Eivind Pedersen mot TV 2

PFU-sak 038/23


SAMMENDRAG:

TV 2 publiserte to artikler på sine nettsider i november 2022 og januar 2023. Artikkelen «Reagerer på ny bok: – Helt forkastelig» handler om Viggo Kristiansens reaksjon på Eivind Pedersens bok «I skyggen av Viggo Kristiansen». I artikkelen «Spliden i støttegruppa» beskrives uenigheter i Kristiansens støttegruppe, blant journalister og forfattere og advokater. Her skildres også konflikten mellom Pedersen og Kristiansen rundt bokutgivelsen.

 

KLAGEN:

Klager er Eivind Pedersen, som anfører brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 2.2 om å unngå dobbeltroller og bindinger som kan skape interessekonflikter og mistanke om inhabilitet. I tillegg anføres brudd på VVP 2.3 som sier at mediet skal vise åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av innholdet.

Klager anfører at TV 2-journalistene Kenneth Fossheim og Magnus Braathen holdt sin binding til flere aktører som omtales i artiklene skult. Særlig gjelder dette Bjørn Olav Jahr som nylig hadde vært redaktør for deres debutbok. Klager ble først klar over denne bindingen etter publiseringen av artikkelen i januar, og skriver: «Åpenhet omkring de bakenforliggende forhold ville i dette tilfellet medført at jeg hadde revurdert mitt forhold til dem som kilde og intervjuobjekt. Denne knytning er også relevant for leserens mulighet til å vurdere det journalistiske innhold som Fossheim og Braathen begår.»

Klager anfører at Jahr var mentor og redaktør for «Lørenskog-mysteriet» som kom ut i 2021, og at Jahr deltok aktivt i lansering og markedsføring av boka.

Slik klager oppfattet det, ble det laget «drittpakker» som skulle skade ham og hans bok.

Klager anfører at Jahrs rosende omtale av TV 2-reporternes bok og det faktum at han hadde vært deres redaktør, burde vært redegjort for i TV 2s artikler, samt overfor ham som kilde til artikler om hans egen bok «I skyggen av Viggo».

Klager peker på at TV 2s journalister Fossheim og Braathen i den påklagede artikkelen fra november 2022, tar med hyllest av sin venn og bokredaktør Jahr i artikkelen. Ikke noe sted blir leseren fortalt om den nære tilknytningen, og han som kilde ble heller ikke gjort oppmerksom på forholdet.

I den andre påklagede artikkelen opplyses det nederst at Jahr var redaktør for en bok de har skrevet, der det også står: «Verken journalistene eller Jahr har lenger oppdrag for forlaget.» Klager anfører at boka fortsatt er i salg og forfatterne mottar sine inntekter for den, uavhengig av om Jahr har sluttet i Gyldendal og av at journalistene Fossheim og Braathen ikke har nye oppdrag for Gyldendal.

Artikkelen av 10. november hadde ingen slik informasjon, og klager skriver: «Samrøret forble ukjent både for leserne og meg.»

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 avviser at de har brutt VVP 2.2 og 2.3, og anfører at det ikke er noen faktiske feil i de innklagede artiklene, at påstander er sjekket ut, dokumentert og meningene er fremholdt for de berørte. TV 2 anfører at forholdene som klager anfører ikke er holdbare og «helt utenfor den konkrete virkelighet», og ikke har påvirket fremstillingen av saken.

Redaksjonen skriver: «Å påstå at det skulle foreligge «journalistiske vennetjenester» fra TV 2-redaksjonens side er ikke bare galt og ubegrunnet, det er en krenkende påstand.» TV 2 opplyser at omgangen mellom TV 2s journalister og Jahr utelukkende har vært av profesjonell karakter.

Bokprosjektet til reporterne var ifølge TV 2 løpende vurdert og Gyldendals valg av forlagsredaktør var åpen informasjon. Kanalen anfører at det ikke er grunn til å stille spørsmål ved journalistenes uavhengighet, integritet og troverdighet, og skriver: «TV 2 så ikke at boken, forlagsredaktøren, og forlag var «bakenforliggende forhold som kunne være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet» i den første saken («Reagerer på ny bok – Helt forkastelig»).»

I den andre påklagede artikkelen valgte de å legge inn informasjon om bokutgivelsen ut fra et vær varsom-prinsipp, uten at det ville vært brudd på god presseskikk å unnlate opplysningene.

TV 2 avviser påstandene om «drittpakke», og anfører at det er publisert relevant omtale av hvordan en gruppe mennesker har arbeidet med å avdekke norgeshistoriens verste justismord, og hvordan den mangeårige kampen har påvirket forholdet mellom aktørene.

TV 2 anfører at Pedersen, som Jahr, har vært en aktiv aktør i Baneheia-saken, og begge må finne seg i å bli utsatt for journalistikk. At TV 2 refererer konkrete reaksjoner på boka og omtaler støttespillere fra Kristiansen og andre, og Pedersens reaksjon på dette, kan vanskelig være i strid med god presseskikk.

TV 2 skriver: «Man kan ikke etablere en praksis hvor alle journalister må liste opp hele sin profesjonelle CV fordi det kanskje finnes et profesjonelt krysningspunkt flere år tilbake i tid. Det er åpenbart forskjell på profesjonelle forhold og andre åpenbare inhabilitetssituasjoner, som nære personlige, intime eller familiære bånd.»

 

Klager anfører at TV 2 selv sier at det er en binding, og mener selv at dette bør leserne opplyses om. Klager skriver at bindingen var og er fortsatt til stede, selv om TV 2 unnlot å opplyse om den i den første påklagede artikkelen. Klager anfører at TV 2 ikke kan bli hørt på deres forsøk på å forklare hvorfor man vurderte artiklene annerledes.

Klager anfører at det er påfallende at Viggo Kristiansen ikke får noen kritiske spørsmål om sin kritikk av en bok han ikke hadde lest, og mener dette understreker hvilken vennetjeneste artikkelen i praksis var. Boka til klager var ikke utgitt da TV 2 satte bøkene opp mot hverandre.

Klager skriver at det foregikk et uverdig maktspill om «posisjonene», der Fossheim og Braathens redaktør, Bjørn Olav Jahr, spilte en rolle.

At leserne ikke fikk opplysningene om bindingene, er åpenbart et brudd på VVP 2.2 og 2.3, ifølge klager. Det presseetisk relevante er at det ikke skal skapes tvil om det kan være slike bindinger, anfører klager. Her er det vesentlig at knytningene eksisterte og at det ikke ble gitt opplysninger om dette.

 

TV 2 avviser i sin sluttreplikk at det foreligger noe brudd på VVP 2.2 og 2.3, og skriver: «Det foreligger ingen «åpenbare og vedvarende bindinger mellom to av [TV 2s] journalister, Kenneth Fossheim og Magnus Braathen, og Bjørn Olav Jahr (m.fl.)», ut over det journalistiske kildearbeidet.»

Kanalen anfører at opplysningene om bokutgivelsen og redaktørrollen i den andre artikkelen, ikke betyr at det er i strid presseskikk ikke å opplyse om det samme to og en halv måned tidligere. Dette må ses i sammenheng med de konkrete publiseringene og ut fra situasjonen på publiseringstidspunktet.

Det ville etter TV 2s syn ikke vært i strid med god presseskikk å unnlate å opplyse om bokforbindelsen også i den andre publiseringen.

TV 2 anfører at journalistene har forholdt seg helt profesjonelt under kontakt med og omtale av alle personer i arbeidet med artiklene.

 

TV 2 brøt ikke god presseskikk

 

Mediene plikter å verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. De må også være åpne om bakenforliggende forhold når det er nødvendig. PFU mente TV 2 handlet i tråd med god presseskikk i sin omtale av Eivind Pedersens bok om Baneheia-saken. 

 

TV 2 publiserte i november 2022 en artikkel der Viggo Kristiansen ytrer seg kritisk til Eivind Pedersens bok «I skyggen av Viggo Kristiansen». I januar 2023 ble det publisert en artikkel som beskriver uenigheter innad i Kristiansens støttegruppe. Her skildres også konflikten mellom Pedersen og Kristiansen.

Klager:
Eivind Pedersen pekte på at journalistene Kenneth Fossheim og Magnus Braathen holdt sin binding til særlig Bjørn Olav Jahr skjult. Han hadde vært redaktør for deres debutbok. Klager ble først klar over denne bindingen etter publiseringen av artikkelen i januar, og anførte brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 2.2 om å unngå bindinger og 2.3 om å vise åpenhet om bakenforliggende forhold.

Mediet:
TV 2 avviste at god presseskikk var brutt, og anførte at forholdet mellom Jahr og TV 2s journalister utelukkende hadde vært av formell, yrkesmessig karakter. Bokprosjektet om «Lørenskog-mysteriet» var blitt løpende vurdert, og Gyldendals valg av forlagsredaktør var åpen informasjon. Kanalen anførte at det ikke var noen grunn til å stille spørsmålstegn ved journalistenes uavhengighet, integritet og troverdighet. Ifølge TV 2 måtte Pedersen, som Jahr, tåle at deres engasjement i Viggo Kristiansen-saken ble utsatt for kritisk journalistikk.

 

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider har et ansvar for å verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet, jf. VVP 2.2. Dernest skal det vises åpenhet om bakenforliggende forhold som kan påvirke offentlighetens tillit til mediene, jf. VVP 2.3.

Yrkesmessig samarbeid
PFU registrerer at den påståtte bindingen mellom TV 2s journalister og Bjørn Olav Jahr er knyttet til et journalistisk bokprosjekt som handlet om Lørenskog-forsvinningen. Utvalget kan ikke se at et yrkesmessig samarbeid knyttet til dette bokprosjektet utgjør en binding som skulle gjøre at journalistene ikke kunne dekke saker som omhandler Bjørn Olav Jahr. Utvalget legger vekt på at det tidligere samarbeidet handler om et annet sakskompleks, og det var også tilbake i tid.

Opplyste om bokprosjekt
Utvalget minner om at mediene skal være åpne om bakenforliggende forhold som kan påvirke publikums oppfatning av det journalistiske innholdet, jf. VVP 2.3. Utvalget kan imidlertid ikke se at TV 2 var forpliktet til å opplyse om forholdet mellom journalistene og redaktøren i bokprosjektet i den første artikkelen, der Jahrs rolle var mindre relevant.

PFU merker seg at TV 2 opplyste om bokprosjektet i den andre artikkelen.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 31.05.2023.

Ellen Ophaug,
Gunnar Kagge, Ylva Lindberg, Tove Lie,
Stein Bjøntegård, Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim