravike denne fristen.

Klage sendes pfu@presse.no, eller Norsk Presseforbund, Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 17, 0158 Oslo.

§ 5 Behandling av klagen

Det daglige arbeidet for Pressens Faglige Utvalg utføres av Norsk Presseforbunds sekretariat.

Når en klage er kommet til sekretariatet, skal sekretariatet først vurdere om klagen er innenfor PFUs område og innenfor klagefristen. Deretter vurderes om klagen skal realitetsbehandles fullt eller forenklet, og om det er nødvendig å innhente samtykke. I tilfeller der klagen er for omfattende eller utflytende, kan sekretariatet be om at den omarbeides. I tilfeller der klagen er så omfattende eller utflytende at omarbeiding er uhensiktsmessig, kan sekretariatet avvise å behandle klagen. En klage må ikke overskride 10 sider (ca 4500 ord). Det samme gjelder for hver av partene i tilsvarsrunden. I særlige tilfeller kan sekretariatet fravike praksisen. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde faktisk dokumentasjon.

Saker der det etter sekretariatets vurdering åpenbart ikke foreligger brudd på god presseskikk, kan løses ved forenklet saksbehandling. Slike saker forelegges PFU for godkjenning. Ved full behandling skal klagen først forelegges mediet det klages over med anmodning om at saken løses i minnelighet.

Innen én uke skal innklaget part gi beskjed om hvorvidt man har satt i gang forsøk på å finne en minnelig løsning. Så snart en slik løsning foreligger, skal sekretariatet ha beskjed.

Der minnelig ordning ikke er oppnådd, har innklaget part vanligvis én ukes frist til å svare på innsendt klage. Klager får deretter én uke til eventuelle bemerkninger og innklaget medium har én ukes frist til å levere sitt endelige svar.

Svarfrist på en uke gjelder med mindre det foreligger spesielle grunner til å fravike denne. Sekretariatet må da varsles snarest om dette. Hvis klager ikke svarer på redaksjonens tilsvar innen én måned, ber sekretariatet klager avklare om klagen skal vurderes ut fra det foreliggende materialet, eller om behandlingen skal stoppes. Dersom slik tilbakemelding ikke foreligger innen en uke, kan sekretariatet velge å stoppe klagebehandlingen. Saken er da henlagt.

Pressens Faglige Utvalg skal etter å ha lest dokumenter og drøftet saken i møte, utarbeide en uttalelse med et sakssammendrag og en konklusjon så konsist som mulig. Utvalget må ta en avgjørelse, enten enstemmig eller ved et flertall. Alle medlemmer har én stemme.

§ 6 Åpenhet i prosessen

Saksbehandlingen i PFU er offentlig. Saksdokumentene (klage og tilsvar, samt sekretariatets sakssammendrag og innstilling og utvalgets uttalelse) er offentlige. PFUs møter er åpne, og det kan i utgangspunktet refereres og kringkastes fra møtene. Sakssammendrag publiseres i forkant av utvalgets møter. Sekretariatets innstilling er først offentlig når den leses opp i åpent møte.

Hvis privatlivets fred eller noens personlige forhold skal beskyttes, eller det vil være særlig belastende for klageren at saken er offentlig, kan dokumentene unntas offentlighet og saken anonymiseres. Av samme hensyn kan PFU vedta å lukke møtet. Spørsmål om dokumentoffentlighet og anonymitet avgjøres av NPs generalsekretær.

Dersom en klage skal behandles i lukket møte, kan klager og innklaget medium være til stede. Av praktiske hensyn skal sekretariatet ha beskjed på forhånd og orientere partene om hvem som overværer møtet. Klager kan møte sammen med ledsager.

Utvalget kan avvise filming eller overføring av saksbehandlingen i PFU dersom dette medfører uforholdsmessige vanskeligheter for behandlingen, klageren ikke ønsker det eller andre praktiske årsaker forhindrer dette.

Tilhørere som ønsker å være til stede under åpent møte, skal gi sekretariatet beskjed om dette på forhånd. Sekretariatet kan i særlige tilfeller avvise besøkende.

§ 7 Offentliggjøring av uttalelsen

Uttalelsene fra Pressens Faglige Utvalg er offentlige. God presseskikk tilsier at uttalelser som konkluderer med brudd eller kritikk, gjengis snarest mulig, i sin helhet og på godt synlig plass/i relevant sendetid i de medier saken gjelder. Uttalelsen gjengis med den faste vignett med PFUs logo der dette er mulig.

Fellende eller kritiske uttalelser publiseres slik at sannsynligheten blir størst mulig for at de som hørte eller så den innklagede publisering, også blir kjent med uttalelsen. Felte artikler eller innslag skal merkes slik at det er tydelig for publikum når de senere hentes frem.

Hvis et medium som ikke er med i Norsk Presseforbunds medlemsorganisasjoner ikke publiserer en fellende eller kritisk uttalelse, kunngjøres den på annen måte.

I særlige tilfeller, for eksempel når en offentliggjøring vil kunne krenke privatlivets fred, skal kun en orienterende uttalelse publiseres. Dette avgjøres av PFU.

§ 8 Finansiering

Pressens Faglige Utvalg får sine utgifter dekket av Norsk Presseforbund etter særskilt avtale mellom pressens organisasjoner.

§ 9 Ikrafttredelse

Disse vedtekter trådte i kraft 15. mars 1972 og er senere revidert 1. desember 1976, 21. november 1984, 2. desember 1987, 17. juni 1992, 11. november 1992, 22. november 1995, 9. juni 1997, 19. juni 1998, 31. mai 2000, 22. juni 2001, 28. november 2001, 23. november 2007, 1. juli 2013, 1. april 2016 og 16. mars 2018.

 

About PFU

Tilbake til "Slik klager du til PFU"