Telemark Lystbåtformidling AS ved Gøran Jensen mot Porsgrunns Dagblad

PFU-sak 368/14


SAMMENDRAG:

Porsgrunns Dagblad (PD) hadde fredag 31. oktober 2014 bærende førstesideoppslag i papirutgaven med tittelen «Tvangsflytter flytebrygger» og undertittel «Båtfirma på Frednes
trues med namsmannen».

Henvisningsteksten var innfelt i et bilde av en mann på bryggekanten:
«Innehaver av Telemark Lystbåtformidling AS frykter å måtte legge ned bedriften etter å ha havnet i skvis mellom to private grunneiere og kommunen i strid om flytebrygger på Frednes. Gøran Jensen sier pengesterke interesser kan trille kommunen trill rundt.»

Inne i avisen var omtalen delt i fire separate artikler på samme side. Hovedartikkelen hadde tittelen «Båtfirma fratas alle båtplassene» og undertittelen «Kommunen vil bruke tvang etter press fra advokat».

Ingress:
«Gøran Jensen tror at hele driftsgrunnlaget hans kan ryke dersom en advokat og Porsgrunn kommune klarer å presse ham vekk fra Fredneshalvøya.»

Hovedartikkelen i sin helhet:

– Det ser ut til at pengesterke interesser bare kan tvinne kommunen trill rundt, sier innehaver av firmaet Telemark Lystbåtformidling, Gøran Jensen.
Han ligger i strid med grunneier, grunneiers advokat og Porsgrunn kommune om å få beholde to flytebrygger på elva i nærheten av Esso-stasjonen på Fredneshalvøya. Uten bryggeplass er det vanskelig å drive båtforretning. Jensen sier han har investert mye penger i bryggene som har ligget der siden 2007.
– Jeg forsøker å beholde i hvert fall den ene brygga. Jeg vet det ser mørkt ut for den søndre brygga, men uten en eneste båtplass frykter jeg å måtte legge ned hele butikken, sier Jensen.
Ikke rettslig grunnlag (mellomtittel)
Tirsdag denne uka sendte eiendomsavdelingen i Porsgrunn kommune ut varsel om tvang mot Jensen.
– Dersom den aktuelle bryggen ikke er flyttet innen 14 dager vil vi begjære den fjernet gjennom namsmannen da Telemark Lystbåtformidling AS ikke har noen form for rettslig grunnlag for å ha bryggen liggende med landfeste ut fra kommunens grunn, heter det i varselet.
Kommunen eier en parsell mellom to private grunneiere, henholdsvis selskapene Frednes Brygge As og Oscar Invest AS på den ene siden, og Frednes Eiendom AS på den andre. Sistnevnte selskap eies av Aasland-familien.
Gøran Jensen etablerte seg på Frednes på framleiekontrakt, og har siden havnet i en skvis mellom utleier og grunneiere.

I en underartikkel uttaler kommunens eiendomssjef at firmaet har tatt seg til rette og at det ikke er funnet noen opplysninger eller dokumentasjon på at eieren av båtfirmaet har fått tillatelse til å etablere brygge med landfeste på kommunens eiendom.
I en annen underartikkel krever en advokat på vegne av sin klient at flytebryggene på Frednes blir fjernet umiddelbart. I en fjerde underartikkel opplyses det at også et annet firma (Aasland) har samtykket til at brygga kan kreves fjernet.

Det påklagede materialet ble også publisert på nett samme dag.

KLAGEN:

Klager er Telemark Lystbåtformidling AS ved firmaets daglige leder, samme mann som også er intervjuet i hovedartikkelen. Han skriver i klagen:

«Ref vedlegg mailkommunikasjon med Geir Fragell (PDs journalist; sekr. anm.). PD og Fragell får det til å fremstå at jeg har gravet frem «uheldige» relasjoner mellom kommune/grunneiere og advokat. Dette visste jeg ingen ting om når han intervjuet meg.

Det vi også reagerer på er at vi ikke fikk noen korrektur før det ble lagt ut på nett og i avisen. Som det fremgår av mailkommunikasjon fra Fragell har han ikke vært villig til å korrigere dette i et senere innrykk i avisen. Fragell har vært meget arrogant da vi har forsøkt å finne en løsning. Han ringte meg opp og regelrett skjelte meg ut da jeg påpekte han ikke bryr seg om sannheten i denne artikkelen.»

Klagen mener det foreligger brudd på punktene 3.7, plikten til å gjengi meningsinnholdet, 4.1, saklighet og omtanke, og 3.13, retting og beklagelse.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Det er ikke registrert forsøk på å løse saken i minnelighet.

TILSVARSRUNDEN:

Porsgrunns Dagblad avviser klagen. I tilsvaret heter det: «Utgangspunktet for saken er at vårt journalist Geir Fragell vant vedlegg 1 og 2 i postlistene til Porsgrunn kommune. Han tok kontakt med Gøran Jensen som stilt opp til et helt ordinært intervju om saken. Gjennomlesing/sitatsjekk var ikke noe tema. I forbindelse med intervjuet la Jensen selv fram mer dokumentasjon om sin sak.

Deretter innhentet vi kommentarer fra andre involverte parter i saken. Med andre ord helt vanlig journalistikk. Vi la vekt på å få frem mest mulig fakta om saken. At Jensen i ettertid er misfornøyd, stiller vi oss uforstående til.»

Klageren har ikke hatt ytterligere å legge til utover å anføre at det virker som om Porsgrunns Dagblad ikke har satt seg inn i klagen. Klageren viser også til han har lagt fram dokumentasjon om saken for at dette skulle bli riktig gjengitt i avisen.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, et firma i Porsgrunn som driver salg av fritidsbåter, mener Porsgrunns Dagblad har brutt god presseskikk ved å ikke ha gjengitt korrekt informasjon i en omtale av en konflikt med kommunen og naboer om retten til å ha flytebrygger liggende ved bedriften.
Klageren mener avisen har fått det til å framstå som om han har «gravet fram uheldige relasjoner».

Porsgrunns Dagblad avviser klagen. Det vises til at redaksjonen ble kjent med saken via kommunens postliste. Avisen henvendte seg så til klageren for kommentarer og deretter til andre involverte parter. Avisen kaller det vanlig journalistikk.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag anføre at det er pressens oppgave å omtale ulike former for uenigheter og konflikter i samfunnet, også når dette kan oppfattes som uheldig for partene. Det må imidlertid være et krav om at man opptrer redelig, at det siteres korrekt, og at den/de som kritiseres får mulighet til å ta til motmæle. Slik utvalget ser det, var Porsgrunns Dagblad i sin fulle rett til å omtale den foreliggende konflikten.

I det foreliggende tilfelle er klageren ikke fornøyd med omtalen av hans firma. Han klager på at det framstår i PD som at det er han som har hentet fram kritikkverdige forhold mellom partene, mens det var journalisten som gjorde ham oppmerksom på dette. Utvalget kan ikke se at dette skulle innebære en krenkende omtale av klager i strid med de presseetiske reglene, og at dette heller ikke kommer på en kritikkverdig måte, slik klager hevder.

Utvalget kan vanskelig se, ut fra den dokumentasjonen som foreligger, at avisen har utført noe annet enn det som må oppfattes som normal journalistikk, i tråd med reglene i Vær Varsom-plakaten. Utvalget kan derfor heller ikke se at avisen hadde noen presseetisk plikt til å bringe en rettelse og/eller beklagelse.

En redaksjon har heller ikke plikt til å oversende upublisert materiale til gjennomlesning eller eventuell godkjenning om ikke dette er avtalt på forhånd. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 3.3, der det blant annet heter: «Avtale om eventuell sitatsjekk bør inngås i forkant av intervjuet, …» Utvalget forstår det slik at det ikke var gjort noen slik avtale.

Porsgrunns Dagblad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 18. desember 2014

Alf Bjarne Johnsen,
Tone Angell Jensen, Alexander Øystå, Øyvind Brigg,
Henrik Syse, Amal Aden, Erik Schjenken