Bjørgulf Myklebust mot Bremanger Budstikke

PFU-sak 361/15


SAMMENDRAG:

Bremanger Budstikke hadde i nr. 34 i 2015, utgitt i midten av november, et oppslag med tittelen «LKM Eigedom v/Bjørgulf Myklebust siste utspel: Ulovleg fjerning av gras i parken».

Henvisningstekst:
«Fredag 13. november starta LKM eigedom v/Bjørgulf Myklebust ulovleg graving for å fjerne graset i den offentlege parken. Les meir på side 4 og 5.»

Inne i avisa var oppslaget slik: «Pukkstein var bestilt og skulle erstatte grasmatta: Ulovleg graving – for å fjerne grasplen i parken.»

Artikkelen:
«Serfix/LKM eigedom ved brødrene Myklebust og med Bjørgulf Myklebust i spissen rekvirerte fredag 13. November gravemaskin og starta ulovleg graving i parken i Svelgen. Arbeidet starta i 14-tida, og det er berre merksame folk i Svelgen som sette ein stoppar for fullføring av eit alvorleg lovbrot iområdet som er regulert til park og friluftsområde i kommunesenteret.

Det er lovbrot å påbyrje slikt ulovleg arbeid og etter påtrykk frå naboar torde ikkje entreprenøren gjere anna enn å leggje grastorva attende.
I ly av Elkem.
Folk Budstikka har fått i tale seier at dei mistenkjer at arbeidet vart starta så seint ein fredag – og inn mot helga – for at ingen skulle rekkie å få stoppa aktiviteten. I tillegg seier Budstikkas kjelder at arbeidet heilt tydeleg er prøvd igangsatt i ly av Elkems arbeid, der Elkem har starta graving for å omarbeide parkeringsområdet sitt. Elkem skal gjere om parkeringsplassen, for å få fleire plassar og soleis kunne utnytte parkeringsarealet på ein betre måte. Men Elkem har altså graveløyve, noko som sjølvsagt ikkje gjekk ut på å grave
I den regulerte parken. Dette er det heller ikkje Elkem som har gjort, men ein lokal entreprenør – som har gjennomført gravinga på vegne av LKM Eigedom.

Pukkstein var tinga.
Kjelden peiker på at Bjørgulf Myklebust og hans firma leigde inn entreprenør og tinga vekkgraving av grasmatta – og kan også fortelje at det var bestilt inn pukkstein som skulle leggjast – for å få fjerna graset og store delar av parken permanent. Som kjent driv firmaet LKM Eigedom og bearbeider både Elkem, kommunen, båtlaget og alle andre som er involvert i parken for å få fjerna mesteparten av park-området. LKM Eigedom v/Bjørgulf Myklebust har skrive brev på vegne av – og saman med – Elkem. I brevet som er sendt til kommunen vert det hevda at Elkem har utfordringar med trailerparkeringa, og at det derfor er ønskjeleg å omregulere parken til trailerparkering – og til eit industribygg. I denne samanhengen ønskjer LKM Eigedom (underteikna av Bjørgulf Myklebust) å tileigne seg ei industritomt.

Eig ikkje betongflata
Dei Budstikka har snakka med – som ikkje vil stå fram med namn i avisa – fortel at LKM Eigedom/Serfix/Bjørgulf Myklebust ikkje har nokon eigedomsrett til den eksisterende betongplata, og at dei er usamde i dei utspela som har kome der LKM Eigedom prøver å tileigne seg eit område som dei ikkje har eigedomsretten til.

Bot/fengsel
Dei Budstikka har fått i tale seier at forholdet førebels ikkje er meldt til politiet. Å ta seg til rette slik det vart gjort fredag 13/11 er forhold som kan gje både bot og fengsel, slik at anmelding til politiet fortløpande er under vurdering.»

Artikkelen var illustrert med flere bilder.

En liten notis på samme side hadde tittelen «Mykje vegetasjon er fjerna».

I påfølgende utgave av avisen, nr. 35, var saken omtalt på nytt over to sider, med tittelen «Teknisk sjef Magnhild Myklebust: Mottok varsel om graving ved betongplata kl 09.45 – Klokka 14.00 var gravearbeid i gong».

I samme avis var det en artikkel med tittelen «Bjørgulf Myklebust: Melder Budstikka til PFU». I artikkelen viser Myklebust til at «alt saman er basert på misforståing». Hele artikkelen er sitat fra Firdaposten. På første side i denne utgaven het det: «LKM Eigedom v/Bjørgulf Myklebust om graving som byrja 13/11 kl 14: Nektar for å ha tinga graving – men varsla gravearbeid den 13.11 – kl 09.45».
Henvisningsteksten:
«- Vi har IKKJE tinga graving, seier Bjørgulf Myklebust til Firdaposten. – Dette er ei stor misforståing, der Bremanger Budstikke kjem med feilaktige påstandar og der Budstikka ikkje har teke kontakt for å sjekke fakta i saka, seier Bjørgulf Myklebust til Firdaposten. Bjørgulf Myklebust fortel til Firdaposten at han har bedt om påvisning av kablar og røyr.
KLAGEN:

Klager er omtalte Bjørgulf Myklebust. Han karakteriserer artikkelen som «ei salig røre av ytringar/kommentar og forsøk på nyheitsjournalistikk som ligg langt unna normale kvalitetskriterium som ei avis bør arbeide etter».

I klagen viser han til en rekke påstander som kunne vært kontrollert ved å ta kontakt med kommunen, båtlaget og ikke minst han/hans firma. Påstandene ville da blitt avkreftet. Klageren opplyser at han også en gang tidligere har klaget inn Bremanger Budstikke til PFU. Han har en følelse av at avisen har et ønske om henge ham ut som person i stedet for å omtale hans firma.

Klageren har også inkludert artikkelen i nr 35 i klagen, også her på grunn av manglende mulighet til samtidig imøtegåelse.
FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Det er ikke registrert forsøk med sikte på å løse saken i minnelighet.
TILSVARSRUNDEN:

Bremanger Budstikkes ansvarlige redaktør henvendte seg til sekretariatet med spørsmål om avisen kunne publisere klagen, og avisens tilsvar, i egne spalter. Sekretariatet svarte med at dette er høyst uvanlig, at det ikke eksisterer noe «forbud» mot dette, men at vanlige publiseringsregler må gjelde.

Avisen gjenga så i nr. 1 2016 – over to sider – både klage og tilsvar. Avisens vurdering er at man i den påklagede første artikkelen «avslørte eit overlagt forsøk på lovbrot». Det anføres at man vurderte det som hadde skjedd «på linje med når vi skriv om innbrot, fyllekjøyring eller andre ulovligheiter. Det er ikkje vanleg å be om kommentar frå lovbrytar». Avisen finner det også underlig at klager ikke har tatt kontakt for å bringe sine synspunkter.
Klageren gjentar at avisen har brakt ukorrekte opplysninger. «Vi har ikkje gravd på området, om det er nokon som har utført noko ulovleg så er det Elkem.» Klageren opplever det ellers som injurierende å bli sammenlignet med fyllekjørere osv. i sin lokalavis «utan at det er lagt frem bevis». Han kan heller ikke se at det var hans ansvar å kontakte redaksjonen for å få forsvar seg mot feilaktige opplysninger som allerede har stått på trykk.
Bremanger Budstikke ser at redaksjonen har operert i et presseetisk grenseland, men viser til at man valgte å publisere den første påklagede artikkelen uten klagerens imøtegåelse fordi «vi sat med vitner og bilete som prov på at det er gjort forsøk på lovbrot ved å grave i den offentleg regulerte parken». Redaktøren mener at man har med næringsinteresser å gjøre «som antakeleg ønskjer pressefridomen dit pepparen gror».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Bremanger Budstikke om at et eiendomsselskap som ifølge avisen hadde igangsatt ulovlig fjerning av gras i en park i Svelgen. Klager er eiendomsselskapets leder. Han mener avisen opptrådte i strid med god presseskikk fordi han ikke fikk mulighet til samtidig imøtegåelse og fordi avisen heller ikke tok kontakt med andre kilder for å kontrollere påstandene. Klagen gjelder publisering i to utgaver av avisen. Klager mener i tillegg at avisen ikke skulle ha brukt hans private navn, men omtalt firmaet.

Bremanger Budstikke, som ikke lenger utkommer, avviser klagen. Det gjøres klart fra ansvarlig redaktørs side at man ikke fant det nødvendig å ta kontakt med klageren fordi det ikke er vanlig å be om kommentarer fra lovbrytere.
Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis slå fast det bærende prinsippet i ansvarlig journalistikk; at den som utsettes for faktiske angrep, har en ubetinget rett til å få ta til motmæle, samtidig.

Utvalget deler ikke ansvarlig redaktørs oppfatning om at det kan gjøres unntak for dette prinsippet når han hevder å slå fast at klager har, eller kan ha, begått lovbrudd. Utvalget mener tvert imot at avisen har framsatt påstander mot klager som utløste klageren rett til samtidig imøtegåelse, jf. punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Videre registrerer utvalget at avisen heller ikke i etterkant av publiseringen fant det naturlig å kontakte klageren, men valgte å hente hans kommentarer fra en annen avis.

Ved å gi klageren mulighet til samtidig imøtegåelse, ville avisen kunne kontrollert påstandene som den kun hadde fra kilder som var anonymisert. Slik sett har avisen også opptrådt i strid med plakatens punkt 3.2 om kildekritikk og kontroll av fakta.
Bremanger Budstikke har brutt god presseskikk.

Oslo 26. april 2016

Alf Bjarne Johnsen,
Alexander Øystå, Frode Hansen, Ellen Ophaug,
Henrik Syse, Eva Sannum, Amal Aden