Tilbake til "Slik klager du til PFU"

Vedtekter for PFU

Gjeldende fra 1. januar 2023.

§ 1 Formål

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er en selvdømmeordning som er opprettet av Norsk Presseforbund. PFU har som formål å fremme den etiske og faglige standard i norske medier, gjennom å behandle klager mot disse.

PFU legger Vær Varsom-plakaten (VVP) til grunn for sine etiske vurderinger.

Alle redaktørstyrte medier som er tilknyttet Norsk Presseforbund kan klages inn til PFU.

§ 2 Organisering

PFU eies og driftes av Norsk Presseforbund, som finansieres av NPs medlemsorganisasjoner.

§ 3 Sammensetning av PFU

Pressens Faglige Utvalg består av sju faste representanter, fire fra mediene og tre fra allmennheten. Mediene er representert ved to redaktører og to journalister. Disse skal speile mediemangfoldet. Utvalget har ti vararepresentanter, hvorav tre fra journalistene, tre fra redaktørene og fire fra allmennheten.

Styret i Norsk Presseforbund oppnevner utvalgets medlemmer, herunder leder og nestleder, etter innstillinger fra Norsk Journalistlag (journalistene) og Norsk Redaktørforening (redaktørene), samt en egen innstilling for allmennhetens representanter. Innstillinger av allmennhetens medlemmer gjøres av en gruppe på fire personer (en tidligere allmennhetsrepresentant, to øvrige fra allmennheten og NPs generalsekretær). Innstillingsgruppen oppnevnes av styret og har en funksjonstid på fire år.

Allmennhetens representanter skal som hovedregel ikke ha verv, eierinteresser eller være ansatt i norske medier.

Ingen medier kan være representert med mer enn ett medlem eller varamedlem. Oppnevnelsen gjelder for to år om gangen, regnet fra 1. juli.

Et medlem er inhabil når det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans/hennes upartiskhet. Dersom spørsmål om habilitet reises i møte, fatter utvalget endelig beslutning.

§ 4 Krav til klagen

Pressens Faglige Utvalg kan behandle klager fra enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner, bedrifter og myndigheter, som er direkte berørt av medieomtalen.

Klagen må peke på etiske utfordringer i konkrete publiseringer og i navngitte medier.

Dersom klager ikke er identisk med den eller dem klagen gjelder, skal det som hovedregel innhentes samtykke fra disse.

I enkelte tilfeller kan alle klage. Dette gjelder:

  • Klage på VVPs kapittel 2: Integritet og troverdighet
  • Klage på omtale av barn under 15 år. Foresatte skal i slike klager orienteres via innklaget redaksjon. For barn over 15 år, kreves det at barna klager selv/gir samtykke til klagen.

Generalsekretæren i Norsk Presseforbund kan også be utvalget behandle saker av prinsipiell interesse eller saker hvor det er rimelig å gi den eller de saken gjelder, bistand til å fremme den (initiativretten).

For innsending av klage gjelder en foreldelsesfrist på seks måneder, regnet fra publiseringstidspunktet. Dersom det foreligger særlige tungtveiende grunner, kan PFU fravike denne fristen.

Klagen må være skriftlig og ikke overskride 4500 ord (ca 10 sider) Det samme gjelder mediets tilsvar. Deretter har begge parter anledning til en replikk på maksimalt 2000 ord.  I særlige tilfeller kan sekretariatet fravike praksisen. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde faktisk dokumentasjon. Sekretariatet kan avvise irrelevante vedlegg.

§ 5 Behandling av klagen

Det daglige arbeidet for Pressens Faglige Utvalg utføres av Norsk Presseforbunds sekretariat.

Når en klage er kommet til sekretariatet, skal sekretariatet først vurdere om klagen tilfredsstiller de formelle kravene i vedtektene.

I tilfeller der klagen er svært omfattende, uklar eller utflytende, kan sekretariatet be om at den omarbeides. Dersom det ikke skjer, kan klagen avvises.

Saker der det etter sekretariatets vurdering åpenbart ikke foreligger brudd på god presseskikk, kan løses ved forenklet saksbehandling. Slike saker forelegges PFU for godkjenning. Ved full behandling skal klagen først forelegges mediet det klages over med oppfordring til partene om at saken løses i minnelighet.

Innen én uke skal innklaget part (mediet) gi beskjed om hvorvidt man har satt i gang forsøk på å finne en minnelig ordning. Dersom det oppnås minnelig ordning mellom partene, skal klager bekrefte dette overfor sekretariatet.

Hvis mediet ikke gjør forsøk på å løse saken i minnelighet, har mediet en frist på to uker til å levere tilsvar.

Hvis mediet har forsøkt å finne minnelig ordning, men ikke lykkes, løper to ukers-fristen fra den dagen dette ble klart.

Klager får deretter én uke til eventuell replikk og innklaget medium har én ukes frist til å levere sin sluttreplikk.

Svarfristene gjelder med mindre det foreligger spesielle grunner til å fravike dem. Sekretariatet må da varsles snarest om dette.

Hvis klager ikke responderer på sekretariatets saksbehandling kan klagen henlegges.

PFU skal, etter å ha drøftet klagen, vedta en uttalelse. Mulige utfall er at:

  • Mediet har brutt god presseskikk
  • Mediet har ikke brutt god presseskikk

Utvalget må ta en avgjørelse, enten enstemmig eller ved et flertall. Alle medlemmer har én stemme. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

§ 6 Åpenhet

Saksbehandlingen i PFU er offentlig. Saksdokumentene (klage og tilsvar, replikkrunde, samt sekretariatets sakssammendrag og innstilling og utvalgets uttalelse) er offentlige. Dokumentene er åpne etter at klagen er igangsatt til full behandling. Unntak kan gjøres dersom det kommer i konflikt med kildevernet eller vern av upublisert materiale.

Sakssammendraget publiseres i forkant av utvalgets møter. Sekretariatets innstilling er først offentlig når den leses opp i åpent møte.

PFUs møter er åpne, og det kan i utgangspunktet refereres og kringkastes fra møtene.

Hvis privatlivets fred eller noens personlige forhold skal beskyttes, eller det vil være særlig belastende for klageren eller tredjepart at saken er offentlig, kan dokumentene unntas offentlighet og saken anonymiseres. I slike saker kan også møtet lukkes.

Spørsmål om åpenhet avgjøres av NPs generalsekretær.

Dersom en klage skal behandles i lukket møte, kan klager og innklaget medium være til stede. Observatører kan også være til stede dersom klager tilslutter seg det. Ingen andre enn PFU og sekretariatet har talerett under behandlingen.

§ 7 Publisering av fellende uttalelser

Når mediet har brutt god presseskikk, skal mediet publisere PFUs uttalelse slik at den blir kjent for flest mulig.

Uttalelsen publiseres i sin helhet. Det skal også publiseres en tilpasset versjon der det presseetiske bruddet skjedde. Uttalelsen skal publiseres snarest mulig.

Felte publiseringer skal merkes med at mediet har brutt god presseskikk, slik at det presseetiske bruddet er tydelig for publikum når publiseringen senere hentes frem.

I særlige tilfeller, for eksempel når en offentliggjøring vil kunne krenke privatlivets fred, skal kun en orienterende uttalelse publiseres. Dette avgjøres av NPs generalsekretær.

§ 8 Sanksjoner

For å verne om legitimiteten til selvdømmeordningen og klageretten, er medienes forpliktelse til PFU avgjørende. Brudd på vedtektenes grunnleggende prinsipper skal rapporteres til den eller de presseorganisasjoner der mediet/redaktøren er medlem.

I særlige tilfeller, og for å verne om klagers interesser, kan generalsekretæren avgrense eller avvise klagebehandling mot et medium.

§ 9 Ikrafttredelse

Disse vedtekter trådte i kraft 15. mars 1972 og er senere revidert 1. desember 1976, 21. november 1984, 2. desember 1987, 17. juni 1992, 11. november 1992, 22. november 1995, 9. juni 1997, 19. juni 1998, 31. mai 2000, 22. juni 2001, 28. november 2001, 23. november 2007, 1. juli 2013, 1. april 2016, 16. mars 2018, 4. desember 2020 og 9. desember 2020.

 

Tilbake til "Slik klager du til PFU"