Tilbake til "Slik klager du til PFU"

Hvem kan klage

I utgangspunktet kan alle klage, men dersom du ikke er identisk med den eller dem saken gjelder, må du som hovedregel innhente et skriftlig samtykke fra disse.

Vi har forståelse for at enkeltpersoner kan reagere som lesere/seere/lyttere på noe mediene bringer. Av erfaring vet vi imidlertid at det kan være vanskelig for klagere å innhente sam­tykke fra de(n) saken angår. Men av hensyn til en korrekt saksbehand­ling, må vi like fullt be om at et slikt samtykke innhentes.

Hvorfor?

Bakgrunnen for krav om samtykke, er at all saksbehandling i PFU er offentlig. En «fellende» uttalelse fra utvalget skal publiseres av det innklagede presseorganet. Vi vet at mange ikke ønsker noen videre omtale av en sak, og vi må derfor vite at de(n) direkte berørte, er innforstått med at saken er brakt inn for PFU.

Hva hvis jeg ikke får samtykke?

Skulle det ikke være aktuelt å innhente slikt samtykke, ber vi om at du opplyser oss om dette. Klagen vil da bli forelagt utvalget som referatsak. Når særlige forhold tilsier det, kan PFU bestemme at klagen behandles uten at samtykke er innhentet.

Er du usikker på noe, ring oss på 22 40 50 40 eller send oss en e-post pfu@presse.no

Omtale av barn

Når det gjelder omtale av barn er det mulig å klage selv om ikke samtykke er innhentet. Som det står i punkt 4.8 i Vær- Varsom plakaten: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernsaker eller rettssaker.»

Initiativretten

I tillegg til den ordinære klageadgangen har Norsk Presseforbunds generalsekretær en  initiativrett.

Det vil si at generalsekretæren på eget initiativ kan be utvalget behandle saker av stor prinsipiell interesse, eller saker hvor det er rimelig å gi den eller dem saken gjelder, bistand til å fremme den.

Generalsekretæren utformer et brev som formidles til publikasjonen/-mediet, med spørsmål som ønskes drøftet. Også i disse sakene skal det, så sant dette er praktisk mulig, foreligge samtykke fra berørt part.

Tilbake til "Slik klager du til PFU"