NN mot ifinnmark.no

PFU-sak 391/15


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nettartikkel publisert på iFinnmark.no av Finnmark Dagblad. I den første versjonen av nettartikkelen var tittelen «NN tilsto underslag for millioner, men beholder jobben». To timer senere ble tittelen endret til «NN tilsto hvitvasking av millioner og korrupsjon, men beholder jobben».

Klager er familien til NN med samtykke fra NN. Klagen gjelder feilaktig tittelbruk når det gjelder ordet «underslag», noe NN verken har tilstått eller er siktet for. Det anføres brudd på VVP punkt 4.4. Det vises til at avisen rettet opp feilen i tittelen, men klager mener det skulle fremgått av artikkelen at faktafeilen var rettet opp, jf. VVP punkt 4.13. Klager viser til sakens alvor, og til søkemotorer og spørsmål fra bekjente i ettertid om NN har begått underslag.

Finnmark Dagbladet skriver at straks avisen ble oppmerksomme på feil begrepsbruk, ble denne rettet opp.  Det minnes om sakens realiteter og videre dekning av rettssak og domsavsigelse. Avisen skriver: «At leserne til tross for den kortvarige unøyaktige begrepsbruken på ifinnmark.no, har fått det korrekte bildet av saken og forholdene, kan det dermed ikke være tvil om.»

Pressens Faglige Utvalg forstår at omtalen oppleves belastende for NN og NNs familie. Det inngår imidlertid i pressens samfunnsoppdrag å omtale slike forhold som i den påklagede artikkelen. Samtidig er utvalget enig med klager i at det i omtale av straffbare forhold er svært viktig at de faktiske opplysninger er korrekte, for å hindre urimelig belastning for tredjepart.

I det påklagede tilfellet ble det publisert et feilaktig begrep i tittelen. Artikkelen ellers var korrekt. Utvalget konstaterer at feilen raskt ble rettet, jf. VVp punkt 4.13. Slik utvalget ser det, kunne avisen presisert hva som ble rettet i artikkelen, også fordi feil i titler kan forplante seg til søkemotorer og det tar noe tid før feil rettes der. Utvalget minner om prinsipputtalelse av 20. november 2007, om rettelse på nett. Men utvalget legger avgjørende vekt på at feilen, i tråd med VVP 4.13, ble rettet straks redaksjonen ble klar over den. Det vises også til den løpende dekningen av denne saken.

 

Etter en samlet vurdering har Finnmark Dagblad ikke brutt god presseskikk.

 

 

 

Oslo 18. februar 2016,

 

Alf Bjarne Johnsen, Tone Angell Jensen, Alexander Øystå, Liv Ekeberg, Eva Sannum, Reidun Førde