Femur Bygg AS ved Odd Petter O. Leknes mot Helgelands Blad

PFU-sak 205/20


SAMMENDRAG:

Helgelands Blad (HB) publiserte fredag 25. september 2020 en nyhetsartikkel med tittelen «Ingen straffesaker etter bygg-kontroll». Artikkelen var illustrert med to bilder fra Onkel Oskar-gården i Sandnessjøen, der politi, Arbeidstilsynet og Skatteetaten i juni gjennomførte kontroll. I den ene bildeteksten sto det:

«ASBEST: Mannskaper drev sanering av asbest på Onkel Os[k]ar-gården i juni, til arbeidet ble stanset av myndighetene.»

I ingressen ble det opplyst:

«A-KRIM: Ett firma er fortsatt pålagt full stans etter kontroll, men ingen straffesaker er opprettet, ifølge A-krim Nordland.»

Under mellomtittelen «Stor kontroll» ble det referert fra en tidligere melding fra A-krim Nordland, sendt ut i juni:

«’Drev asbestsanering uten godkjenning – uholdbart at liv og helse slurves med på           denne måten’ het det blant annet i meldingen.»

Videre skrev avisa:

«Det er på det rene at den saken dreide seg om byggearbeider på Onkel Oskar-gården i Sandnessjøen i regi av mannskaper fra blant annet Femur Bygg AS, ifølge foto som fulgte pressemeldingen.

– A-krimsenteret i Nordland avdekket flere tilfeller av grove HMS-brudd, da de besøkte byggeplasser på Helgeland og i Rana. Fem av de sju kontrollerte virksomhetene fikk stans i arbeidet grunnet fare for liv og helse. Fant gjenganger med skattegjeld.

– Vi er bekymret over utviklingen, het det videre i meldingen fra juni.»

Videre viste artikkelen til at Alstahaug kommune tidligere samme år fikk kritikk for måten kommunen har drevet anbudsprosesser på i tilknytning til kommunale byggeprosjekt. I et påfølgende avsnitt med tittelen «Full drift i korona-perioden» het det:

«Helgelands Blad dokumenterte i vår blant annet at Femur Bygg hadde full drift på Haugerud-prosjektet for Alstahaug kommune, både gjennom påsken og på 1. mai, med i all hovedsak utenlandsk arbeidskraft. Dette skjedde samtidig som kommunen praktiserte det som ble beskrevet som svært strenge korona-restriksjoner, inkludert såkalt ‘søring-karantene’.»

Helt til slutt sto det i et eget punkt som avslutning på artikkelen:

«Eier av Femur Bygg Odd Petter Olderskog Leknes har klaget Helgelands Blad inn til Pressens Faglige Utvalg for deler av dekningen, og fått utvalgets medhold i at han i større utstrekning burde få kommentere saken (se uttalelse side 12 i dagens avis). Helgelands Blad har orientert PFU om at det er vi uenige i.»

I nettpubliseringen av artikkelen ble det lenket til avisas publiseringen av PFUs uttalelse: https://www.hblad.no/2020/nyheter/pressens-faglige-utvalg-uttaler/

 

 

KLAGEN:

Klager er omtalte eier av Femur Bygg AS som reagerer på at Helgelands Blad, samme dag som avisa publiserte uttalelsen i tidligere behandlet PFU-sak 111/20 (mellom samme parter), «i tillegg til å ytre sin misnøye med konklusjonen, kommer med nye påstander om mitt selskap, og atter en gang trykker han dette uten på forhånd å gi meg muligheten til å kommentere påstandene».

Klager viser til at Helgelands Blad ble felt på punkt 3.2 og 4.14 i sak 111/20, og skriver: «På side 4 i samme utgave av Helgelands Blad publiserer red Hofstad nok en negativt vinklet sak om mitt firma Femur Bygg AS, og nok en gang er artikkelen preget av en intensjon å skade vårt renomme.»

Klager peker først på det som står under mellomtittelen «Stor kontroll», og anfører: «Det er ingen tvil om at red Hofstad her mer enn antyder at det er Femur Bygg AS som drev asbestsanering uten godkjenning, og at det er vi som slurver med liv og helse. Det som imidlertid ikke står noe om i det hele tatt i denne artikkelen, er at det IKKE er Femur Bygg AS saken gjelder, men et annet firma som var innleid av Byggherre. Vårt firma ble også kontrollert denne dagen, men vårt firma ble da også følgelig sjekket ut av saken, nettopp fordi vi både har godkjenning for asbestsanering, samt at vi på en helt korrekt måte hadde sendt inn søknad til Arbeidstilsynet i forkant av denne asbestjobben. Jeg gjorde sågar en egen e-post-korrespondanse med Arbeidstilsynet i forkant av jobben, for å forsikre meg om at vi kunne igangsette. Vedlagt er både vår godkjenning for asbestsanering samt e-post-korrespondanse med Arbeidstilsynet.»

Klager fortsetter: «Hadde red Hofstad kontaktet meg for å gi en uttalelse, ville jeg ha sendt han disse underlagene slik at han hadde de korrekte fakta før han publiserte saken. Dette gjorde han imidlertid ikke og etter min oppfatning bør dette nok en gang være brudd på VVP 3.2 og 4.14.»

Klager viser også til henvendelse etter publisering, som viser at andre også har forstått det slik at klager har drevet asbestsanering uten godkjenning.

For øvrig mener klager at avisa ved redaktør «fortsetter (…) med nøyaktig samme polemikk som i artiklene han ble dømt for, der han nok en gang benytter muligheten til å få leseren til å anta at Femur Bygg AS leverer dårligere kvalitet enn våre konkurrenter». Slik klager ser det, er omtalen igjen både «spekulativ og misvisende».

Med henvisning til det som står mot slutten av artikkelen, under mellomtittelen «Full drift i korona-perioden», skriver klager: «Her insinuerer red Hofstad og nærmest påstår at Femur Bygg har forbrutt seg mot kommunens korona-regler. Han mener altså at våre arbeidere som bor og skatter i Norge/Alstahaug kommune burde vært i karantene fordi de tilfeldigvis er av utenlandsk opprinnelse? Mange av våre arbeidere er ganske riktig født og oppvokst i andre land enn Norge, men jeg går ut i fra at red Hofstad klarer å begripe at de dermed ikke automatisk skal i karantene. Våre arbeidere som jobbet på Haugerud-prosjektet var selvsagt ikke på noe som helst tidspunkt i en kategori som skulle tilsi at de skulle i karantene, så hvorfor i all verden påstår red Hofstad dette? (…) Her blander red Hofstad sammen det faktum at vi jobbet 1.mai (noe vi hadde tillatelse til), Korona-regler og søring-karantene. Dette er selvsagt helt bevisst utført i penn av red Hofstad, og jeg mener dette er brudd på VVP. Vi ble heller ikke på dette punkt kontaktet for å gi en kommentar, ei heller muligheten til å imøtegå/korrigere påstandene.»

Slik klager ser det, må det, i og med at artikkelen ble publisert samme dag som PFUs uttalelse, «vurderes som et forsøk på ‘hevn’ fra Redaktør Hofstad». Klager tilføyer: «Hva som skal hevnes er undertegnede ikke helt sikker på, men jeg må dessverre uansett be PFU se på saken jeg nå har referert til.»

For øvrig reagerer klager også på bildebruken; «der man har benyttet en politibetjent med stor logo POLITI er etter min mening med på å forsterke et negativt inntrykk og skal henlede leseren til å forstå at noe kriminelt er begått.»

Klager anfører brudd på VVP 3.2, 4.1, 4.12 og 4.14.

 

TILSVARSRUNDE:

Helgelands Blad har avgitt følgende svar: «Det er ingen faktiske feil i artikkelen.

Vi forbeholder oss retten til å sitere fritt fra pressemeldinger og offentlige dokumenter, uten at det nødvendigvis utløser rett til tilsvar fra berørt part.»

 


Klager
har ikke hatt ytterligere kommentarer, og tilsvarsrunden ble dermed avsluttet.

 

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Helgelands Blad om at A-krim Nordland i juni 2020 gjennomførte bygg-kontroller. Det ble referert til en pressemelding, og opplyst at mannskaper som drev asbestsanering på en navngitt gård ble stanset. Avisa skrev at arbeidet var i regi av Femur Bygg AS. Det ble også henvist til tidligere omtale av samme firma, knyttet til kritikk mot kommunens anbudspraksis og arbeid firmaet hadde utført for kommunen da det var strenge korona-restriksjoner. Det ble opplyst at Femur Bygg hadde fått medhold av PFU i sin klage på denne omtalen, og at avisa var uenig i denne.

Klager er Femur Bygg AS ved eier, som mener Helgelands Blad kommer med nye skadelige påstander uten å gi mulighet for samtidig imøtegåelse. Klager innvender at omtalen gir et feilaktig inntrykk av at firmaet har drevet asbestsanering uten godkjenning, og slik slurver med liv og helse. Klager viser til dokumentasjon på at alt var i orden, og reagerer på at avisa ikke tok kontakt og kontrollerte opplysningene før publisering. Klager reagerer dessuten på bildebruken, og henvisningen til den tidligere omtalen, felt av PFU. Slik klager ser det, insinuerer avisa at firmaet har forbrutt seg mot kommunens korona-regler. Heller ikke dette fikk klager kommentere. Klager finner omtalen spekulativ og misvisende.

Helgelands Blad avviser klagen med følgende begrunnelse: «Det er ingen faktiske feil i artikkelen. Vi forbeholder oss retten til å sitere fritt fra pressemeldinger og offentlige dokumenter, uten at det nødvendigvis utløser rett til tilsvar fra berørt part.»


Pressens Faglige Utvalg (PFU)
understreker at mediene selvsagt må kunne referere til pressemeldinger og offentlige dokumenter, men at det ikke fritar redaksjonene fra de presseetiske kravene formulert i Vær Varsom-plakaten (VVP). VVP må legges til grunn for alt mediet publiserer.

Klager har anført brudd på fire punkter i VVP. Slik utvalget ser det, er det VVP 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger, og 4.14, om retten til samtidig imøtegåelse, som er det sentrale her.

PFU har forståelse for at klager reagerer på henvisningen til tidligere omtale. Selv om det blir opplyst at klager har fått medhold i sin klage til PFU på deler av denne omtalen, minner utvalget om at det ikke fritar mediet for å følge de presseetiske reglene når avisa refererer til saken.

Når det gjelder de nye forholdene som omtales, merker utvalget seg at Helgelands Blad viser til «foto som fulgte pressemeldingen», som eneste kilde for påstanden om at det er klagers firma som skal ha drevet asbestsanering uten godkjenning, og slik slurvet med liv og helse. Slik utvalget ser det, er det ikke tilstrekkelig for å konkludere slik Helgelands Blad gjør; opplysningene måtte kontrolleres bedre før publisering, jf. VVP 3.2. Utvalget mener også at påstanden utløste klagers rett på samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14.

Helgelands Blad har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 27. januar 2021

Anne Weider Aasen,
Stein Bjøntegård, Ellen Ophaug, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Melissa Lesamana