NN mot Finnmark Dagblad

PFU-sak 363/15


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en kort nyhetsartikkel i Finnmark Dagblad som omtaler en tiltale mot en kvinne. Artikkelen gir opplysninger om at hun er tiltalt for svindel mot Nav samt hennes alder, bosted og arbeid. Klager er kvinnen. Hun mener avisen har gitt så mange opplysninger at hun i praksis er identifisert. Hun mener det foreligger brudd på Vær Varsom-plakatens punkt om identifisering.

Finnmark Dagblad avviser klagen. Avisen opplyser at opplysningene er hentet fra domstol.no og avisen mener hun er tilstrekkelig anonymisert. Det vises til at det er mange kvinner på hennes alder i hennes område.

 

Pressens Faglige Utvalg vil legge til grunn at Finnmark Dagblad har hatt til hensikt å omtale tiltalen mot klageren på en anonymisert måte. Anonymisering i journalistikken vil som regel være en avveining mellom hvilke opplysninger som trengs for å gi den omtalte saken forståelig innhold, og i hvor stor grad den omtalte vil bli gjenkjent. Det må tas med i vurderingen at noen i alle fall vil være kjent med forholdet. Spørsmålet blir gjerne om kretsen av slike blir utvidet eller ikke.

PFU vil på generelt grunnlag minne om at teksten etter en sitatstrek skal være et direkte sitat etter kravet i Vær Varsom-plakatene punkt 3.7 om at direkte sitater skal gjengis presist. Dette gjelder også når sitatstrek brukes i overskrifter. Utvalget viser til kravet om at overskrifter ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet, jfr Vær Varsom-plakatens punkt 4.4.  Utvalget vil derfor fraråde bruk av sitatstrek når det ikke er et korrekt gjengitt sitat.

Klageren har opplyst at et uspesifisert antall, omtalt som x-antall, har skjønt hvem den omtalte er. Utvalget er av den mening at Finnmark Dagblad gjerne kunne ha vært noe mer forsiktig med detaljene, også i lys av at saken er på et forholdvis tidlig stadium. Men samfunnets behov for informasjon og forståelse for saken veier må, slik utvalget ser det, veie tyngre enn den belastning klageren åpenbart er blitt utsatt for.

Etter en samlet vurdering finne utvalget at Finnmark Dagblad ikke har brutt god presseskikk.

Oslo 17. desember 2015

Alf Bjarne Johnsen,
Tone A. Jensen, Frode Hansen, Øyvind Brigg,
Henrik Syse, Eva Sannum , Amal AdenenrikH