SID Tøyen mot Dagbladet

PFU-sak Sak 054/19


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Dagbladet publiserte en video og to nettartikler om en guttegjeng som angivelig går til angrep på en pub og dets gjester.

Klager er Samarbeid for inkluderende dialog (SID) Tøyen som klager på vegne av guttene som er i alderen 13 og 17 år. Klager mener Dagbladet er forhåndsdømmende og forutinntatte ved at det gis inntrykk av at det kun var én aggressiv part i saken, og at ungdommene var aggressive tilsynelatende uten grunn. Klager mener avisen skulle forsøkt å nyansere fremstillingen gjennom kritiske oppfølgingsspørsmål til kildene. Det anføres at videoen har identifisert de unge. Guttene forteller at lærere, foreldre og andre har gjenkjent dem, og antatt at de gikk løs på pub og gjester uten grunn.

Dagbladet avviser klagen. Dette er en løpende nyhetsdekning av en aktuell hendelse av samfunnsmessig betydning, skriver avisen og peker på sakens alvor. Det vises også til den større debatten som pågikk høsten 2018 om ungdomskriminaliteten i Oslo, og politiets innsats på området. Dagbladet mener omtalen er nøktern og faktabasert, der relevante kilder er intervjuet. Ungdommene var forsøkt kontaktet via Uteseksjonen i Oslo, men de ønsket ikke å kommentere saken. Dagbladet hadde ikke til hensikt å identifisere noen, tvert imot, skriver avisen som mener den har sladdet grundig. Ungdommen er ikke er identifisert utover en mindre indre krets, skriver avisen i tilsvaret.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil innledningsvis understreke at det påklagede gjelder omtale av en aktuell hendelse, og at PFUs vurderinger må baseres på hva som var kjent på publiseringstidspunktet.

Utvalget er enig med Dagbladet i at en slik hendelse har offentlig interesse og måtte kunne omtales. Samtidig skjerpes kravene til varsomhet når mediene omtaler barn og unge, spesielt når barn og unge er omtalt i forbindelse med straffbare eller klanderverdige forhold.

Slik utvalget ser det, er relevante kilder som naboer, innehaver av kroa og politiet intervjuet. De siteres på det de har vært vitne til, og videoen dokumenterer opptrinnet. Videre merker PFU seg at Dagbladet har anstrengt seg for å komme i kontakt med ungdommene, men at de ikke ønsket å kommentere saken.

At ungdommens versjon uteblir, er uheldig og påfører det publiserte en svakhet. Men slik PFU ser det, måtte Dagbladet likevel kunne omtale hendelsen. Sett i lys av at den ene partens versjon mangler, mener utvalget at avisen kunne tatt noe mer forbehold i sine beskrivelser, jf. VVP 3.2. Det fremgikk imidlertid av artikkelen at det også tidligere har vært konflikt mellom ungdomsgjengen og pub-gjestene.

I presseetikken er det strenge krav til anonymisering ved omtale av klanderverdige og straffbare forhold på et tidlig stadium av etterforskningen. Dette kravet skjerpes ytterligere når de involverte er av barn og unge, jf. 4.7 og 4.8. Utvalget registrerer at Dagbladet ikke hadde som mål å identifisere noen, og derfor forsøkte å sladde ansikter til involverte. Sladdingen er etter PFUs mening ikke god nok. Gitt det ekstra vernet barn og unge skal ha i presseetikken, jf. VVP 4.8, mener utvalget at anonymiseringen ikke var tilstrekkelig.

Dagbladet har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo 25. september 2019

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Live Ekeberg, Stein Bjøntegård,
Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes, Nina Fjeldheim

Et mindretall uttaler i tillegg følgende:

Slik artikkelen fremstår er dette historien om umotivert vold fra en gruppe (identifiserbare) ungdommer. Samtidig fremgår det av artikkelen at Dagbladet var kjent med at det har vært bråk ved kroa tidligere. Undertegnede mener derfor at Dagbladet burde tilstrebet å vise bakgrunnen for konflikten, og at saken ikke skulle vært publisert uten et bredere tilfang av kilder, jf. VVP 3.2. Undertegnede mener det hadde vært mulig å få andre kilder til å redegjøre for bakgrunnen for konflikten selv om ungdommene selv på dette tidspunktet ikke ønsket å la seg intervjue.

Utvalgets mindretall mener Dagbladet har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i VVP.

Oslo, 25. september 2019

Kristin Taraldsrud Hoff