NN mot Nidaros

PFU-sak 019/23


Nidaros brøt god presseskikk

 

Det var viktig journalistikk om et vanskelig tema, men likevel brudd på god presseskikk. Avisen hadde ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til barna som pårørende da de offentliggjorde helseopplysninger om deres ALS-syke far.

 

Nidaros publiserte i januar 2023 to artikler som inngikk i en serie om en ALS-syk pasient.

Klager:
Moren til den omtalte pasientens to barn klaget på vegne av dem. Hun mente avisen ikke tok tilstrekkelig hensyn til hvordan omtalen rammet barna, som var i en sorgfase. Detaljene rundt farens alvorlige sykdomsbilde, samt offentliggjøring av hans private ønsker for barna, var ifølge klager brudd på god presseskikk.

Mediet:
Nidaros avviste brudd på god presseskikk, og anførte at premissene for serien om den syke var gjort tydelig fra starten av. Avisen påpekte at serien har ført til viktig offentlig debatt, og at artiklene ikke inneholdt sensitiv informasjon som påførte barna ekstra belastning. Avisen anførte at det i 2,5 år har vært kjent at barnas far lider av en sykdom som vil ende med døden.

 

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener omtalen av sykdommen, og behandlingen og konsekvensene av denne, hadde offentlig interesse. Pasientens vilje til å dele sin historie kan bringe fram viktig kunnskap i samfunnsdebatten. Utvalget understreker at Nidaros var i sin fulle rett til å fortelle mannens historie slik den oppleves fra pasientens side.

I dette tilfellet er barn involvert. PFU merker seg at Nidaros i den første påklagede artikkelen publiserte detaljer om hva som kan skje på fars dødsleie, mens avisen i den andre offentliggjør personlige ønsker som far har for sine barn når han går bort.

Var ikke forberedt på detaljer
Utvalget minner om at hensikten med presseetikken er å hjelpe redaksjoner til ikke å påføre mennesker unødige belastninger. Av den grunn har utvalget også tidligere påpekt viktigheten av å kontakte pårørende av personer som skal omtales. Ikke fordi mediene nødvendigvis må innhente samtykke til publiseringen, men for at pårørende på denne måten vil få en mulighet til å være forberedt.

I dette tilfellet handler det om pårørende som er barn, og PFU forstår at detaljert informasjon rundt fars kommende dødsleie, og hans ønsker for barna, kunne være belastende når barna ikke var forberedt på avisens publisering. De var allerede i en svært sårbar situasjon. Det hviler et presseetisk ansvar for å hensynta barn for hver enkelt publisering, også når artikkelen inngår i en serie publikasjoner.

I Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.8 har barn et særskilt vern, og PFU vil minne om at det er redaksjonens plikt å vurdere hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for dem. Etter utvalgets syn kunne Nidaros i dette tilfellet opptrådt mer hensynsfullt overfor barna ved å varsle om hva som skulle publiseres.

Nidaros har brutt god presseskikk på punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 26.04.2023

Anne Weider Aasen,
Gunnar Kagge, Nina Hernæs, Jonas Stein,
Nina Fjeldheim, Eivind Ljøstad, Ingrid Rosendorf Joys