Rune Andreassen mot Sarpsborg Arbeiderblad

PFU-sak 177/20


Sarpsborg Arbeiderblad (SA) publiserte mandag 24. august 2020 en artikkel med tittelen: «Oppsiktsvekkende dobbeltrolle for Frp-politiker i den betente SCS-saken» og ingressen: «Sports Club Sarpsborg har brukt et bilde av Fremskrittsparti-politiker Rune Andreassen for å promotere og reklamere for treningssenteret samtidig som Andreassen skal være med på å ta den svært alvorlige avgjørelsen om treningssenteret skal stenges ned med tvang eller ikke.»

Artikkelen, som var illustrert med det omtalte bildet fra treningssenteret, startet slik:

«Det er en oppsiktsvekkende dobbeltrolle Andreassen har kommet i. Han er varamedlem for Fremskrittspartiet til utvalg for plansaker, og var partiets representant da utvalget i et hastemøte første gang behandlet den svært betente saken 22. juli. Etter den tid har han deltatt på to befaringer i SA-bygget der begge parter har presentert sitt syn på saken. Onsdag er det han som skal stille i utvalget for Frp. Dette har skjedd samtidig som at han er svært sentral i bildet som Sports Club Sarpsborg har brukt på sin Facebook-side for å promotere og reklamere for treningssenteret.»

Deretter ble Rune Andreassen intervjuet,

[…] – Har du vurdert om du kan være inhabil når et bilde av deg blir brukt på den måten i en så betent og alvorlig sak der du som politiker skal være med på å avgjøre om treningssenteret skal stenges ned med tvang eller ikke? – Nei, jeg har ikke vurdert meg som inhabil. Jeg har ikke tenkt på den måten. Men kanskje jeg skal ta kontakt med Sports-medisinske Produkter å be de fjerne bildet. Hvis folk tenker at jeg tar parti i saken er det kanskje best å få fjernet bildet, sier Andreassen. […] – Du ser ikke på deg selv som inhabil i saken, men vil du be kommuneadvokaten om en habilitetsvurdering før møtet onsdag? – Ja, med de nye opplysningene i saken skal du ikke se bort fra at jeg vil ta kontakt med kommuneadvokaten og be om en vurdering. Jeg ønsker ikke å framstå som inhabil. Jeg ønsker å opptre som en ryddig og upartisk politiker med integritet. Dette er ikke noe jeg har planlagt eller tenkt på, sier Andreassen. [….]

 Artikkel ligger i mappa, evt. kan leses her: www.sa.no/frp-politiker-i-dobbeltrolle-i-den-betente-sa-bygg-saken/s/5-46-918302 Tittelen på artikkelen ble endret en eller gang i tidsrommet 24. til 26.08. 2020 til «Frp-politiker i dobbeltrolle i den betente SA-bygg saken». Se vedlegg.

Dagen etter, tirsdag 25. august 2020, ble det publisert en oppfølgerartikkel med tittelen: «FrP-politikeren er ikke inhabil». Artikkel ligger i mappa, evt kan leses her: https://www.sa.no/frp-politikeren-er-ikke-inhabil/s/5-46-918789

KLAGEN:

Klager er politiker Rune Andreassen. Han reagerer på sakens vinkling og mener avisen har forhåndsdømt ham, og fremstilt ham – slått fast – at han er en korrupt politiker. Klager viser til følgende punkter i Vær-Varsom plakaten: 3.2, 4.1, 4.4 og 4.5.

Klager opplyser at han sitter i flere politiske utvalg, derav utvalg plansaker, som onsdag 26. august skulle behandle en sak som handlet om tvangsavvikling av et helsesenter.

Det var under en befaring søndag 23. august at journalisten tok kontakt og kom med «insinuasjoner om at jeg innehar en dobbeltrolle fordi jeg, ifølge journalisten, «promoterer» helsestudioet ved å figurere på nevnte Facebook-side, samtidig som jeg er medlem i plansaker som skal avgjøre videre drift ved senteret».

Klager opplyser at han avviste alle påstander og hadde ikke noe å skjule. Han har ingen føringer til senteret mer enn at klager trener der aktivt «som 2035 innbyggere i Sarpsborg også gjør». Det opplyses at på en av helsesenterets Facebook-sider figurerer klager sammen med flere andre medlemmer fra et fellesarrangement i regi av helsesenteret. Journalisten spør videre om «jeg er villig til å vurdere habiliteten min i saken for kommuneadvokaten, noe jeg hadde tenkt å gjøre uansett etter dette.»

Klager får mandag formiddag en tekstmelding fra journalisten, med spørsmål om å godkjenne sitatene sine. Klager sier da at han har sendt epost til kommuneadvokaten for å få vurdert habiliteten sin, noe han ville skulle komme frem i artikkelen.

Klager måtte vente til mandag kveld før jeg fikk beskjed fra direktør for samfunn i Sarpsborg kommune. I mellomtiden ble artikkelen publisert, og klager reagerer på vinklingen saken fikk: «Det jeg og flere andre har reagert på et måten journalist velger å vinkle saken på. Han forhåndsdømmer at jeg er inhabil og sier at treningssenteret promoterer på meg på Facebook-siden deres (selv om jeg står oppført med hverken navn eller partitilhørighet på siden). Helgesen presenterer dette i nærmest sensasjonsform i lokalavisen».

At avisen sår tvil om klagers uhildethet som politiker er ifølge klager kritisk, da saken skulle opp to dager senere i utvalg plansaker: «I utvalg er man opptatt av å skape koalisjoner for å oppnå et felles resultat. Med den artikkelen klarte journalisten å få de andre medlemmene i opposisjonen i utvalget til å betvile min upartiskhet. Denne saken kan føre til store problemer for min tillit i befolkningen som politiker.»

Mandag kveld fikk klager svar på at det ikke forelå bindinger og at klager derfor ikke var inhabil, moe klager varslet journalisten om, og som publiserte en en oppfølgingsartikkel dagen etter, tirsdag 25.08.20.

Vedlagt kommunikasjonen med avisen, SMS 1-7.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Sarpsborg Arbeiderblad (SA) avviser brudd på god presseskikk og mener ikke SA har fremstilt klager som en korrupt politiker: «Dette er en feil fortolkning av hva saken dreier seg om».

Innledningsvis opplyser SA at artikkelen er en del av en løpende dekning av en langvarig, omstridt sak.  Det har i flere år vært en rekke runder mellom kommunen og treningssenteret Sports Club Sarpsborg uten at treningssenteret har fått brukstillatelse for lokalene. «Saken toppet seg da kommunen i juli i år varslet forelegg […] noe som vil gi kommunen mulighet til å stenge driften av treningssenteret.»

Saken skulle behandles i Sarpsborg kommune 26. august. I forkant av den politiske behandlingen inviterte ledelsen i treningssenteret de politiske partiene til informasjonsmøte for å gi sitt syn på saken. Utbygger svarte med å invitere fire av politikerne i utvalg for plansaker til et møte få dager etter (se lenker til dekningen i tilsvaret): «Dette er en sak som har skapt voldsomt engasjement i lokalmiljøet og i avisspaltene både på nett og i papir. Presset på politikerne har vært stort fra mange hold.»

Den påklagede artikkelen er publisert kun dager før politikerne i utvalg for plansaker skulle behandle saken mot treningssenteret. Avisen skriver: «At en politiker som skal avgjøre et treningssenters framtid samtidig figurerer på hovedbildet/profilbildet til det samme treningssenters Facebook-side reiser uunngåelig et spørsmål om politikeren er fri for bindinger til senteret. Som det framgår av klagen og saken er Rune Andreassen medlem i treningssenteret.»

Avisens utgangspunkt var å sjekke om Rune Andreassen har vurdert egen habilitet i saken han skal være med å treffe en beslutning i. Henvendelsen fra SAs journalist førte til at Rune Andreassen ba kommuneadvokaten vurdere habiliteten, og den førte til at bildet av ham ble fjernet fra treningssenterets Facebook-side. «Begge deler viser at det var riktig å sette søkelyset på Rune Andreassens rolle, og få en avklaring på hvorvidt han var inhabil eller i ikke den aktuelle saken.» Avisen påpeker at avklaringen kom raskt, noe avisen fulgte opp.

Til sist skriver SA: «Vi kan forstå at det er ubehagelig at noen stiller spørsmål ved ens habilitet, men det er verken et snev av sensasjonsform over artikkelen og like lite antydning om at Rune Andreassen er en korrupt politiker. Å rette søkelyset på politikernes roller og bindinger i lokalsamfunnet er en av lokalavisens viktigste oppgaver. I en så alvorlig sak- hvor et treningssenters framtid er i spill – er det naturlig å være ekstra årvåken på uheldige roller/bindinger.»

Klager mener at om hensikten var å sjekke om undertegnede var inhabil eller ikke, så burde avisen ventet med å publisere til dette var avklart.

Videre skriver klager: «Når avisen selv velger overskriften «Oppsiktsvekkende dobbeltrolle av lokal FrP-politiker» og velger på et senere tidspunkt å fjerne ordet «oppsiktsvekkende», så sier det seg selv at avisen forstår at de har trådt over viss grense. Svært mange lesere vil trekke parallell mellom det å inneha en dobbeltrolle og det å være korrupt. Sarpsborg er en relativ liten by og det er mildt sagt veldig uheldig for min videre rolle som lokalpolitiker.»

Klager reagerer også på gjengivelsen av hans spørsmål til utbygger: «For utenforstående kan dette virke som om jeg er ensidig kritisk til utbygger og i tillegg tar parti for Sports Club Sarpsborg. Noe jeg selvsagt ikke gjør, en god politiker stiller kritiske spørsmål og sørger for å snu hver stein for å komme til bunns i saken for å treffe en riktig avgjørelse. Det er vanskelig å se at SA her prøver å balansere artikkelen på noen som helst måte, og dette er klare brudd på god presseskikk.»

Sarpsborg Arbeiderblad mener det er normal praksis å skrive om at et habilitetsspørsmål reises, deretter å omtale debatten og til slutt utfallet av behandlingen.

«I denne aktuelle saken som PFU skal ta stilling til konkluderte Frp-politiker Rune Andreassen selv med at det var riktig å få vurdert egen habilitet i saken, etter at Sarpsborg Arbeiderblad tok opp det faktum at Rune Andreassen figurerte på bilde som frontet bedriften Sports Club Sarpsborg på Facebook. Det førte til at habilitet ble vurdert, at bildet ble fjernet fra Facebook og at Andreassen ble vurdert til å være habil i saken. Sarpsborg Arbeiderblads omtale av dette medførte ikke beskyldninger om korrupsjon, men satte et betimelig søkelys på en mulig rollesammenblanding. «

 Når det gjelder referatet fra befaringen, og omtalen av klagers spørsmål, så avviser SA klagers anførsler. Det anføres at dette er et referat fra en befaring der politikerne var kjent med at avisen var tilstede. «Uttalelser/spørsmål som kommer i denne typen møter refererer vi fritt fra, og uttalelsene som faller tilbyr vi ikke sitatsjekk av – like lite som vi gjør det når politikere uttaler seg i politiske utvalg, formannskap eller bystyre. Vi valgte å referere Rune Andreassens spørsmål. […]. Rune Andreassen stilte fire spørsmål, inkludert at han lurte på «Hva gjør jeg her?». I møtet med Sports Club Sarpsborg fire dager tidligere stilte han ingen spørsmål.»

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad der det ble opplyst at en Frp-politiker hadde en «oppsiktsvekkende dobbeltrolle» i en betent sak. Politikeren var medlem på et treningssenter og avbildet på senterets Facebook-side. Han satt samtidig i utvalg for plansaker som skulle behandle treningssenterets fremtid. I artikkelen avviste politikeren at han var inhabil, men ville få sjekket dette formelt. Dagen etter ble det publisert en artikkel som opplyste at politikeren ikke var inhabil.

Klager er den omtalte politikeren, som reagerer på vinklingen. Han mener avisen har fremstilt ham som en korrupt politiker, og bedrevet forhåndsdom. Klager opplyser at han ikke har noe å skjule, og at han på lik linje med 2035 andre, kun er et medlem ved senteret. Det vises også til at spørsmålet om inhabilitet fort ble avklart. Klager mener SA kunne avventet publisering til svaret forelå. Det vises også til at avisen etter hvert fjernet «oppsiktsvekkende» fra tittelen.

Sarpsborg Arbeiderblad (SA) avviser brudd på god presseskikk. Avisen har dekket konflikten mellom kommunen og treningssenteret over lang tid, en konflikt som har engasjert mange. Avisen mener klager ikke er fremstilt som noen korrupt politiker og påpeker at det er vanlig praksis å stille spørsmål til politikeres habilitet. Det vises også til at bildet ble fjernet fra treningssenterets Facebook-side kort tid etter at avisen hadde hatt kontakt med klager. Videre opplyser avisen at den fulgte opp utviklingen i saken, og publiserte en ny artikkel da svaret kom dagen etter.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener Sarpsborg Arbeiderblad var i sin fulle rett til å sette et søkelys på hvorvidt klager var habil. Det er en del av pressens samfunnsoppgave, som politikere og andre må akseptere.

Det er redaktøren som avgjør når en sak skal publiseres. Det er ikke slik at mediene må vente til en sak er helt avklart. Mediene publiserer nyheter fortløpende innenfor de rammer Vær Varsom-plakaten (VVP) gir.

Når en sak ikke er endelig avklart, er det imidlertid viktig å ta nødvendige forbehold. Slik utvalget ser det, gikk Sarpsborg Arbeiderblad noe langt i å konstatere at klager hadde en oppsiktsvekkende dobbeltrolle.

Likevel, i artikkelen ble det forklart hva den påståtte dobbeltrollen bestod i og klager fikk komme godt til orde.

Videre trekker det i positiv retning at avisen var rask med å følge opp saken og publiserte en ny artikkel dagen etter. Utvalget ser også at tittelen ble endret.

 

Etter en samlet vurdering mener utvalget at Sarpsborg Arbeiderblad ikke har brutt god presseskikk.

 

Oslo, 27. januar 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Melissa Jocelyn Lesamana