NN mot TV 2

PFU-sak 344/14


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et nyhetsinnslag på TV 2 Nyhetene og en nettartikkel. Tema var at en polititjenestemann hadde saksøkt staten for å hindre avliving av hans tjenestehund. Hunden hadde tidligere angrepet ei nabojente (7) og skadet henne.

Klager er politimannens ektefelle. Hun mener TV 2 ikke tok tilstrekkelig hensyn til familien ved å vise bildet av familiens hus og anfører særskilt at familien har en sønn som har tatt hendelsen svært alvorlig. Det vises også til at det forekommer faktafeil, og at hendelsen ikke var så alvorlig som TV 2 framstiller den.

TV 2 avviser klagen. Det presiseres fra TV 2s side at tv-teamet ikke var inne på klagerens eiendom, og at de gikk diskret fram da de gjorde opptak. Tv-kanalen uttrykker forståelse for at publiseringen av det påklagede innslaget og den samtidige nettartikkelen har vært en belastning for familien, men at tema for rettssaken har allmenn interesse. TV 2 er ellers av den oppfatning at familien ikke er identifisert utover den krets som allerede er kjent med saken.

Pressens Faglige Utvalg er enig med TV 2 i at rettssakens tema, om en politihund skal avlives etter å ha forvoldt et barn skade, har allmenn interesse. Utvalget forstår, slik TV 2 også gjør, at publiseringen av det påklagede innslaget, og nettartikkelen, har vært en belastning, i tillegg til den opprinnelige hendelsen da hunden påførte nabojenta skader. Men utvalget mener at denne saken må kunne omtales.

Klager mener TV 2 indirekte har identifisert familien gjennom bildene som er brukt i innslaget. Utvalget legger til grunn at saken allerede var kjent i nærmiljøet før denne publiseringen. Spørsmålet blir derfor om de påklagede publiseringene utvider denne kretsen av personer som blir kjent med at politimannens hund hadde forvoldt et lite barn skade, og at eier ikke ønsker å avlive hunden. Utvalget mener bildebruken, bildeutvalg og –utsnitt, og opplysningene som gis i det påklagede materialet, ikke bidrar til ytterligere spredning av identifiserende informasjon, og at publiseringen slik sett var presseetisk akseptabel.

I tillegg til bildene har klager også anført at det påklagede materialet inneholder faktiske feil, særlig med hensyn til påstander om hvor alvorlig hendelsen var. Etter utvalgets mening har TV 2 ført tilstrekkelig begrunnelse for ordbruken, blant annet ved å vise til hvilke begreper og karakteristikker som ble brukt i retten.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. januar 2015

Alf Bjarne Johnsen,
Tone Angell Jensen, Alexandra Beverfjord,
Eva Sannum, Amal Aden, Henrik Syse